MWAKURI 7

1Ao e taku aia mataniwi ibonga nakon Tetebano, A koaua taeka akanne? 2Ao e kaangai Tetebano, Mwaane aika taari, ma taama, kam na ongoraa. E kaoti te Atua are e mimitong nakon tamara are Aberaam, ngke e mena i Metobotaamia, ngke e tuai ni maeka i Aran, 3ao E taku nakoina, Ko na kiitana abam ao am bu, ao ko na nako n te aba ae N na kaotia nakoim. 4E kiitana ngkanne abaia I-Kareria, ao e maeka i Aran. Ao i mwiini maten tamana, ao E kanakoa te Atua maikekei nakon te aba ae kam maeka iai ngkai; 5ma bon akea abana ae E anganna maiai: E aki anganna naba tao abwaabwaki ni mwanekana, ma E kabwakaa ana taeka n aakoi bwa E na anganna bwa abana, ao E na anganiia naba ana kariki i mwiina bwa abaia, e ngae ngke akea natina ngkanne irouna. 6Ao E taetae naba te Atua ni kaangai: bwa a na maeka n iruwa ana kariki Aberaam n te aba teuana ae tiaki abaia; ao a na toronaki ma ni bwainikiriinaki iai abubua te ririki. 7Ao E taku te Atua, N na karekea kain te bootanaomata are a toro irouia; ao i mwiina, a na oti nako n taromauriai n te tabo aei. 8E karaoa te booraraoi te Atua ma Aberaam, ao E tuanga Aberaam bwa ngkana a koroberoaki aomata, ao nanona ngkanne bwa a kukurei n te booraraoi. Ao Aberaam e karika Itaaka, ao e koroberoia n te kawanibong i mwiini bungiakina, ao Itaaka e koroberoa Iakobwa are natina, ao Iakobwa e koroberoia natina ake bakatibu ake a kakannato ake tengauni ma uoman. 9A bakantang natin Iakobwa iroun tariia are Iotebwa, ma ngaia are a kabooa nako Aikubita; ma E mena te Atua irouna, 10ao E kamaiua man rawaawatana ni kabane; ao E anganna te rabakau ma te taatangiraki irouni Bwarao are uean Aikubita, are E rineia bwa te tia tau-taeka i aon Aikubita ma ana utu ni kabaneia. 11Ao e roko te rongo i aon te aba ni kabanea are Aikubita ma Kanaan, ao e karika te rawaawata ae e korakora; akea kanaia ara bakatibu ae e konaa n reke irouia. 12Ma ngke e ongo Iakobwa bwa iai te amwarake i Aikubita, ao e kanakoia moa ara bakatibu. 13Ao n aia kauoua ni mwananga, ao e a kaotia Iotebwa nakoia tarina; ao a a ataaki ngkanne ana utu Iotebwa irouni Bwarao. 14Ao e kanaanako Iotebwa bwa e na weteaki nakoina tamana are Iakobwa ma ana buu ni kabaneia, ake itingauni ma niman. 15Ao e wairio nako Aikubita Iakobwa ma ana utu, ao a mate iai. 16A uotaki rabwataia nako Tekem, ao a kaweneaki n te nne ni mate, are e kabooa Aberaam n te mwane mai irouia natin Amora i Tekem. 17Ma ngke e a kaan te tai are E nang kakoroa iai bukin ana taeka n aakoi te Atua are E tuanga Aberaam, ao e a tia n raka rake mwaitiia ara aomata ni kabatiaaki riki i Aikubita, 18ni karokoa e uea temanna i Aikubita ae akea mutiakinan Iotebwa irouna. 19E burebureiia ara koraki, ao e bwainikiriniia ara bakatibu ni kairiia ma te matoa bwa a na kaakiia aia merimeri mani mwengaia, bwa a aonga ni mate. 20Bon aei te tai are e bungiaki iai Mote, ao te teei ngaia ae moan te tikiraoi taraana. E kaawakinaki ma n tararuaki raoi i nanon teniua namwakaina n ana auti tamana, 21ao ngke e kaakiaki, ao e anaia natini Bwarao te aine ni kaawakinna bwa kanga bon oin natina. 22Ao e reirei Mote n aia rabakau ni kabane I-Aikubita, ao e riki bwa te aomata ae e rangi n rabakau n te aro n taetae, ao n te mwakuri. 23Ao ngke a koro angaun ana ririki, ao e reke nanona bwa e na kawariia tarina, ake tibun Iteraera. 24Ao e noora temanna i buakoia bwa e bwainikiriinaki iroun te I-Aikubita; e nako ni buokia, n ira taangana, ao e tiringa te I-Aikubita: 25bwa e taku n ana iango bwa a ataia ae e kaboonganaaki iroun te Atua bwa e na kainaomataiia; ma a aki ataia. 26N te bong are i mwiina, ao e nooriia uoman bwa a un. E kan raoiakiniia, ma ngaia are e kaangai, Mwaane, kai taari ngkami, kam aera ngkai kam a kaikoakiingkami? 27Ao teuare e kaikoaka raona e butua nako Mote, ao e taku, Antai ae e karaoiko bwa te tia tau-taeka ao te tia motiki-taeka i aora? 28Ko kan tiringai, n ai arom ngke ko tiringa te I-Aikubita are ngkoananoa? 29Ngke e ongo aei Mote ao e biri nako mai Aikubita nakon te aba are Mirian. E a tibwa roko i Mirian; ao e karikiia natina mwaane aika uoman iai. 30Ao ngke a koro angaun te ririki, ao e kaoti te anera nakoni Mote n uran te ai n te kai n te rereua are i rarikin te maunga are Tinai. 31Ngke e nooria Mote, ao e miimii iai; ao ngke e kaania bwa e na mataku iai, ao e roko bwanaan te Uea, ae e kaangai, 32Atuaia am bakatibu Ngai, ae Atuan Aberaam, ma Itaaka, ma Iakobwa. Ao e ruru ni maaku Mote, ao e aki kan taraia. 33Ao E taku te Uea nakoina, Buuti am kau mai waem, bwa aontano ae e tabu te tabo ane ko tei iai. 34I noori raoi aroni bwainikiriinaia au bootanaomata ake a mena i Aikubita, ao I ongo ngirangiraia, ao I a ruo bwa N na kamaiuiia. Ao ngkai, nako mai, bwa N na kanakoko nako Aikubita. 35Mote aei, are a rawa irouna, ngke a kaangai, Antai ae e karaoiko bwa te tia tau-taeka ao te tia motiki-taeka? Boni ngaia are e kanakoaki iroun te Atua bwa te tia tau-taeka ao te tia kamaiu n ana buobuoki te anera are e kaotinakoina n te kai. 36E kairiia Mote ni kaotinakoiia, ngke e tia ni karaoi mwakuri aika a kamiimii ma kanikina n te aba are Aikubita, ao n te Nama are Uraura, ao n te rereua angaun te ririki. 37Boni Mote aei, are e kaangai nakoia tibun Iteraera, Ane E na kateirakea temanna te Atua mai buakoia tarimi bwa te buraabetinakoimi, n ai aron are E karaoianakoiu. 38Boni ngaia are e mena n te ekaretia n te rereua. E mena ikekei ma ara bakatibu ao te anera are e taetaenakoina n te maunga are Tinai; e anganaki taeka ni kamaiu bwa e na anganiira. 39A rawa ara bakatibu n ira nanoni Mote, ao a kanakoa mai irouia; a kani manga oki nako Aikubita, 40ao a kaangai nakon Aaron, Ko na karaoia antira aika a na ririmoara; bwa teuare Mote, are e kairiira ni kaotinakoira man te aba are Aikubita, ti aki ataia bwa tera ae e rikinakoina. 41Ao a karaoa ngkanne te bouananti ae katootoongan te kaotetei, ao a anga kareanakoina, ao a bootaki ni kimwaareirei ibukin te mwakuri are a a tia ni karaoia ni baiia. 42Ao E tannako te Atua mai irouia, ao E katikuiia n aroia bwa a na taromauri itoini karawa; n ai aron are e koreaki n aia boki buraabeti, ni kaangai, Ngkami aika te bootanaomata ae Iteraera, tiaki i bukiu maan ake kam tiring ao kam anga bwa ami karea n te rereua angaun te ririki? 43Ao kam tabeka umwani Moroka n uouotia, ma ana itoi te anti are Reban, ake bouananti ake kam karaoi bwa kam na taromauriia; ao N na kanakoingkami nakon aaba ake i tinanikuni Bwaburon. 44E mena irouia ara bakatibu umwan te Tua n te rereua. E a tia ni karaoaki: bwa e tuangaki Mote iroun Teuare taetaenakoina, bwa e na karaoia n ira te bwai ni katootoo are a tia n nooria. 45Rimwi riki, ao a anganaki ara bakatibu umwan te Tua irouia aia ikawai, ao e uotia Iotua ma ngaiia ngke a nako n taua te aba bwa abaia mai irouia bootanaomata ake E kakioia nako te Atua bwa a na aki tiku i mwaaia ara bakatibu; ao e tiku umwan te Tua ikekei ni karokoa ana tai n uea Tawita, 46are e a tia n reke akoana iroun te Atua. E butiia te Atua bwa E na anganna ana tai are e na konaa iai ni katea nnen Atuan Iakobwa ni maeka. 47Ma Toromon ae e katea nnena ni maeka. 48Ma E aki maeka Teuare Moan te Rietata n auti aika a karaoaki ni baiia aomata; n ai aron ana taeka te buraabeti, are e kaangai, 49E taku te Uea, Karawa au kaintokanuea, ao aonnaba nneni katokaani waeu. Te aeka n auti tera ae kam na kateia i bukiu? Ke tera neu ni motirawa? 50Tiaki bwa a bane ni karaoaki baikai ni kabane irou? 51Aomata ngkami aika a matoatoa nanomi, n ai aron nanoia aomata aika a aki onimakina te Atua; ao kam bonoti taningami n aki kan ongo ana taeka te Atua! Kam aki toki n raarawa ni kan ongo iroun te Taamnei are e Raoiroi. Kam a manga karaoa naba are a karaoia ngkoa ami bakatibu. 52Antai i buakoia buraabeti ae e aki bwainikiriinaki irouia ami bakatibu? Boni ngaiia ake a tiringiia uaake a kaman tataekina rokon Teuare e Raoiroi, are Ngaia are kam a tia ngkai ni kamwanea ao kam tiringnga. 53Ngkami aika kam anganaki ana tua te Atua n aia buobuoki anera, ao kam aki kaawakinna. 54Ngke a ongo taeka akekei kaain te Tanirim, ao a tenaibukini mwangaia bwa a rangi n un iroun Tetebano. 55Ma e on n te Taamnei are e Raoiroi Tetebano, ao e kanene matana n taraa karawa. E noora mimitongin te Atua, ma Iesu bwa E tei i angaatain te Atua; 56ao e taku Tetebano, Akea bwa I noora karawa bwa e kaukaki, ao Natin te Aomata bwa E tei i angaatain te Atua. 57Ao a takaarua te koraki arei n te bwanaa ae e korakora, ao a bonoti taningaia ni baiia, ao a biri ni bootaki ma te nano ae ti teuana n eweka aona; 58ao a taua ma te matoa ni kaotinakoa man te kaawa, ao a karebanaia; ao taani kakoaua akekei a katiku kunnikaia iroun te rorobuaka temanna, ae arana Tauro, bwa e na tararuai. 59Ao ngke a kume ni karebanaa Tetebano, ao ngaia e mwanewea aran te Uea, ao e kaangai, Te Uea ae Iesu, Anaa taamneiu! 60Ao e katorobubua, ao e taetae n te bwanaa ae e korakora ni kaangai, Te Uea, kabwaraa aia bure aei mai irouia. Ngke e a tia n atonga aei, ao e matuu.

will be added

X\