MWAKURI 27

1Ngke e a tia te baaire bwa ti na borau nako Itare, ao a anga Bwauro ma buure temwaangina nakon aia mataniwi tautia ae Iurio arana, ae mataniwia te taanga ni buaka ae tebubua kaaina ae ana taanga ni buaka Aukitito. 2Ao ti toka ni kaibuken Areramuteno tewaana, ae e nangi borau nakon taabo n rooro i Atia, ao ti borau; ao raora Arititareko ae te I-Mwaketonia mai Tetaronike. 3N te bong are i mwiina ao ti roko i Titon. E nano n aakoi Iurio nakoni Bwauro, bwa e kariaia nakona nakoia raraona ibukini buokana n te bae e kainnanoia. 4Ao ngke ti borau mai Titon, ao e tuutuuki te ang; ma ngaia are ti a ieie ngkanne ri rarikini Kubero n iterana are e aki kare maiai te ang. 5Ao ngke ti a tia n ri nanoni marawani Kirikia ma Bamburia, ao ti roko i Mura ae kaawan Rukia. 6E reke iai taekan te kaibuke tewaana mai Arekanria are e nangi borau nako Itare irouni mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e katokaira iai. 7Ti ieie ni karaurau i nanoni boong aika a bati, ma ni kuri n aki roko ni kaani ma te kaawa ae Keniro, ibukina bwa e tukiira te ang; ma ngaia are ti a borau ngkanne ri rarikini Kirete n iterana are e aki kare maiai te ang, n ri rarikin te keekee are Taremone; 8ti biri ri rarikina ma te kaangaanga, ao ti roko n te tabo teuana ae arana Naamo aika a Raraoi, are e kaani ma te kaawa are Ratea. 9Ngke ti a maan n tiku iai, ao e a aki raoiroi te mwananga bwa e nangi reke te kabuanibwai iai ibukina bwa e a bwaka nako te Bong n Aki-mamatam, ao e anga ana taeka Bwauro n ibuobuoki, 10ao e taku nakoia, Mwaane, I ataa te borau aei bwa e na kamaamate, ao e na kabuanibwai, tiaki ti nakon te kaibuke ma kanoana, ma nakoni maiura naba. 11Ma mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina e aki kan ongo n ana taeka Bwauro; e ongo riki iroun te kaaben ao te aomata are ana bwai te kaibuke. 12Ma ibukina ngke e aki raoiroi te nne n roro arei n tain te aumeaang, ao a bati i buakoia ake a taku bwa a riai ni borau maiai, ngkana tao a konaa n roko i Boinike, bwa a na kabanea iai tain te aumeaang; Boinike bon te nne n roro teuana i Kirete ae e taraa maiaki-maeao ao meaang-maeao. 13Ngke e wai ni karaurau te angi maiaki, ao a taku bwa e na koro bukin aia iango, ma ngaia are a taeka te atinro ao a borau n ri rarikini Kirete ni kaani ma mataniwiin te aba. 14Ma e aki maan ao e a kare naba te ang ae e baibati, ae arana te I-Meaangmainiku, mai aon te aba. 15E bo te kaibuke iai ao e a aki konaa ni buti ni kaaitaraa te ang. Ngke aakea te bae ti konaa ni karaoia, ao e a uotaki nako te kaibuke n te ang. 16Ti buti ri rarikin te aba teuana ae arana Kerauta, n iterana are e aki kare maiai te ang, ao ti kuri n aki konaa n irakea iai te booti; 17ngke a a tia n irakea te booti, ao a anai roobu ni mwanea rabwatan te kaibuke iai ni kabaea; a maaku bwa a rawa ni koro n te kaora ae e abwaabwaki are Tureti, ma ngaia are a tuka aia ie, ao a ukaki nako. 18Ngke ti a bon taonaki n te buaka ae korakora, ao a moanna ngkanne n tetewe nako kanoan te kaibuke n te bong are i mwiina; 19ao n te kateni bong ao a tetewe nako bwain nako te kaibuke n oini baiia. 20Ngke e aki kaakaoti taai, ao a aki kaakaoti naba itoi i nanoni boong aika a bati, ao ngke e aki keerikaaki matoatoani karen te ang, ao ai bon akea ara kaantaninga teutana bwa ti na kamaiuaki. 21Ngke e a maan te aki-mamatam, ao e tei ngkanne Bwauro i buakoia, ao e taku, Mwaane, e riai ngke kam ongo irou bwa ti na aki borau mai Kirete, ao e na aki reke iai te uru bwai ma te kabuanibwai ae aron aei. 22I tuangkami ngkai bwa kam na kabeebetei nanomi: bwa e na bon aki bua maiun temanna i buakomi, ma ti te kaibuke ae e na bua. 23Bwa e tei i rarikiu ngke e bong ana anera te Atua, are ana aomata naba ngai, ao are I tataromauriia, 24ao e kaangai, Bwauro, tai maaku, e riai bwa ko na tei i matani kautuun te tautaeka n Rom; ao nooria, ibukin ana aakoi te Atua nakoim, ao a kamaiuaki iai aomata ni kabaneia ake a borau ma ngkoe. 25Ma ngaia aei, mwaane, kam na kabeebetei nanomi: bwa I onimakina te Atua bwa e na boni koro bukin are e a tia n taekinakinakoiu. 26Ma ae ti na boni koro n te abamwakoro teuana. 27Ngke ai te katebwi ma aua ni bong, ngke e uouotaki ara kaibuke i nanoni marawan Areria, ngke tao e a nuukanibong, ao a taku i nanoia kaimoa bwa a kaania te aba teuana. 28A taua iabutin taari n aia bwai ni baire, ao a kunea iai bwa uabwi te ngaa nanona; ao ngke a nako riki teutana ao a manga taua riki iabutina, ao a nooria bwa tengauni ma nimanga. 29A maaka koron te kaibuke i aon rakai, ma ngaia are a kabwakaa aua te atinro maibukin te kaibuke, ao a bareka rokon te ngaina. 30Ao ngke a kakaaea angaia kaimoa bwa a na biri nako man te kaibuke, ao a kabwakaa te booti i taari bwa aongkoa a na kabwakai atinro mai moan te kaibuke. 31Ma e taku Bwauro nakon aia mataniwi te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao nakoia tautia, Ngkana a aki tiku uaakai n te kaibuke, ao kam aki konaaki ni kamaiuaki. 32Ao tautia a korea ngkanne te roobu are e bae iai te booti, ao a kabetinakoa te booti. 33Ngke e a kaani ngaina, ao e butiia kaain te kaibuke ni kabaneia Bwauro bwa a na amwarake, ao e kaangai, Ai te katengauni ma abong ngkai ae kam a tia iai ni kakaantaninga, ao kam tuai n amwarake naba teutana. 34Ma ngaia ae I butingkami bwa kam na amwarake, bwa ngaia maiumi; bwa bon akea temanna i buakomi ae e na bua maiuna. 35Ngke e a tia n atongi taeka aikai Bwauro, ao e anaa teutana te amwarake ao e tataro ni katituaraoa te Atua i mataia ni kabaneia; e anaa ngkanne teutana maiai, ao e kanna. 36Ngke a bane n reke raun nanoia, ao a amwarake naba. 37Mwaitiia ara koraki ni kabaneia i aon te kaibuke bon uabubua ma itingauni ma onoman. “itingauni ma onoman,” “tao itingauni ma onoman.” 38Ngke a nuai, ao a kabeebetea te kaibuke n tewea nako te uiita i tari. 39Ngke e a ngaina, ao a aki kinaa te aba; ma a noora te mwanoku teuana ae iai bikena, ao a iango bwa a na kakoroa te kaibuke iai, ngkana a konaa. 40Ma ngaia are a kabwarai mwiin atinro ni katiku i tari, ao a kabwarai naba kabaeani bweena; ao a irakea iena ake mai moa nakon te ang, ao a ie rake. 41A roko n te tabo teuana ae a aitibo taari iai, ao a kakoroa te kaibuke iai; e koro moana n aki konaa ni kakamwakuri, ao e uruakibukina ni korakoran naao. 42E a tia aia iango tautia bwa a na kamateia buure bwa e kaawa n uanako temanna irouia, ao e reke inaomatana. 43Ma iai nanon teuare te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina ni kani kamaiua Bwauro, ma ngaia are e tuuka aia iango tautia, ao e tua bwa a na ewe nako moa ake a konaa n uaua, ao a na uarake nakon te aba; 44ao ake nikiraia, a na toka temwaangina i aon raai, ao temwaangina i aoni bwain nako te kaibuke. Ao a bane ni kamaiuaki n te aro arei bwa a roko n te aba.

will be added

X\