EBETO 1

1Mai irouni Bwauro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, nakoia ake a itiaki ake i Ebeto ake a teimatoa ni katiteuanaaki ma Kristo Iesu ni maiuia: 2Ami bwai te aakoaki ma te rau mai iroun te Atua are Tamara, ma te Uea are Iesu Kristo. 3E na karaoiroaki te Atua are Taman ara Uea are Iesu Kristo, are E kakabwaiaira iroun Kristo ni bwaai ni kakabwaia ni kabane ake mai irouna, ake bwaini karawa. 4Bwa i mwaaini karikan aonnaba ao E a kaman rineira ibukina ngkai katiteuanaaki ma Kristo, bwa ti aonga n itiaki ma n aki baareka i matana; ao n ana tangira, 5E a kaman tia ni baaireia, n ai aroni kukurein nanona, bwa ti na natinaki irouna iroun Iesu Kristo. 6Ti na neboa te Atua bwa E rangi n tituaraoi nakoira ibukin Natina are E taatangiraki irouna, 7are ti karekea te kainaomataaki irouna n raraana are nanona bwa a kabwaraaki ara bure. Ai mwaitira ana akoi, 8are E kabatiaa n akoira iai! wa n te rabwakau ni kabanea ma te ataibwai, 9ao E a tia ni kaota nakoira nanona ae e raba, n ai aron nanona are E tangiria, are E a kamani baaireia i nanona; 10ana baaire aei, are E na katiaa karaoana ngkana e koro raoi bongina, bon te booti bwaai ni kabane aika a karikaki, aika bwaini karawa ma bwain aonnaba, bwa a na reitaki ma Kristo ao a na taraia bwa atuuiia Ngaia. 11A bane bwaai nako ni karaoaki n ai aron nanon te Atua ma ana babaaire; ao E a tia te Atua n rineira bwa ana aomata, ngkai ti katiteuanaaki ma Kristo, ibukin oin nanona n ai aron are E a kaman tia ni baaireia ma ngkoa mani moan rikini bwaai; 12bwa ti aonga ni kamoamoa mimitongina, ngaira aika ti moa n onimakina Kristo. 13Ao ngkami naba, ngke kam ongo taekan te koaua, are te euangkerio are bwaini kamaiuami, ao kam onimakinna naba; ao kam anganaki te Taamnei are e Raoiroi bwa kanikinaaean ae ana bwai te Atua ngkami—te Taamnei aei are e atongaki n te taeka n akoi. 14Ngkai ti anganaki te Taamnei ao ti aki nanokokoraki bwa a na bon reke iroura baike E a tia te Atua n taekin bwa E na anganiia ana aomata; ao n tokina E na anganiia ake ana bwai te kainaomataaki man te bure, bwa e aonga ni kamoamoaaki mimitongina. 15Ma ngaia aei, ngke I ongo taekan aromi n onimakina te Uea are Iesu, ma taekan tangiraia ake a itiaki iroumi, 16ao I aki toki naba ni katituaraoa te Atua i bukimi, ma n ururingkami n au tataro, 17bwa te Tama ae e mimitong, are Atuan ara Uea are Iesu Kristo, E na anganingkami te Taamnei are E na kawanawanaingkami, ma ni kaota te Atua nakoimi bwa kam aonga n ataia; 18ngkai a kaootaki matan nanomi bwa kam aonga n ataia bwa tera te kaantaninga n ana weewete, tera te kabwaia ae e bati ae e kamiimii arona, are E na anganiia ake a itiaki; 19ao tera aroni mwaakana ae e raka korakorana, nako ira ngaira aika ti onimaki. Te mwaaka aei bon ti te bo ma korakorani mwaakana, 20are E kamwakuria irouni Kristo ngke E a manga kamaiua man te mate, ao E katekatekaa i angaataina i karawa, 21ike E tau-taeka iai i aoia ueea ni kabaneia, ma ake a korakora, ma ake a mwaaka, ma ake a tau-taeka, ao i aoia aara ni kabane aika a atongaki, tiaki i aon ti te aba aei, ma i aon naba te aba are e na roko. 22Ao E kaaki bwaai ni kabane i aani waeni Kristo, ao E anga Kristo nakon te ekaretia bwa atuuni bwaai ni kabane; 23ao te ekaretia bon rabwatani Kristo, ao onrakeni Kristo, are Ngaia ae e kaoni bwaai ni kabane n taabo ni kabane.

will be added

X\