MWAKURI 3

1Ao e nako n te umwantabu Betero ma Ioane n tain te tataro are te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 2Ao e uotaki te aomata temanna ae e a kamani mwauku mai nanoni biroton tinana, ae e kaweeweneaki n te bong ae koraki n te mataroa are arana Tamaroa, are te mataroa n rin nakon te umwantabu, bwa e na buubuti bwaai n tituaraoi mai irouia aomata aika a rin n te umwantabu. 3Ngke e noora Betero ma Ioane bwa a nangi rin n te umwantabu, ao e buubutiia aia bwai n tituaraoi. 4A katokai mataia Betero ma Ioane n taraia, ao e taku Betero nakoina, Taraira. 5Ao ngaia e ira nanon are e tuangaki, bwa e taku i nanona bwa tao a na anganna te bwai teuana. 6Ma e taku Betero, Bon akea naba teutana au mwane irou, ma N na anganiko ae iai irou: Nakonako n aran Iesu Kristo are te I-Natareta. 7E taua ataina Betero, ao e kateirakea; ao n te tai naba arei ao a riki ni marurung waena ma tomaia. 8Ao e ewe rake n tei, ao e nakonako, ao e rin ma uaakekei n te umwantabu, n nakonako ma n eweewe, ma ni karaoiroa te Atua. 9A bane aomata n nooria bwa e nakonako ma ni karaoiroa te Atua: 10ao a ataia bwa bon teuare e tetekateka ni bubuubuti n te mataroa are arana Tamaroa, are te mataroa n rin nakon te umwantabu; ao a bon rangi ni miimii n te baere e riki nakoina. 11Ngke e tabe teuarei ni kakanimnimmwa i rarikini Betero ma Ioane ao a rangi ni miimii aomata, ao a biri ni bootaki nakoia n te kaman are e aranaki bwa ana kaman Toromon. 12Ngke e nooriia aomata Betero n te aro arei, ao e taku nakoia, Mwaane aika Iteraera, kam aera ngkai kam miimii iroun teuaei? Ao kam aera ngkai kam katokai matami n taraira bwa aongkoa ti kanakonakoa teuaei n oini mwaakara ma raoiroira i matan te Atua? 13Atuan Aberaam, ma Itaaka, ma Iakobwa, are Atuaia ara bakatibu, E neboa Natina are Iesu, are kam anga ao kam kaakeaai matani Birato, ngke e a tia n reke ana baaire bwa e na kainaomataa. 14Bwa kam kaakeaa Teuare e Raoiroi, are e kabanea maiuna ibukin te Atua, ao kam tua bwa kam na anganaki te aomata ae te tia tiritiri, 15ao kam kamatea Uean te maiu, are E a manga kamaiua te Atua mai buakoia maate; ao bon taani kakoaua ngaira nakoni baikai. 16E a kamaiuaki teuae kam nooria ma ni kina, n onimakinan aran Iesu; bwa onimakinan Iesu boni ngaia ae e angan teuaei te marurung aei n aron ae kam bane n nooria i matami. 17Ma ngaia aei, raou, I ataia bwa te baere kam karaoia ma ami mataniwi nakon Iesu, kam karaoia ma te aki oota. 18Ma te Atua are E a kaman tataekinna ni wiia buraabeti ni kabane ae E na kammarakaki ana Kristo, E a kakoroa bukina n te aro aei. 19Ma ngaia ae kam na raraoma, ao rairi nanomi bwa a aonga ni kamaunaaki ami bure, 20ao bwa a aonga n roko boong aika a kamaiu mai iroun te Uea; ao E aonga ni kanakomaia te Kristo are Iesu, are E a kaman rineia i bukimi; 21are E riai tikuna i karawa ni karokoa te tai are a bane iai bwaai nako ni kaokaki nakon aroia ngke a moani karikaki, n aron are E taekinna te Atua ni wiia buraabeti ake ngkoa, ake a tia ni kabane maiuia ibukina. 22Bwa e kaangai Mote, Ane E na kateirakea te buraabeti temanna te Uea ae te Atua i bukimi mai buakoia ami bootanaomata, bwa ai arou; kam na ongo irouna ni bwaai ni kabane akana E na atong nakoimi. 23Ao te bwai ae e na riki nakoia aomata nako akana a rawa n ongo iroun te Buraabeti arei, a na bane ni kamaunaaki mai buakon te bootanaomata. 24Ao buraabeti ni kabaneia ake a tia n taetae, ni bootaki ma Tamuera ma ake a kaoti i mwiina, a kaotioti naba baika a na riki ni boong aikai. 25Ana taeka n aakoi te Atua are a taekinna buraabeti bon i bukimi, ao iai tibwangami n te booraraoiare E karaoia te Atua ma ami bakatibu, n aron are E taekinna nakon Aberaam ngke E kaangai, A na kabwaia kaain aonnaba ni kabaneia iroun am kariki. 26E kateirakea Natina te Atua ao E kanakoa moa nakoimi, bwa E na kakabwaiaingkami, n rairingkami ni kabaneingkami man aromi aika a bubuaka.


Copyright
Learn More

will be added

X\