MWAKURI 26

1Ao e taku Akeribwa nakoni Bwauro, Ko kariaiakaki bwa ko konaa n taetae bon i bukim. E arora baina ngkanne Bwauro ao e taetae ni kaaitarai taekanibukinana, ni kaangai, 2Te uea ae Akeribwa, I taku bwa I a kabwaia, ngkai N nangi taetae n te bong aei ni kaaitarai taekani bwaai ni kabane ake I bukinaki iai irouia I-Iutaia, 3ibukina bwa ko atai raoi aia katei I-Iutaia ma baika a aki toki ni kakauntaekai: ma ngaia ae I butiiko bwa ko na ongoraa irou ma te taotaonaki n nano. 4A bane I-Iutaia n ataa aroni maiu ma ngke te teei ngai, ngke I moa n rikirake i buakoia au bootanaomata, ao i Ierutarem; 5a a kaman ataa arou ma ngkoa, ngkana iai baikana a kan taekinai iai: bwa I a tia ni kaaina te bootaki teuana ae a rangi ni mamatoa tuana, ae te bootaki ni Bwaritaio. 6Ao I tei ikai ngkai bwa e na motikaki taekau ibukini kaantaningaani kakoauaan ana taeka n aakoi te Atua nakoia ara bakatibu; 7are te taeka are a kaantaningaia ara baronga ake tengauni ma ua baronga, bwa e na kakoroaki bukinanakoia, ngkai a bane nanoia n tataromauriia te Atua ni bong ao ni ngaina. Te uea, I bukinaki irouia I-Iutaia ibukin te kaantaninga aei. 8E aera ngkai e kaangaanga iroumi bwa kam na kakoauaa ae E a manga kamaiuiia maate te Atua? 9Ao ngai, n taai ake rimoa, ao I iangoia i bon irou, bwa N na karaoa ae I konaa n eekaanako aran Iesu are te I-Natareta. 10Ao I karaoi baikai i Ierutarem; ao I kainiia ake a itiaki aika a bati i nanoni karabuuti ngke I anganaki te mwaaka ni karaoia mai irouia ibonga ake mataniwi; ao ngke a kamateaki, ao ngai I kaota naba nanou ni kariaia. 11Ao I aki toki ni karaoi mwakuri n iowawanakoia i nanoni mwaneabaia I-Iutaia ni kabane, ao I kairoroiia bwa a na kaakeaa onimakinan Iesu. E korakora ribaakiia irou, n te aro are I bon nako naba ni kaawa ake a raroa riki ni bwainikiriniia iai. 12Ao bon aio naba bukin are I mwananga iai nako Taamateko i aani bwanaaia ma mwaakaia ibonga ake mataniwi. 13Te uea, i aoni kawaiu ni mwananga, ngke e a tawanou, ao I noora te oota mai karawa ae e raneanea riki ootana nakon ootan taai; e oota i rarikiu ma raou ni mwananga. 14Ngke ti bane ni bwaka i aontano, ao I ongo te bwanaa ae e kaangainakoiu n te taetae n Ebera, Tauro, Tauro, e aera ngkai ko bwainikiriinai? E kaangaanga iroum bwa ko na orei ni waem taboni kaai aika a kakang. 15Ao ngai I taku, Te Uea, antai Ngkoe? Ao E taku te Uea, Iesu Ngai ae ko bwainikiriinai. 16Ma ko na tei rake, ao tei i aoni waem; bwa I kaoti nakoim ibukin aei: bwa N na rineiko bwa ko na beku i bukiu, ao ko na riki bwa te tia taekini baika ko noori irou, ma baika N na manga kaotinakoim. 17N na kamaiuko mai irouia te bootanaomata ae Iteraera ao mai irouia aomata aika tiaki I-Iutaia, ake I kanakoko nakoia, 18bwa ko na kaure mataia, bwa a na rairaki man te roo nakon te oota, ao mani mwaakan Tatan nakon te Atua, bwa e aonga n reke irouia kabwaraan aia bure ao nneia i buakoia aomata ake a kaitiakaki n onimakinau. 19Ma ngaia are, te uea ae Akeribwa, I aki rawa nakon te baere kaanga te mii are e kaoti mai karawa; 20ma I tuangiia moa I-Taamateko, ao rimwi I-Ierutarem ma I-Iutaia ni kabaneia, ma aomata naba ake tiaki I-Iutaia, bwa a na rairi nanoia n rairaki nakon te Atua, ao ni karaoi mwakuri aika a na kaotiia iai bwa a a tia n rairi nanoia. 21Ao aei bukin are a tauai iai I-Iutaia n te umwantabu, ao a kataia ni kamateai. 22Ma E a tia te Atua ni buobuokai ni karokoa te bong aei, ao ngaia ae I a tei iai ngkai n taetae nakoia akana a mangori ma akana a kakannato, n akea te bae I karakaa n taekinna i rarikin ti aia taeka buraabeti ma Mote ibukini baika a na roko: 23bwa E na maraki ni mate te Kristo, ao arona ngkae E na manga maiu mai buakoia maate, bwa E na moani kaota te oota nakoia te bootanaomata ae Iteraera ma aomata aika tiaki I-Iutaia. 24Ngke e taetae Bwauro ni kaaitarai taekanibukinana n te aro arei, ao e takaarua Beteto ao e taku, Bwauro, ko rangirang; e karangirangko mwiin am wareware ni booki aika a bati. 25Ma e kaeka Bwauro ao e taku, Beteto ae ko moani kakannato, I aki rangirang, ma I atongi taeka aika a koaua aika a eti. 26Bwa te uea ae I taetae nakoina n aki wi makiikii e atai taekani baikai; bwa I taku bwa akea te bwai teuana n aikai ae e karabaaki nakoina, bwa e aki karabaaki te baei ni karaoaki n te tabo ae e na aki nooraki iai. 27Te uea ae Akeribwa, ko kakoauaia buraabeti? I ataiko bwa ko kakoauaia. 28Ao e taku Akeribwa nakoni Bwauro, Ko anaa nanou bwa N na riki ni Kristian i nanon te tai ae e kimototo aei? 29Ao e taku Bwauro, E kimototo ke e ananau, bon au tataro nakon te Atua bwa ko bia riki n arou, ngkoe ma aomata ni kabaneia aika a ongoraa irou n te bong aei—ma ti taurekereke aikai bwa kam na aki kabaeaki iai. 30Ao e tei rake te uea, ma Beteto, ma Nei Berenike, ma uaake raoia n tekateka, 31ao ngke a nako ao a taetae irouia ni kaangai, E aki karaoa ae e riai matena iai, ke kabaeana iai te aomata arei. 32Ao e taku Akeribwa nakoni Beteto, E konaaki ni kainaomataaki te aomata arei ngke arona bwa e aki tangira kautuun te tautaeka n Rom bwa e na motika taekana.

will be added

X\