MWAKURI 6

1Ao ni boong akekei, ngke e tabe n ririkirake mwaitiia aomata ake a onimakina Iesu, ao a ngurengure I-Iutaia ake a bwaina te taetae n Erene irouia raoia n I-Iutaia ake a bwaina te taetae n Ebera, ibukina ngke akea tibwaia aia aine, ake a a tia ni mate buia, ae e reke n te tibwatibwa n te bong ae koraki. 2Ao uaake tengauni ma uoman a weteiia aomata aika a bati ake a onimakina Iesu, ao a kaangai, E aki riai bwa ti na kaaki taekan ara mwakuri n tataekina ana taeka te Atua, ao ti na katabeira n te mwakuri n tibwatibwa. 3Ma ngaia aei, taari, kam na rineiia itiman i buakomi aika a kakoauaa bwa a on n te Taamnei ma te rabakau, ao ti na katabeia n te mwakuri aei. 4Ao ngaira ti na kabanei riki ara tai n te tataro, ao n tabeakinan ana taeka te Atua. 5A bane ni kukurei n te taeka arei te koraki arei; ao a rinea ngkanne Tetebano, ae te aomata ae te tia onimaki ni koaua ao e on n te Taamnei are e Raoiroi; a rinea naba Biribo, ma Berokoro, ma Nikanoora, ma Timon, ma Baremena, ma Nikorao ae te I-Antioka ae tiaki te I-Iutaia, ma e a tia n rairaki nakon te Aro n Iutaia. 6A kaakiia i mataia taan tuatua; ao a tataro taan tuatua ao a katokai baiia i aoia. 7E buta nako ana taeka te Atua, ao a bati riki ake a ongo ao a onimaki: a kabatiaaki mwaitiia aomata ake a onimaki i Ierutarem, ao a mwaiti aia koraki ibonga ake a butimwaaea taekan te euangkerio. 8E rangi ni kakabwaiaaki Tetebano iroun te Atua, ao e on n te mwaaka: e karaoi mwakuri ni kamiimii aika a abwabwaaki ma kanikina i buakoia aomata. 9Ao a kauntaeka ma Tetebano aomata tabemwaang aika kaain te mwaneaba are e aranaki bwa mwaneabaia Aomata aika a Inaomata, aika a I-Iutaia mai Kurene, ao mai Arekanria, ni bootaki ma I-Iutaia mai Kirikia ao mai Atia. 10Ma a aki konaa ni kaaitaraa Tetebano n aia taeka ibukina bwa E a tia te Taamnei are e Raoiroi n anganna te rabakau n taetae. 11Ma ngaia are a kabooia aomata tabemwaang bwa a na atonga ae e kaangai, Ti ongo ana taeka n eekaanako Mote ma te Atua. 12A kaunia aomata, ma unimwaane, ma taani koroboki, ao a tauua Tetebano ma te matoa, ni kairia nakon te Tanirim; 13ao a kateiia taani kaotioti aika a kewe, ao a kaangai uaakekei, E aki toki te aomata aei n taekin taeka aika a aki raraoi ibukin te tabo ae e tabu aei, ma te Tua; 14bwa ti ongo irouna ngke e taku bwa e na urua te tabo aei Iesu are te I-Natareta, ao E na oniki katei ake e anganiira Mote. 15Ao a bane ake a tekateka n te Tanirim ni katokaa mataia n taraa Tetebano, ao a noora matana bwa kaanga ai aron taraani matan te anera.


Copyright
Learn More

will be added

X\