MWAKURI 9

1I nanon taai naba akekei, ao e nanakonako Tauro n tataekina kani kamateaia ana reirei te Uea. E nako ni kawara aia mataniwi ibonga, 2ao e butiia reeta ibukina bwa e na uoti nako Taamateko, nakoni mwaneabaia nako I-Iutaia, bwa ngkana tao e kuneia tabemwaang aika a taua te Aro, aika mwaane ma aine, ao e na tauuia ni kabaeiia, ao e na kairiia nako Ierutarem. 3E a waaki ngkanne Tauro i aoni kawaina nako Taamateko; ma ngke e a kaan ma te kaawa, ao e rina n oota rarikina nako n te oota mai karawa. 4E bwaka Tauro i aontano, ao e ongo te bwanaa ae e kaangainakoina, Tauro, Tauro, ko aera ngkai ko bwainikiriinai? 5E kaeka Tauro ao e taku, Te Uea, antai Ngkoe? Ao E taku te Uea, Bon Iesu Ngai ae ko bwainikiriinai; 6ma ko na tei rake, ao naako rin n te kaawa, ao ane ko na tuangaki iai te baere e riai bwa ko na karaoia. 7Ao a tei n aki karongoaa uaake raon Tauro ni mwananga; a ongo te bwanaa, ma akea te aomata ae a nooria; 8Ao e tei rake Tauro mai aontano; ma ngke e kaure matana, ao akea te bwai teuana ae e nooria; ao a tautaua baina ni kairia nako Taamateko. 9Tenibong ana bong Tauro n aki nooraaba, ma n aki amwarake, ao n aki mooi naba. 10E mena i Taamateko te reirei temanna ae arana Anania; ao E taku te Ueanakoina n te baere e nooria kaanga n te mii, Anania! Ao ngaia e kaangai, Te Uea, nooria, aio ngai. 11Ao E taku te Ueanakoina, Tei rake, ao naako n te kawai are e aranaki bwa Eti, ao ukoukora iai te aomata ae arana Tauro ae te I-Tareto, n ana auti Iuta: bwa nooria, e tataro, 12ao e noora te aomata, i nanoni kaanga te mii, ae arana Anania bwa e roko ni kawaria, ao e katokaa baina i aona, bwa e aonga n nooraaba. 13Ao e kaeka Anania ni kaangai, Te Uea, I ongo taekan teuaei irouia aomata aika a bati, bwa e karaoi mwakuri aika a bubuaka aika a bati nakoia am aomata ake a itiaki ake i Ierutarem; 14ao e a tia n anganaki te mwaaka mai irouia ibonga ake mataniwi, bwa e na kabaeia aomata ni kabaneia akana a taromauriia aram. 15Ma E taku te Ueanakoina, Ko na nako, bwa I a tia n rinea teuarei bwa e na mwakuri i bukiu: bwa e na tataekina arau ni kaotiotai nakoia aomata aika a tuai n onimakina te Atua, ao nakoia ueea ma te bootanaomata ae Iteraera; 16bwa N na kaotinakoina baika a bati aika e riai ni karawaawataaki iai ibukin arau. 17Ao e nako Anania n rin n te auti arei, ao e katokaa baina i aon teuarei, ao e kaangai, Tauro ae tariu, E kanakomaiai te Uea are Iesu, are e kaotinakoim i nanon te kawai, ngke ko nako mai, bwa ko aonga ni manga nooraaba, ao ni kaonaki n te Taamnei are e Raoiroi. 18Ao n te tai naba arei ao a bwaka mai matan Tauro baika kaanga ai aron inan te ika, ao e a manga nooraaba; ao e tei rake, ao e bwaabetitooaki; 19ao e marurung ngke e a tia n amwarake. E tiku Tauro irouia reirei ake i Taamateko i nanon tabeua te bong. 20E aki tiku n aoria, ma e nako ni mwaneaba nako, ao e tataekina Iesu bwa Natin te Atua Ngaia. 21A bane ni miimii ake a ongoraa irouna, ao a taku, Tiaki teuare e tiringia aomata teuaei ake a taromauriia te ara aei i Ierutarem? Ao tiaki naba e roko ikai bwa e na kabaeia aomata ake ai aroia naba aomata akekei, ni kairiia nakoia aia mataniwi ibonga? 22Ao e riki ni korakora riki aron Tauro ni kabwarabwara; ao e kaminoi aia iango I-Iutaia ake a maeka i Taamateko n ana koaua ake e taekin ibukin Iesu bwa bon te Kristo Ngaia. 23Ao i mwiini boong aika a bati, ao a kaboowiia taekani kamatean Tauro I-Iutaia; 24ma e kuneaki aia iango ni kan tiritiri iroun Tauro. A taratarai mataroa nako ake mataroa n rin n te nono, n te ngaina ao n te bong, bwa a na kamatea. 25Ma n te tairiki teuana, ao e anaaki Tauro irouia ana reirei ao a nnaia rikaaki n te bwaene man te tabo are a mena iai ri nanon te bwangabwanga n te nono. 26Ngke e roko Tauro i Ierutarem, ao e kan riki bwa raoia reirei ikekei; ma a bane ni maakua, bwa a aki kakoauaa ae e a tia n riki bwa te reirei temanna. 27Ma enakoina Bwarenaba, ao e kairia nakoia taan tuatua, ao Tauro e tuangiia arona ngke e noora te Uea are e taetaenakoina i nanon te kawai, ao ngke e reirei n aki mamaaku n aran Iesu i Taamateko. 28Ao e meemena irouia uaakekei n akea tukana ngkana e kan nako n te tabo teuana are e tangiria i aon Ierutarem. 29E aki toki n taetae ma ni kauntaeka ma I-Iutaia ake a bwaina te taetae n Erene; ao a kataia ni kani kamatea. 30Ngke e a ataaki aroia I-Iutaia akekei irouia taari i Ierutarem, ao a kaira rio Tauro nako Kaitareia, ao a kanakoa nako Tareto. 31E wene n rau ngkanne te ekaretia i aon Iutaia ni kabutaa, ma Kariraia, ma Tamaria, ao e kateimatoaaki; a kaotia ni maiuia kaaina bwa iai karinean te Atua irouia, ao e rikirake mwaitini kaaina n ana buobuoki te Taamnei are e Raoiroi. 32I nanon ana tai ni mwamwananga Betero ni kawari taabo nako, ao e reke naba ana tai ni wairio nakoia ake a itiaki ake a maeka i Rura. 33E kaaitibo iai ma te aomata ae arana Ainea, ae e weewene i aoni nnena ni wene i nanoni wanua te ririki, bwa a mate bwain rabwatana. 34E taku Beteronakoina, Ainea, E kamaiuko Iesu Kristo; tei rake, ao baairea nnem ni wene. Ao e a tei rake naba ngkekei Ainea. 35A bane n noora teuare e kamaiuaki aomata ake a maeka i Rura ao i Tiaron, ao a riki bwa taan onimakina te Uea. 36E mena i Iobe te aomata temanna ae te tia onimaki, ae arana Nei Tabita. (ke Nei Toreka n te Taetae n Erene). E aki toki neiei ni kaakaraoi mwakuri aika a raraoi, ao n ibuobuokiia aika a kananoanga. 37N taai akanne ao e aoraki Nei Tabita, ao e mate; ao ngke a a tia ana koraki n tebokia, ao a kawenea n te ru i eta. 38E aki rangi n raroa Iobe ma Rura; ma ngaia are ngke a ongo reirei ake i Iobe bwa e mena Betero i Rura, ao a kanakoia ngkanne uomani mwaane bwa a na kabanea aia buubutinakoina, bwa e na kawaekoaa nnakoia. 39Ao e tei rake Betero, ao e airi ma ngaiia. Ngke e roko, ao a kairia nakon te ru are i eta; a tei n tang aine ake a mate buia i rarikini Betero, ao a kaoti kabaraaki ma kooti ake e karaoi Nei Toreka i nanon ana tai ni maiu. 40E kabaneia ni kaotinakoia Betero, ao e katorobubua n tataro; e rairaki ngkanne ni kaaitaraa rabwatan Nei Toreka, ao e kaangai, Nei Tabita, tei rake! E kaure matana Nei Toreka; ao ngke e noora Betero, ao e tekateka. 41E anga baina Beteronakoina, ao e kateirakea; e weteiia ngkanne ake a itiaki ma aine ake a mate buia, ao e anganiia neierei bwa e a maiu. 42E buta nako taekan te baei i aon Iobe, ao a onimakina te Uea aomata aika a bati. 43E tiku Betero i Iobe i nanoni boong aika a bati, iroun Timon temanna, ae te tia karaoi bwaai mani kunin te man.

will be added

X\