MWAKURI 5

1Iai te aomata temanna ae arana Anania, ao raona Tabeire are buuna; e kaboo nako aia bwai tabeua Anania: 2ao mani booia are e reke, e taua teutana maiai Anania, ao buuna e ataia naba, ao e uota nikirana nakoia taan tuatua bwa a na kaawakinna. 3E taku Betero nakoina, Anania, e aera ngkai e anaaki nanom iroun Tatan bwa ko na kewe nakon te Taamnei are e Raoiroi, ao bwa ko na taua teutana man te mwane are boon te aba? 4Ngke e tuai ni kabooaki, tiaki bon abam? Ao ngke e a tia ni kabooaki, ao tiaki bwa bon am bwai mwanen? E aera ngkanne ngkai ko karekea i nanom bwa ko na karaoa aei? Ko aki kewe nakoia aomata, ma ko kewe nakon te Atua. 5Ngke e ongo taeka aikai Anania, ao e bwaka bwa e mate; ao a taonaki n te maaku ae e korakora aomata ake a ongo taekan te baei. 6A roko ngkanne rorobuaka n niira rabwatan Anania, ao a uotia nako n taunna. 7Tao tenua te aoa i mwiina, ao e rin buun Anania, ma e aki ataa te baere e a tia n riki. 8E taku Betero nakoina, Ko na tuangai bwa ngaia aei te mwaiti ae kam karekea bwa boon abami? Ao e kaangai neierei nakoina, Eng, mwaitina anne. 9E taku ngkanne Betero nakoina, E aera ngkai e bo nanom ma buum bwa kam na kaaa Taamnein te Uea? Noria, a tei ngkai i matan te mataroa rorobuaka ake a tia n tauna bum, ao ane a na manga uotiko nako naba. 10Ao e mate neierei n te tai naba arei, ao e bwaka i rarikini waeni Betero; a rin rorobuaka akekei, ao a nooria bwa e a mate; ma ngaia are a uotia nako n taunna i rarikini buuna. 11Ao a taonaki n te maaku kaain te ekaretia ni kabaneia, ni bootaki ma aomata nako ake a ongo taekani baikekei. 12A karaoaki kanikina ma mwakuri ni kamiimii aika a bati i buakoia aomata irouia taan tuatua; ao a bane aomata ni mena n ana kaman Toromon ma te nano ae ti teuana. 13Akea temanna irouia ake nikiraia ae e kan iri buakoia; ma a bati taekaia ni kamoamoaaki mai irouia aomata. 14A kabatiaaki riki mwaitiia ake a onimakina te Uea, irouia mwaane ma aine aika a rangi ni bati. 15I mwiini baike a a tia ni karaoi taan tuatua, ao a uoti aia aoraki aomata nako nanoni kawai nako, ao a kaweneia i aoni kainiwene ma kie ni matuu, ma te kaantaninga bwa ngkana e ri kekei Betero ao e na konaa nuuna n rabunia temwaangina i buakoia. 16A roko naba aomata aika a rangi ni bati mani kaawa ake i rarikin Ierutarem, ao a uotiia aoraki, ma aomata aika a taniaki irouia anti aika a bubuaka; ao a bane ni kamaiuaki. 17E rangi ni bakantang aia mataniwi ibonga ma raona ni kabaneia, aika kaain te bootaki n Tarukaio; 18a tauuia taan tuatua, ao a kaakiia n te karabuuti. 19Ma ngke e a bong, ao e kauki mataroan nako te karabuuti ana anera te Uea, ao e kaotinakoia, ao e taku nakoia, 20Kam na nako n tei i nanon te umwantabu, ao tuangiia aomata taekan te Maiu aei ni kabane. 21Ao ngke a a tia n ongo aei, ao a rin n te umwantabu, ngke e a tibwa moa n ingabong, ao a reirei iai. Ao e roko aia mataniwi ibonga ma raona nako, ao a weteia aia unimwaane tibun Iteraera ibukini karaoan aia kaboowi are te Tanirim, ao a kanaanako nakon te karabuuti bwa a na kairaki taan tuatua nakoia. 22Ma ngke a roko bureitimanin te umwantabu n te karabuuti, ao a aki nooriia uaakekei iai; ma ngaia are ngke a oki, ao a tuangiia, 23ni kaangai, Ti noora te karabuuti bwa e kainaki raoi, ao taan tantani bwa a tei ni mataroana nako; ma ngke ti kauki, ao akea temanna i nanona ae ti nooria. 24Ngke e ongo taeka akekei aia mataniwi bureitimanin te umwantabu, ma ibonga ake mataniwi, ao a nanokokoraki iai, bwa e na kangaa n riki te baerei. 25Ao e roko temanna, ao e tuangiia, ni kaangai, Noria, aomata ake kam kaakiia i nanon te karabuuti a tei i nanon te umwantabu n reireiia aomata. 26E nako ngkanne aia mataniwi bureitimanin te umwantabu ma raona ake bureitiman naba, ao a kairiia taan tuatua n aki tauia ma te matoa, bwa a maakuia aomata, bwa a kaawa ni karebanaaki. 27Ao ngke a roko, ao a kateiia i matan te Tanirim. Ao e kaekaia aia mataniwi ibonga, 28ni kaangai, Ti anganingkami ngkoa ara taeka ae e matoatoa bwa kam na aki reirei n te Ara arei; ao nooria, kam kaona Ierutarem n ami reirei, ao kam tangiriira bwa ti na bukinaki ni matena. 29Ao a kaeka Betero ma taan tuatua, ni kaangai, E riai riki iran nanon te Atua nakon iran nanoia aomata. 30E kamaiua Iesu Atuaia ara bakatibu man te mate; boni Ngaia are kam tiringnga n tauria i aon te kai. 31E neboia te Atua ni kaaki i rarikina bwa te Mataniwi Ngaia ao te Tia Kamaiu: bwa E aonga n reke nakoia Iteraera aia tai n rairi nanoia ao ni kabwaraaki aia bure. 32Ao bon taan tataekini baikai ngaira, n ai aron naba te Taamnei are e Raoiroi, are E a tia n anga te Atua nakoia ake a ira nanona. 33Ao ngke a ongo arei, ao a rangi ni maraki nanoia, ao a iangoa aroni kamateaia. 34Ma e tei rake te Bwaritaio temanna ae kaain te Tanirim, ae arana Kamariera, ae te tia reirei taekan te tua, ae e karineaki irouia aomata ni kabaneia, ao e tua bwa a na kaotinakoaki taan tuatua, ao a na tiku i tinaniku n te tai ae e aki maan. 35Ao e taku nakoia, Mwaane aika Iteraera, kam na tarataraingkami n are kam nang karaoia nakoia aomata aikai. 36Bwa e tei rake Teuta ngkoa, ni kaotia bwa te tia kairiiri ngaia ae e kakannato, ao a riki bwa raona, aomata aika tao abubua mwaitiia; e kamateaki Teuta, ao a bane ni kamaaeaki nako raona, ao e mauna matan aia bootaki. 37I mwiin Teuta ao e tei rake Iuta are te I-Kariraia n taini warekaia aomata ma aia bwai nako, ao e anai nanoia aomata temwaangina bwa a na riki bwa raona; e mate naba teuaei, ao a bane ni kamaaeaki nako raona. 38Ma ngaia ae ibukin te bae e riki aei, ao I taku nakoimi bwa kam na aki kumeia aomata aikai, ma katikuia i bon irouia; bwa ngkana mai iroun te aomata te waaki ae a tabe iai ma te mwakuri ae a karaoia, ao ane e na mauna nako; 39ma ngkana mai iroun te Atua, ao kam bon aki konaa n urua aia bootaki; tai kumeia bwa kam kaawa n nooraki iai bwa kam buakana te Atua. Ao a ira nanon ana taeka; 40ao a weteiia taan tuatua, ao a kataereia; ao a kanakoia ngke a a tia n tuangiia bwa a na aki reirei n aran Iesu. 41Ma ngaia are a nako man te Tanirim ma te kimwaareirei, bwa a konaa n atongaki bwa a tau ni kamaamaaeaki ibukin te Ara aei. 42Ao a aki toki n reirei n te bong ae koraki, ma n atoatonga Iesu bwa te Kristo n te umwantabu, ao n te auti teuana ma teuana.

will be added

X\