EBETO 2

1Ao ngkami kam mate ibukin riaoakin te tua iroumi ao ibukin ami bure, 2ake kam nakonako iai ngkoa ngke kam toua kawain aon te aba ae e buaakaka aei, ao ngke kam ira nanon te uea are e tau-taeka i aoia taamnei aika a buaakaka ake i aani karawa, ake taamnei ake a mwamwakuri ngkai i nanoia aomata aika a aki-ongeaaba; 3ake boni ngaira naba ngkoa i buakoia ngke ti bane ni kaoti arora ni maiura bwa ti iri nanoni kaibwabwarun rabwatara ma nanora; bon aomata ngaira aika e mena i aora unin te Atua, ao ti te bo arora ma aomata ni kabaneia. 4Ma e rangi ni korakora nanon te Atua n nanoanga ibukin ana tangira ae e bati are E tangiriira iai; 5bwa ngke ti mate ibukin arora n ririaoakin te tua, ao E kamaiuira Kristo—bwa kam kamaiuaki n te aakoi 6ao ngkai ti katiteuanaaki ma Kristo Iesu, ao E a manga kamaiuira ma Ngaia man te mate ao E katekatekaira ma Ngaia i karawa, 7bwa E aonga ni kaotia nakoia rooro ma rooro aika a na roko aron ana aakoi ae akea n ai arona ni kaubwaina, n ana atataiaomata nakoira, irouni Kristo Iesu. 8Bwa kam kamaiuaki n te aakoi ibukin te onimaki; ao tiaki mai iroumi ae e reke iai aei, ma bon ana bwai n tituaraoi te Atua; 9kam aki kamaiuaki n ami mwakuri, bwa e kaawa ni kamoamoaa temanna. 10Bwa kanoan ana mwakuri ngaira, aika ti karikaki i nanoni Kristo Iesu ibukini mwakuri aika a raraoi, ake E a kamani katauraoi bwa ti na karaoi. 11Ma ngaia ae kam na ururingnga, bwa tiaki I-Iutaia ngkami ngkoa n rikimi, aika kam atongaki bwa te Aki-koroberoaki irouia ake a atongaki bwa te Koroberoaki n aroia ngke a koroberoaki ni baiia aomata; 12ao kam tuai n reitaki ma Kristo ngkekei, ngke kam ianena nakoia te bootanaomata ae Iteraera, ao akea nnnemi n taiani booraraoi ake kanoan te taeka n akoi, akea ami kaantaninga ao kam aki reitaki ma te Atua ni maiumi i aon te aba aei. 13Ma ngkai kam a katiteuanaaki ma Kristo Iesu, ngkami ake kam raroa nako ngkoa ma te Atua, kam a riki ni kaan n raraani Kristo. 14Bwa Kristo boni Ngaia ara raoi, bwa E karikiia I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia bwa te bootanaomata ae ti teuana; ao ni matena i aon te kaibangaki E urua te riribai are e tei bwa kaanga te roki i marenaia. 15E kamauna te Tua are kanoana taeka ibukini baika a riai ni karaoaki ao n aki karaoaki irouia aomata, bwa e aonga ni karikiia bootanaomata aika uoua bwa kaanga te aomata ae ti temanna ae e boou n arona ni kaatiteuanaki ma Ngaia; ao n te aro aei e a reke iai te raoi. 16E raoiakiniia bootanaomata aika uoua nakon te Atua ni matena n te kaibangaki, ao a riki bwa te rabwata ae ti teuana, ao E urua aroia n riribai. 17Ma ngaia are E roko Kristo ao E tataekina te raoi nakoimi aika kam raroa nako ngkoa ma te Atua, ao nakoia naba aika a kaani ma Ngaia. 18I bukin te baere E karaoia Kristo, ao ngaira aika I-Iutaia ma aika tiaki I-Iutaia ti a konaa n roko i matan te Atua iroun te Taamnei ae ti temanna. 19Ma ngaia ae tiaki aomata aika ianena ngkami ngkai, ao tiaki naba aomata aika kam maeka n iruwa; ma aomata ngkami aika kam a riki bwa kaanga kaain te aba ni koaua, n raoniia ake a itiaki, ao kam a riki naba bwa kaain ana utu te Atua. 20Kam kateaki i aon taiani boua ake taan tuatua ma buraabeti; ao Kristo Iesu boni Ngaia te atiibu are bouan te maninganinga are moan te kakannato; 21bwa Ngaia ae e tei ni bwanin rabwatan te auti irouna, ao E reireitia nako ni karokoa ae e riki bwa te umwantabu ae tabu ibukin te Uea. 22Ni katiiteuanaakimi ma Ngaia ao kam a kateaki naba ma raomi nako n onimaki bwa ana auti te Atua ae e na mamaeka iai iroun Taamneina.

will be added

X\