MWAKURI 25

1Ma ngaia are ngke e roko Beteto n te mwakoro are e na tau-taeka i aona, ao i mwiin tenibong, ao e waerake nako Ierutarem mai Kaitareia. 2A kaoti baike a bukina iai Bwauro ibonga ake mataniwi ma aomata ake a kakannato nakoni Beteto, ao a kairoroa ni butiia, 3bwa e na buoki nanoia ni kaoa Bwauro nako Ierutarem, bwa a a tia n tia aia iango bwa a na kamatea i aoni kawaina. 4Ma ngaia are e kaekaia Beteto ao e taku bwa e na kaawakinaki Bwauro i Kaitareia, ao ngaia e na nako ikekei i mwiin te tai ae e aki maan. 5Ao e taku, Ma ngaia ae a na wairio ma ngai aomata aika a mwaaka ni babaaire i buakomi, ao a na taekina bukinan te aomata arei, ngkana iai ana bure. 6Ngke e a tia Beteto ni mena i buakoia i nanon te maan ae e aki raka i aoni wanua ke tebwina te bong, ao e wairio nako Kaitareia; ao ngke e a ingabong ao e tekateka n te tabo ni motiki-taeka, ao e tua bwa e na kairaki Bwauronakoina. 7Ao ngke e roko Bwauro, ao a tei i rarikina I-Iutaia ake a roko mai Ierutarem ni kaoti ana bure aika a bati ma n rawaawata, aika a aki konai ni kakoauai. 8E taetae ngkanne Bwauro ni kaaitaraibukinana ao e taku, Akea te bwai ae I a tia ni karaoia ae e bure nakon aia Tua I-Iutaia, ma te umwantabu, ao nakoni kautuun te tautaeka n Rom. 9E kan tangiraki Beteto irouia I-Iutaia, ma ngaia are e taku nakoni Bwauro, Ko kan nako Ierutarem bwa N na motika taekam iai ibukinibukinam aikai? 10Ma e taku Bwauro, N na tei i matan ana kaboowi kautuun te tautaeka n Rom, are e riai ni motikaki taekau iai. Akea te bwai ae e bure ae I karaoia nakoia I-Iutaia, ao ko bon ataia. 11Ma ngaia aei, bwa ngkana I a tia ni karaoa ae e bure, ao I a tia ni karaoa te bwai ae e riai mateu iai, ao I aki rawa ni mate; ma ngkana tao akea nanoni baikana a bukinai iai, ao bon akea temanna ae e konaa n anganiia ngai. I buubuti bwa e na motika taekau kautuun te tautaeka n Rom. 12Ngke e tia n taetae Beteto ma kaain te kaboowi, ao e taku, Ko a tia ni buubuti bwa e na motikaki taekam irouni kautuun te tautaeka n Rom, ma ngaia are ko na nako ni kautuun te tautaeka n Rom. 13Ao i mwiin tabe bong ao e roko Akeribwa are te uea ma Nei Berenike i Kaitareia, ni kaota nanoia ni butimwaaea Beteto. 14A bati aia bong n tiku i Kaitareia; ao i nanoni boong akanne ao e karakina taekani Bwauro Beteto nakon te uea, ni kaangai, Iai te aomata ikai ae e kiitanaki ni kabaeaki irouni Berika; 15ao ngke I mena i Ierutarem ao a kaongoraaeai taekan teuaei ibonga ake mataniwi ma aia unimwaane I-Iutaia, ao a tangirai bwa N na motika taekana ni kaburea. 16Ma I tuangiia bwa n aia katei I-Rom ao a aki konaa ni kaburea te aomata ni karokoa ae e a tia n tei i matan te kaboowi n i taramata ma aomata ake a bukinna, ao ni karokoa naba ae e a tia n reke ana tai n taetae ni kaaitaraa bukinana. 17Ma ngaia are ngke a roko ikai, ao I aki tabwara bwa n te bong naba are i mwiina, ao I tekateka n te tabo ni motiki-taeka, ao I tua bwa e na kairakinakoiu te aomata arei. 18Ao ngke a tei rake taanibukinna n ekia nako, ao akea aia taeka ibukina ni kabuaakakaa n aron are I kaantaningaia; 19ma iai bwaai ake a kauntaekai ma ngaia ibukini baika a kaeti ma aia onimaki, ao ibukin naba temanna, ae Iesu, ae e mate, ae e taku Bwauro bwa E maiu. 20Ao ngke I aki ataa ae N na karaoia ibukin te kauntaeka i aoni baikanne, ao I titirakinna bwa e kan nako Ierutarem ni kaboowiiaki iai ibukini baikanne ke e aki. 21Ma ngke e taetae Bwauro bwa e na kaawakinaki i mwaaini motikan taekana irouni kautuun te tautaeka n Rom, ao I tua bwa e na kaawakinaki ni karokoa kanakoana irou nakoni kautuun te tautaeka n Rom. 22Ao e taku Akeribwa nakoni Beteto, I kan ongoraa naba ngai iroun te aomata anne. Ao ngaia e taku, Ko na ongoraa irouna ningabong. 23Ma ngaia are ngke e a ingabong, ao e roko Akeribwa ma Berenike ma te aro ni karinerine ae e bati irouia aomata, n rin n te tabo n ongoraa ma aia mataniwi nako tautia ma aomata ake a kakannato n te kaawa arei. E tua ngkanne Beteto bwa e na kairaki Bwauronakoia. 24Ao e taku Beteto, Te uea ae Akeribwa, ao ngkami ni kabaneingkami aika kam mena ikai ma ngaira, kam noora teuaei, ae a bane I-Iutaia ake i Ierutarem ao ikai naba ni kawarai ibukina, ao a kanenei bwanaaia n taku bwa e aki riai ni kamaanaki riki ana tai ni maiuna. 25Ma I kunea bwa akea te bwai ae e a tia ni karaoia ae e riai matena iai; ma ngke e taetae bwa e na motikaki taekana iroun Aukitito, ao e reke nanou bwa N na kanakoanakoina. 26Ma akea irou taekana ae e ataaki raoi ae N na koreia nakoni kautuun te tautaeka n Rom. Ma ngaia ae I kairia mai nako matami, ao ai moara riki nako matam, te uea ae Akeribwa, bwa i mwiini kakaaean taekana iroura ao tao a konaa n reke baika N na korei taekaia. 27Bwa I taku bwa e aki riai ae N na kanakoa te bure ao akea taekana ae e na kaoti baika e bukinaki iai.

will be added

X\