EBETO 3

1Ma ngaia ae ngai ae Bwauro, ae ana aomata Kristo Iesu ae E kabureaki i bukimi ngkami aika tiaki I-Iutaia, 2—tao kam a bon tia n ongo bwa E a tia te Atua n ana aakoi n anganai te nakoa aei i bukimi; 3bwa e kaotaki nako iu te baere e raba n te kaotioti, n ai aron are I a tia ni korea taekana ni kauarerekea nakoimi; 4bwa ngkana kam wareki, ao kam konaa iai n ataa au atatai n ana bwai ae e raba Iesu, 5are e aki kaotaki nakoia natiia aomata n rooro ake ngkoangkoa, n ai arona ngkae e kaotaki ngkai iroun te Taamnei nakoia ana tia tuatua aika a tabu ma ana buraabeti aika a tabu naba; 6te kaantaninga n te baere e raba aei: bwa a na raoniia Iteraera ni bwaibwai aomata aika tiaki I-Iutaia, ma n riki bwa te rabwata ae ti teuana ma ngaiia, ao bwa a na reke tibwangaia n te taeka n aakoi ngkai a reitaki ma Kristo Iesu n te euangkerio; 7are I riki bwa te tia mwakuri ngkai iai, n ai aron te bwai n tituaraoi are ana aakoi te Atua, are I anganaki ni mwamwakurini mwaakana. 8I anganaki, ngai ae moan te mangori i buakoia ake a itiaki ni kabaneia, te mwakuri ae e kakaawaki aei, ae te tataekina nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia taekan aroni Kristo aika a kamiimii, aika a kaangaanga aroia ni kuneaki, 9ao te kaota nakoia aomata ni kabaneia aroni mwakurian te baere e raba, are e karabaaki ma ngkoangkoa iroun te Atua are e kariki bwaai ni kabane; 10bwa e aonga ni kaotaki n te ekaretia rabakaun te Atua ae a bati arona nakoia ueea ma ake a korakora i karawa, 11n ai aron nanona ma ngkoangkoa are E kakoroa irouni Kristo Iesu are ara Uea. 12Ngkai ti reitaki ma Kristo, ao ngkai ti onimakinna, ao ti ninikoria ni kawara te Atua ma te aki nanokokoraki. 13Ma ngaia ae I buubuti bwa a na tai bwara nanomi n rawaawatau i bukimi, bwa bon ibukini kamoamoaami. 14I bukin aei ao I katorobubua nakon Tamara, 15are a reke mai irouna araia utu ni kabane ake i karawa ma ake i aon te aba; ao I tataro 16bwa E na anganingkami mani kaubwain arona aika a kamiimii, te mwaaka iroun Taamneina bwa kam aonga ni kakorakoraaki n nanomi; 17bwa E na maeka Kristo i nanomi ibukin ami onimaki, ao bwa a na iai wakaami ma aami n te tangira, 18bwa e aonga n iai iroumi ma ake a itiaki ni kabaneia te konaa n ataa raababan, ma anaun, ma nanon, ma rietan ana tangira Kristo, 19bwa e aonga naba n iai iroumi te konaa n ataa tangirami irouni Kristo, are e aki konaaki n ataaki raoi arona, bwa a aonga ni kaonaki maiumi n anuan te Atua ni kabane. 20Ao nakon Teuare e konaa ni karaoi bwaai aika moan te bati aika a mwaiti riki nakoni bwaai aika ti buubuti ma n ururing, n ai aron te mwaaka ae e mwamwakuri i nanora: 21ana bwai te neboaki n te ekaretia ao irouni Kristo Iesu man te rorona nakon te rorona ao n aki tootoki. Amene.

will be added

X\