KOROTE 4

1Tooka, kam na karaoa ae e riai ao ae e eti n aromi nakoia ami toro; ngkai kam ataia bwa bon iai ami Toka i karawa. 2Kam na tai toki n taatataro, ao kam na kamarurungingkami iai ni katituaraoi; 3ao kam na tataro naba i bukira, bwa E na karekea nakoira te anga are ti na konaa iai n taekina te rongorongo are taekan te baere e raba are taekani Kristo, are ngaia, are I kabaeaki iai ibukina; 4bwa I aonga ni kaotia n te aro ae riai bwa N na taetae iai. 5Kam na nakonako ma te wanawana i mataia akana a tuai n onimaki, ni kamanenaai raoi ami tai. 6A na tangiraoi ami taeka n taai nako, ma ni kakan-ongoraa; ao kam riai n ataa te kaeka ae e riai nakon temanna ma temanna. 7E na kaongoraaingkami n arou nako Tukiko, ae te tari ae e tangiraki, ae te tia mwakuri ae e kakaonimaki, ae raou naba n toro iroun te Uea. 8Ao I kanakoa nakoimi ibukin aei, bwa kam na atai arora; ao e na kauungai nanomi. 9Raona ni mwananga bon Onetimo, ae te tari ae e kakaonimaki ae e tangiraki, ae bon raomi. A na kaongoraaingkami bwaai ni kabane aika a karaoaki ikai. 10E kamauringkami Arititareko ae raou ni kabaeaki, ma Mareko ae ai tarini Bwarenaba (are kam a tia n anganaki te kaetieti ibukina, bwa ngkana e roko iroumi ao kam na mwaneia n akoia). 11E kamauringkami naba Ietiu, are arana teuana Iouteto. Bon ti ngaiia kaain te koroberoaki aika raou ni mwakuri ibukin uean te Atua. A riki nakoiu bwa kauungaan nanou. 12E kamauringkami Ebwabera, ae raomi, ae ana toro Kristo Iesu, ae e aki toki ni kakorakoraa n taatataro i bukimi bwa kam aonga n ataa raoi te bae E tangiringkami iai te Atua bwa kam na karaoia, ao bwa kam na kabanea ni karaoia. 13Bwa I kakoauaa bwa e bati ana mwakuri i bukimi, ao i bukiia naba ake a mena i Raorikeia ao i Ierabori. 14E kamauringkami Ruka, ae te taokita a ae e tangiraki, ma Tema. 15Kam na anga ara kamauri nakoia taari ake i Raorikeia, ao nakon Nei Numbwa, ma te ekaretia are a bobootaki kaaina i nanon ana auti. 16Ao ngkana e a tia ni warekaki te reta aei i buakomi, ao kam na karekea ae e na manga warekaki naba n te ekaretia i Raorikeia; ao kam na wareka naba te reta are e na reke iroumi mai Raorikeia. 17Ao kam na kaangai nakon Arekibo, Ko na tarataraa am mwakuri are ko anganaki ibukin te Uea, bwa ko na katiaa karaoana. 18I a koroi taeka aikai n oin tabonibaiu: Kam na mauri mai irouni Bwauro. Kam na ururingi kabaeau. E na mena te aakoaki iroumi.


Copyright
Learn More

will be added

X\