KOROTE 2

1Bwa I tangiringkami bwa kam na ataa arou ni kakorakoraai ni mwakuri i bukimi, i bukiia ake i Raorikeia, ao i bukiia naba aika a mwaiti aika a tuai n noora matau. 2I karaoa aei bwa a aonga ni kauungaaki nanoia, n aroia n reitaki n te tangira, ao bwa a aonga n aki nanokokoraki teutana n te atatai, are e na ataaki raoi iai te baere e raba, are Kristo, are mai iroun te Atua, 3are a bane ni karabaaki i nanon taian rabakau ma atatai nako. 4I atonga aei bwa e kaawa temanna ni mwaamwanaaingkami n taeka n anai nano. 5Bwa I boni ngae n aki mena iroumi n te rabwata, ma I boni mena naba iroumi n te taamnei; ao I kimwaareirei n nooran aromi aika a riai ma aromi n teimatoa n onimakina Kristo. 6Ma ngaia aei, ngkai kam a tia ni butimwaaea Kristo Iesu are te Uea, ao kam na maiu n reitaki ma Ngaia. 7A na nene wakaami irouna, ao karikia bwa aani maiumi. Kam na kateimatoaaki n ami onimaki, n te aro are kam reireiaki iai, ao kam na kabatiaa te katituaraoi. 8Kam na taraia bwa e kaawa temanna ni kairingkami n te rabakau n aomata ae akea boongana ae e mwaamwanaa te aba, ae e nako man aia taeka n reirei aomata ao mani baika iai mwaakaia n te aonnaba aei, ma tiaki mai irouni Kristo; 9bwa e bane ni mena te aro n Atua i nanoni Kristo, ni maiuna n aomata. 10Ao kam a tia n anganaki te maiu ni koaua ngkai kam reitaki ma Ngaia, are atuuni mwaaka ma korakora ni bane. 11N aromi naba n reitaki ma Ngaia ao kam a tia ni koroberoaki, tiaki n te korobero are korean te iriko man te rabwata ni bain te aomata, ma n ana korobero Kristo; 12ao ngke kam bwaabetitooaki, ao ti te bo ma kam taunaki ma Ngaia ao kam a manga uaia ni manga maiu ma Ngaia ibukina bwa kam onimakina ana mwakuri te Atua are E a manga kamaiua man te mate. 13Ao ngkami, akana kam mate ibukin aromi ni buubure ao ibukina ngkai tiaki ana aomata te Atua ngkami, E a manga kamaiungkami te Atua ma Kristo, ngkae E a tia ni kabwaraa ara bure ni kabane; 14ao E kamaunai taekan ara taarau ake a tei i aan arara ma tuaia ake ti kabaeaki iai, ao E kariki n akea nanoia ngke E bobiti ni kanim n te kaibangaki; 15ao i aon te kaibangaki anne, E a kainaomataaki Kristo irouna mani mwaakaia ueea ma ake a tauu aroia aomata; E karaoiia bwa bwaai ni kamataku nakoia aomata ngke E kairiia n ana mwaati n tokanikai bwa taenikai. 16Ma ngaia are tai kariaia temanna bwa e na baaireia bwa tera ae kam na kanna ao kam na nimma, ao tai kariaia naba bwa e na tuangkami bwa kam na kaawakina bongin te toa teuana, ma te oiaki, ma taabati: 17boni bannani baika a na roko baikai, ma te oi ni bwai ni koaua boni Kristo. 18Kam na tai kariaia bwa e na baaireaki taekami bwa kam aki tau iroun temanna are e taku bwa e kakannato riki, ibukina bwa e a tia n noori baika kaanga taiani mii, ao are e imanonoa bwainakin te baka-nnanoorinano ma taromauriaia anera. Akea manenani kainikatongana ibukina bwa e bwaina te nano n aon te aba, 19ao e a tia n aki nim ma Kristo, are atuun te rabwata ae e bwanin, are Ngaia ae e anga te korakora nakon te rabwata, ao E kamanenai toma n ri ma iaia bwa bwain tauani bwain te rabwata. 20Ngkai kam a tia ni mate ma Kristo ao kam a kainaomataaki mani baika iai mwaakaia n te aonnaba aei; ao kam aera ni maiumi i aon te aba, ngkai kam kairaki i aan tuua aikai? 21Tai tauua, Tai katoongnga, Tai riingnga. 22A kaeti taekani baikai nakoni baika a na riki n akea boonganaia ngkana a a tia ni kamanenaaki; bon tuua ma reirei aika a karaoi aomata. 23Kanga bwaai ni baka n rabakau tuua aikai irouia naake a imanonoia aomata bwa a na taromauriia anera, ao bwa a na bwaina te baka-n-nanoorinano ma aki-akoan te rabwata; ma akea manenaia nakon te aomata ae e kan tautaeka i aoni baika e kainnanoi rabwatana.

will be added

X\