KOROTE 1

1Mai irouni Bwauro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, ao mai iroun Timoteo ae tarira, 2nakoia ake a itiaki i Korote, ake taari aika a kakaonimaki n aroia n iriira Kristo: 3Ti aki toki ni katituaraoa te Atua ae Taman ara Uea are Iesu Kristo n ara tataro i bukimi, 4ngkai ti ongo taekan onimakinani Kristo Iesu iroumi, ma tangiraia ake a itiaki ni kabaneia iroumi, 5ibukin te kaantaninga are e kamenaaki i mwaaimi i karawa; are kam ongo taekana ngke kam moa n onimakina taekan te koaua, ae bon te euangkerio, 6are e roko iroumi ao i aonnaba ni kabane: ao e kariki uaa ma n rikirake naba i nanomi man te bong are kam ongo taekana iai, ao n ataa raoi ana aakoi te Atua n arona ni koaua. 7N ai aron are kam reireiaki iai iroun Ebwabera are raora ni mwakuri ae e tangiraki, ae ana tia mwakuri Kristo ae e kakaonimaki, ae e onoi mwiira N ni mwakuri. 8Boni ngaia naba are e kaota nakoira aron ami tangira are kam anganaki iroun te Taamnei. 9Ma ngaia ae ti aki toki naba n tataro i bukimi, man te tai are ti ongo iai taekami, ao ti aki toki ni butiia te Atua bwa kam na kaonaki n ataakin nanona, ao n te rabakau ma te ataibwai ni kabanea are mai iroun te Taamnei, 10bwa kam aonga ni karaoi baika a booraoi ma nanon te Uea, aika E na kukurei iai, n aromi ni karaoi mwakuri nako aika a raraoi; ao bwa kam aonga n ataa riki aron te Atua, 11ngkai kam kakorakoraaki n te kakorakora ni kabanea, are e nako mani mwaakana ae e kamiimii, bwa e aonga n reke iroumi te nanomwaaka ni kabanea ma te taotaonaki n nano ma te kimwaareirei; 12ao bwa kam na katituaraoa te Tama, are e karaoingkami bwa kam na tau ni karekea tibwangami n te baere E a tia ni kaawakinna te Atua bwa aia bwai ana aomata aika a itiaki ake n te oota. 13E a tia ni kamaiura mani mwaakan te roo, ao E uotira nako aan ana tautaeka Natina are e tangiraki; 14are e reke mai irouna kainao-matakira—ae nanona, bwa a kabwaraaki ara bure. 15Kristo boni katootoongan te Atua ae e aki noonooraki, ao bon te moa n Nati ae e kakannato i aoni bwaai ni kabane aika a karikaki. 16Bwa a karikaki bwaai ni kabane mai irouna, ake i karawa ma ake i aon te aba ake a nooraki ma ake aki nooraki, ma baika iai mwaakaia ma aroia n tautaeka; a bane ni karikaki mai irouna, ao ibukina. 17Iai Ngaia i mwaaini bwaai ni kabane, ao a nako raoi aroni bwaai ni kabane n reitaki irouna. 18Ao Ngaia bon atuun te rabwata, ae te ekaretia; Ngaia ae e reke mai irouna maiun te ekaretia, ao te moa n Nati ni kamaiuaki man te mate, bwa e aonga ni moanibaan te kakannato i aoni bwaai ni kabane. 19Bwa boni man nanon te Atua ae e reke iai iroun te Nati aron te Atua ni kabane; 20ao bon nanona naba bwa E na raoiakini bwaai ni kabane nakoina irouna, aika i aon te aba ma ake i karawa; ao E karaoa aei ni maten Natina i aon te kaibangaki. 21Ao ngkami, kam raroa nako ngkoa mai iroun te Atua, ao kam ribaia i nanomi ibukin ami mwakuri aika a bubuaka; 22ma ngkai, E raoiakiningkami n rabwatan natina ni matena, bwa E aonga ni kaakiingkami i matana bwa aomata aika a itiaki aika akea aia kaairua ma kabuaakakaaia. 23Ma kam bon riai ni matoatoa ma n nene n ami onimaki, ao kam na aki kamwaingaki man te kaantaninga are e reke iroumi ngke kam ongo taekan te euangkerio; are e tataekinaki nakoia aomata ni kabaneia i aonnaba ni kabutaa ao are I riki iai, ngai ae Bwauro, bwa te tia mwakuri ibukina. 24I kimwaareirei ngkai ni marakiu i bukimi, bwa I a konaa ni kakororaoa iai marakin Kristo ni marakin rabwatau ibukin rabwatana, ae te ekaretia; 25are I riki iai bwa te tia mwakuri n ai aron te nakoa are I anganaki mai iroun te Atua i bukimi, bwa N na kabanea ana taeka te Atua n taekin, 26are te baere e raba, are e karabaaki ma ngkoangkoa ao mai irouia rooro nako; ma ngkai, e a kaotaki nakoia ana aomata aika a itiaki. 27E karaoa aei te Atua bwa E tangiringkami aika tiaki I-Iutaia bwa kam na ataa te baere e raba ae e kamiimii ae e mimitong; ao te bae e raba aei boni Kristo i nanomi, are Ngaia ami kaantaninga bwa e na reke neboami. 28Boni ngaia are ti tataekinna, n tuatuangiia aomata ni kabaneia ma n reireiia n te rabakau ni kabane, bwa ti aonga ni kaotiia aomata ni kabaneia bwa a ikawai ni maiuia n reitaki ma Kristo; 29ao anne bukin ae I kekeiaki mwaaka naba ni mwakuri, ao I kamanenaa te korakora ae e bati are E anganai Kristo, ao ae e mwamwakuri i nanou.


Copyright
Learn More

will be added

X\