MWAKURI 8

1Ao e kakoauaa Tauro bwa e bon riai kamatean Tetebano. E korakora bwainikiriinaia kaain te ekaretia i Ierutarem; ao a bane ni kamaaeaki nako kaaina nako aon te aba are Iutaia ma Tamaria, ma a aki kamaaeaki taan tuatua. 2Iai aomata aika a onimakina te Atua, aika a uota nako rabwatan Tetebano n taunna, ao a karaoa te tanginiwenei ae e bati i aona. 3Ma Tauro e kataia n urua te ekaretia: e rin i nanon auti nako ni katikiia nako kaain te ekaretia aika mwaane ma aine, ao e kaakiia i nanon te karabuuti. 4A nako n taabo nako taan onimaki ake a kauamaaeaki nako n tataekina ana taeka te Atua. 5Ma e nako Biribo nakon te kaawa are Tamaria, ao e taekina te Kristo nakoia aomata iai. 6A bane nanoia aomata nakoni baike e taekini Biribo, ngke a ongoraa irouna, ao a noori kanikina ake e karaoi. 7Bwa a oti nako anti aika a kamwaraa mai irouia aomata aika a bati ake a taniaki irouia, ao a takaarua irouia aomata aikai n te bwanaa ae e korakora; ao a kamaiuaki aomata aika a bati, aika a mate bwain rabwataia, ma aika a mwauku. 8Ma ngaia ae e bati te kimwaareirei irouia kaain te kaawa arei. 9E maeka n te kaawa arei te aomata temanna, ae arana Timon. E a maan teuaei ni bwaina te tabunea, ao e aki toki ni kamiimiiia I-Tamaria n ana tabunea. E taku bwa te aomata ngaia ae e kakannato, 10ao a bane n ongo irouna aomata nako, ake a mangori ma ake a kakannato. A taku, Boni mwaakan te Atua teuaei are e aranaki bwa te Mwaaka ae e Korakora. 11Ao a ongo irouna ibukina bwa e a boni maan arona ni kakamiimiiia n ana tabunea. 12Ma ngke a kakoauaa Biribo n ana rongorongo aika a raraoi ake e taekin ibukin uean te Atua ma aran Iesu Kristo, ao a bwaabetitooaki, mwaane ma aine. 13Ao Timon e kakoauaa naba Biribo; ao ngke e a tia ni bwaabetitooaki, ao e a titiku naba i rarikini Biribo, ao boni moan te miimii ngaia ngke e noori kanikina ma mwakuri ni kamiimii ake a karaoaki. 14Ngke a ongo taan tuatua ake a mena i Ierutarem bwa a onimakina ana taeka te Atua I-Tamaria, ao a kanakoa Betero ma Ioanenakoia; 15Ngke a roko uaakekei irouia, ao a tataro ibukia bwa a na anganaki te Taamnei are e Raoiroi. 16Bwa akea irouia ae e a tia n roko irouna te Taamnei are e Raoiroi; ma a ti bwaabetitooaki naba n aran te Uea are Iesu. 17A katokai baiia ngkanne Betero ma Ioane i aoia, ao a anganaki te Taamnei are e Raoiroi. 18Ngke e nooria Timon bwa a anganaki te koraki arei te Taamnei are e Raoiroi ngke a katokai baiia taan tuatua i aoia, ao e angani Betero ma Ioane te mwane, ao e kaangai, 19Anganai naba te mwaaka anne, bwa e aonga n anganaki ane I katokaa baiu i aona te Taamnei are e Raoiroi. 20Ma e taku Beteronakoina, E na mauna ma n akea boonganan am mwane, ao ai arom naba, ngkai ko taku n am iango bwa e konaaki ni karekeaki ana bwai n tituaraoi te Atua n te mwane! 21Akea nakoam ao akea tibwangam n te baei, bwa e aki eti nanom i matan te Atua. 22Ma ngaia ae ko na raira nanom n raraoma ibukin am iango ane e reke iroum anne, ao butiia te Atua bwa tao E na kabwaraa buren am iango anne, ngkana arona. 23Bwa I ataiko bwa te aomata ngkoe ae ko on n te bakantang, ao ko mena i aani mwaakan te buaakaka. 24Ao e kaeka Timon ni kaangai, Tataro nakon te Uea i bukiu, bwa e na aki rikinakoiu te bwai teuana ni baikana kam atong. 25Ma ngaia aei, ngke a a tia ni kaotioti uaakekei, ma n taekina ana taeka te Uea, ao a okira Ierutarem; a tataekina te euangkerio ni kaawan Tamaria aika a bati i aoni kawaia n oki. 26E taetae ana anera te Uea nakoni Biribo, ao e kaangai, Katauraoiko bwa ko na nako aiaki, nakon te kawai are e wairio mai Ierutarem nako Kata: aei te kawai n te rereua. 27Ao ngaia e katauraoia, ao e nako. Ao nooria, te aomata temanna, ae te I-Itiobia, ae te iunaki, ae e rietaata nakoana irouni Kantake, are te uea n aine i Itiobia, ae te tia kaawakinimwiin ana bwai nako neierei aika a kakaawaki, e a tia n roko i Ierutarem bwa e taromauri iai, 28ao e a tabe ni waaki i aoni kawaina n oki; e tekateka i aon ana ka, ni wareka ana boki te buraabeti are Itaia. 29Ao E taku te Taamnei are e Raoiroi nakoni Biribo, Ko na nako n airi ma te kaa arei. 30Ao e biri Biribo ni kaea mwiin te kaa arei, ao ngke e roko i rarikina, ao e ongo bwanaan te iunaki arei ngke e wareka ana boki te buraabeti are Itaia. Ao e taku Biribonakoina, Ko ataa nanon ane ko warekia? 31Ao ngaia e taku, N na kangaa n ataia ngkana akea ae e kabwarabwaraa nanonanakoiu? Ao e butiia Biribo bwa e na tamwarake n tekateka i rarikina. 32Ao aio taekani mwakoron te Baibara are e wareware iai Ai aron te tiibu are e kairaki bwa e na kamateaki; ai aron te tiibu te teei are e kainabwaabu i matan ane e korea buraena; akea bwanaana ae e oti nako mai wina. 33Ngke e karinanoaki, ao e aki rekenakoina te motiki-taeka ae e raoiroi; ao antai ae e na kaoti taekaia ana kariki? kariki,” “kaotitaekan aroia ana kariki bwa a bubuaka.” Bwa e a tia n toki maiuna i aon te aba. 34E titiraki ngkanne te iunaki nakoni Biribo ao e kaangai, I butiiko bwa e taekina aei te buraabeti ibukin antai? I bukina, ke ibukin temanna? 35Ao e waakina ana karaki Biribo n taekina Iesu, ao e moanna mani kabwarabwaraan nanon taeka n te mwakoro ni Baibara anne. 36Ao ngke a waakina kawaia, ao a roko n te tabo ae iai te ran iai; ao e taku te iunaki, Noria, kai aei te ran; tera ae e tuukai bwa N na aki bwaabetitooaki? 38E tua ngkanne te iunaki bwa e na tei te ka; ao e ruo ma Biribo nako nanon te ran, ao e bwaabetitooaki irouni Biribo. 39Ngke a aerake man te ran, ao E kairaki nako Biribo iroun Taamnein te Uea, ao e aki manga nooria te iunaki, bwa e waakina kawaina ma te kimwaareirei. 40E roko Biribo i Atoto; ao e tataekina te euangkerio ni kaawa ni kabane, ao e toki i Kaitareia.

will be added

X\