MWAKURI 4

1Ngke a tabe n taetae Betero ma Ioane nakoia aomata, ao a roko naba ibonga ma aia mataniwi bureitiman n te umwantabu, ma Tarukaio, irouia. 2A un ibukina ngke a reireiia aomata ao a taekina te manga-maiu mai buakoia maate iroun Iesu. 3A tauiia ao a kaakiia i nanon te karabuuti ibukina bwa e a tairiki; ao a tiku iai ni karokoa te ingabong. 4Ma a bati i buakoia aomata ake a ongo aia taeka Betero ma Ioane ake a kakoauaa; tao nimangaa mwaitiia ake a onimaki. 5N te bong are i mwiina ao a bootaki aia mataniwi I-Iutaia ma unimwaane ma taani koroboki i Ierutarem; 6e roko naba Annati are aia mataniwi ibonga, ma Kaiaba, ma Ioane, ma Arekantero, ma temwaangina riki ake kaain ana utu aia mataniwi ibonga. 7A kateia taan tuatua i mataia, ao a titirakiniia ni kaangai, N te mwaaka ra, ke n te ara ra ae kam karaoa iai te baerei? 8E kaonaki Betero n te Taamnei are e Raoiroi, ma ngaia are e taku nakoia, Ngkami aika aia mataniwi aomata, ma unimwaane, 9ngkana e ukoukoraki mai iroura n te bong aei taekan te mwakuri ae e raoiroi ae ti karaoia nakon te mwauku aei, bwa e kangaa ni kamaiuaki te aomata aei, 10ao e na ataaki iroumi ni kabaneingkami, ao irouia naba kaain te bootanaomata ae Iteraera: bwa n aran Iesu Kristo are te I-Natareta, are kam kamatea n te kaibangaki, are E a manga kamaiua te Atua mai buakoia maate, boni Ngaia ae e kamaiua teuae tei ni marurung i matami. 11Boni Ngaia te atiibu are e kaakeaaki boongana iroumi, ngkami aika taani kateitei ma bon te atiibu ae moan te kakaawaki, bwa bouan te maninganinga, 12Bon ti Iesu ae e mena irouna te kamaiu, ao akea riki; bwa bon akea te ara riki teuana i aani karawa ae a anganaki aomata, ae ti konaa ni kamaiuaki iai. 13A miimii te koraki arei ngke a noora aroni Betero ma Ioane n ninikoria, ao ngke a ataiia bwa aomata n aki reireiaki. A a ataiia ngkanne bwa a meemena iroun Iesu ngkoa. 14Ma ngke a noora teuare e kamaiuaki n teitei ma Betero ao Ioane, ao akea aia taeka ni kauntaeka. 15A tuangaki ngkanne Betero ma Ioane bwa a na oti nako man te kaboowi, ao a tiku kaain te kaboowi ni maroro, 16ao a kaangai, Ti na irania uakai? Bwa e bon ataaki irouia aomata ni kabaneia aika a maeka i Ierutarem, bwa e karaoaki te bwai ae e kamiimii aei irouia uakai; ao ti aki konaa ni kakewea. 17Ma ti na tuangiia ni kamaakuia, bwa a na aki manga taetae nakon temanna n te Ara aei, bwa e kaawa ni buta nako taekan te baei nakoia aomata. 18Ao a wetea Betero ma Ioane, ao a tuangiia bwa a na aki manga taetae teutana n Aran Iesu, ao a na aki reirei naba iai. 19Ma e kaekaia Betero ma Ioane ni kaangai, Kam na karekei ami iango bwa e ngaa ae e raoiroi riki i matan te Atua: iran nanomi ke iran nanon te Atua; 20bwa ti aki konaa n aki taekini baike ti noori ma n ongo. 21Ao ngke a a tia n taetae nakoia ni kamaakuia riki, ao a kanakoia, bwa akea te bwai teuana ae a kunea are a na kareke kaiia iai, bwa a maakuia aomata; bwa a bane aomata ni karaoiroa te Atua ibukin te baere e a tia n riki. 22Bwa abwi tabun ana ririki ni maiu te aomata are e karaoaki nakoina te mwakuri ni kamaiu ae e kamiimii arei. 23Ngke a kainaomataaki Betero ma Ioane, ao a nako ni kawaria raoia, ao a kaongoraaeia n aia taeka aia mataniwi ibonga ma unimwaane ake a taekin nakoia. 24Ao ngke a ongo, ao a kaboo bwanaaia tataro nakon te Atua, ao a kaangai, Te Uea, boni Ngkoe are Ko karika karawa, ma aonnaba, ma marawa, ma bwai ni kabane ake a mena i nanoia; 25are Ko kaangai iroun te Taamnei are e Raoiroi, ni wiin Tawita are ara bakatibu, are am toro, A aera aomata aika tiaki I-Iutaia ngke a rangi n un, Ao a aera bootanaomata aika a aki onimakina te Atua ngke a iangoi baika akea bongaia? 26A katauraoia uean aonnaba, Ao a bootaki mataniwiin tautaeka, bwa a na eekaanako te Uea ma ana Kristo. 27Bwa e boni koaua bwa a bootaki n te kaawa aei, Erote ma Bontio Birato, ma aomata aika tiaki I-Iutaia, ma aomata aika Iteraera n te kaawa aei, n eekaanako Natim are e Raoiroi, are Iesu, are Ko a tia ni kabiria, 28bwa a na karaoi bwaai ni kabane ake Ko a tia ni baairei ni mwaakam ma nanom bwa a na karaoaki. 29Ao ngkai, te Uea, Ko na tarai aroia n iowawa; ao Ko na anganiia am toro te ninikoria bwa a na taekina am taeka; 30Ko na arora nako baim ni kamaiu, ao anganiira te konaa ni karaoi kanikina ma mwakuri aika a kamiimii i nanon Aran Natim are e Raoiroi are Iesu. 31Ngke a a tia n tataro ni buubuti, ao e mwaeiei te tabo are a bootaki iai; ao a bane ni kaonaki n te Taamnei are e Raoiroi, ao a tataekina ana taeka te Atua ma te ninikoria. 32A bwaina te nano ae ti teuana taan onimaki ake a bati, ao akea temanna irouia ae e tauti n ana bwai; ma a buokanibwai n aia bwai nako. 33Ao a kakorakoraia taan tuatua n tataekina te Uea are Iesu bwa E a manga maiu mai buakoia maate; ao e mena i aoia ni kabaneia ana aakoi te Atua. 34Akea i buakoia ae e kai nanona n te bwai teuana: bwa ake iai abaia ma aia auti, a kaboo nako, ao a uoti mwaneia, 35nakoia taan tuatua bwa a na kaawakin; ao a tibwaaki ni katoaaki iai taan onimaki ni kaeti ma kain nanon temanna ma temanna. 36Ao Iotebwa, are e aranaki irouia taan tuatua bwa (ae nanona, Natin te kaunga-nano) ae te I-Kubero, ae kaain te utu ae te Rewi, 37Iai abana ae e kabooa nako, ao e anga mwanen nakoia taan tuatua.


Copyright
Learn More

will be added

X\