KOROTE 3

1Ma ngaia ae ngkai kam a manga uaia ni maiu ma Kristo man te mate, ao kam na ukoukori bwain eta, ike E mena iai Kristo n tekateka i angaatain te Atua. 2Kam na iangoi bwain eta, ao tai iangoi bwain aon te aba. 3Bwa kaanga ai aron ae kam a tia ni mate, ao a karabaaki maiumi ma Kristo i nanon te Atua. 4Ngkana E kaotaki Kristo, are maiura, ao ane kam na kaotaki naba ma Ngaia n neboaki. 5Ma ngaia ae kam na kamate aron rabwatami akana bwain aon te aba, aika te wene ni bure, te kammaira, te kaibwabwaru, te tangira ae e buaakaka, ao te mataai ni kanibwaibwai ae ti te bo arona ma taromauriian te bouananti. 6I bukin aaro akanne, ao E na roko iai unin te Atua i aoia ake a aki ongeaaba nakoina. 7Kam maiuakin aaro akanne ngkoa, ngke kam mena i nanoia. 8Ma ngkai, kam na aki manga karaoi baikai: te un, te nanobuaka, te kareke-kai, te taetaebuaka, ao te taetae ae e aki riai mai wiimi. 9E na tai kewe temanna nakon temanna ngkai kam a tia ni kaaki te aro ni maiu ngkoa ma kateina, 10ao kam a tia ni karina i aomi te aomata ae e boou, are e teimatoa arona ni kakaboouaki iroun Teuare e karikia bwa katootoongana, bwa kam aonga n ataia raoi. 11Ao n te aro aei, akea iai te kaokoro i marenan te I-Erene ma te I-Iutaia, te koroberoaki ma te aki-koroberoaki, te aomata ae tiaki te I-Erene, te I-Tekute, te toro ma te inaomata: ma ae E moamoa i aoni bwaai ni kabane boni Kristo, ae E mena iroura ni kabane. 12Ma ngaia aei, ngkai ana aomata te Atua ngkami aika kam rineaki, aika kam itiaki ma n tangiraki, ao kam na bwaina te nano n nanoanga, te atataiaomata, te nanorinano, te nimamannei, te taotaonaki n nano. 13Kam na i taotaon nanomi, ao kam na i kabwaraa bure iroumi, ngkana iai aki raun nanon temanna iroun temanna. Bwa aron te Uea ni kabwaraa ami bure, ao ai bon aromi naba nakoimi. 14Ao kam na bwaina te tangira i aoni baikai ni kabane, bwa ngaia ae e booti ni kabaei bwaai ni kabane. 15Ao te raoi are mai irouni Kristo e na kairi nanomi; bwa ngaia are kam weteaki nako iai, bwa kam na riki bwa te rabwata ae ti teuana. Ao kam na katituaraoi. 16E na titiku ni maeka ana taeka Kristo i nanomi; ao kam na anenei taekan Taian Areru ma anene ma kuuna aika kam kairaki iai iroun te Taamnei; kam na anene nakon te Atua ma te nano ni katituaraoi. 17Ao bwaai ni kabane akana kam karaoi ke kam taekin a riai ni bane ni karaoaki n aran te Uea are Iesu, ao kam na katituaraoa te Atua ae te Tama N ibukini Kristo. 18Ainenumwa, kam na aan-taeka irouia bumi, bwa anne te aro ae e riai ngkai kam reitaki ma te Uea. 19Mwanenuma, kam na tangiriia bumi, ao kam na tai unun nakoia. 20Ataei, kam na ongeaaba nakoia ami karo ni bwaai ni kabane, bwa anne te bae E kakukureiaki iai te Uea. 21Taama, kam na tai kabonoi nanoia natimi, bwa a kaawa ni bwara nanoia. 22Tooro, kam na ongeaaba nakoia ami toka aika aomata ni bwaai ni kabane, tiaki ti ibukini kakukureiaia ngkana a taraingkami; ma kam na karaoia ma nanomi ni koaua, ni maaka te Uea. 23Ao tera ane kam karaoia, kam na karaoia ma nanomi ni koaua, bwa kaanga ibukin te Uea, ao tiaki i bukiia aomata; 24ngkai kam ataa te Uea bwa E nang anganingkami bwa boon ami mwakuri te baere E a tia ni kaawakinna i bukiia ana aomata. Bwa Kristo boni Ngaia te Toka ni koaua are kam toro irouna. 25Bwa ane e karaoa ae e buaakaka ao e na karekea booni mwiin ana mwakuri, ao akea te aomata ae e na nanonaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\