MWAKURI 23

1E kaeti matana Bwauro n taraia kaain te Tanirim, ao e taku, Taari, I a tia ni maiu i matan te Atua ma mataniwiin nanou ae e itiaki ni karokoa te bong aei. 2Ao e anga ana taeka Anania are aia mataniwi ibonga nakoia ake a tei i rarikini Bwauro, bwa a na orea wina. 3Ao e taku ngkanne Bwauronakoina, E nang oroiko te Atua, ngkoe ae te o te bono ae e kamainainaaki: bwa ko tekateka ni motika taekau ni kaeti ma taekan te Tua, ao ko ri aon te Tua ngkai ko tua bwa N na oreaki! 4Ao a taku ake a tei i rarikini Bwauro, Ko taetae n iowawa nakon te ibonga ae te mataniwi ae ana ibonga te Atua? 5Ao e taku Bwauro, Taari, I aki ataia ae ngaia aia mataniwi ibonga; bwa e koreaki ae e kaangai, Ko na aki tabeki taeka aika a bubuaka bwa taekan temanna ae e tau-taeka i aoia am bootanaomata. 6Ngke e ataia Bwauro bwa Tarukaio temwaangina, ao Bwaritaio temwaangina, ao e kanenea ngkanne bwanaana i mataia kaain te Tanirim, ni kaangai, Mwaane, taari, bon te Bwaritaio ngai, ae natiia Bwaritaio. E kaboowiiaki taekau ikai ibukin te kaantaninga ae irou ae a na manga maiu maate. 7Ngke e a atonga aei Bwauro, ao e a riki naba te kauntaeka irouia Bwaritaio ma Tarukaio; ao a uamaae n aia iango kaain te kaboowi. 8Bwa a taku Tarukaio bwa akea te manga-maiu, ao akea anera ma taamnei; ma a taku Bwaritaio bwa iai baikai ni kabane. 9Ao e riki te takaarua ae e korakora; a tei rake taani koroboki temwaangina ake raoia Bwaritaio, ao a kauntaeka, ao a taku, Akea aron teuaei ae e buaakaka ae ti kunea. E aki ngkoa ao tao e a tia n taetaenakoina te taamnei ke te anera! 10Ngke e riki te kauntaeka ae e korakora, ao e maakuia aomata aia mataniwi tautia bwa a kaawa n raebitia Bwauro; ma ngaia are e tuangiia tautia bwa a na ruo n anaa Bwauro mai buakoia, ao a na kairia nako nanoni nneia tautia are e matoatoa. 11Ngke e a bong, ao E tei te Uea i rarikini Bwauro, ao E taku, Ko na ninikoria! Bwa ngkai ko a tia ni kaotioti i bukiu i Ierutarem, ao ko na manga karaoia naba i Rom. 12Ngke e a ngaina, ao a karekea aia iango ni kamwarua I-Iutaia temwaangina: a taetae ni bau bwa a na aki amwarake ma ni mooi ni karokoa ae a tia ni kamatea Bwauro. 13E raka i aon angaun mwaitiia aomata ake a kaboo nanoia n te aro anne. 14Ao a nako ni kawariia ibonga ake mataniwi ma unimwaane, ao a taku, Ti a tia ni kabaeiira n ara taeka ni bau bwa ti na bon aki amwarake ni karokoa ae ti a tia ni kamatea Bwauro. 15Ma ngaia aei, kam na kanakoa ngkai ami taeka ma kaain te Tanirim nakon aia mataniwi tautia, bwa e aonga ni kaira rio Bwauronakoimi, bwa aongkoa kam kan ri nanoa riki taekana n te aro ae e eti; ao ngaira ti na tauraoi ni kamatea i mwaain rokona ni kaaningkami. 16Ngke e ongo natini mwaaneni Bwauro ae a na kamwarua Bwauro, ao e nako n rin ni nneia tautia are e matoatoa n tuanga Bwauro. 17Ao e wetea temanna irouia mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina Bwauro, ao e taku, Ko na kaira te roronga aei nakon aia mataniwi tautia, bwa iai ana taeka ae e na tuangnga. 18Ma ngaia are e kairia nakon aia mataniwi tautia, ao e taku, E weteai te bure are Bwauro ao e butiai bwa N na kaira te roronga aeinakoim, bwa iai te bae e na tuangko. 19E taua bain te roronga arei aia mataniwi tautia, ao e kairia nako ni kaokoroiia n ti ngaiia, ao e a titirakinna ngkanne ni kaangai, Tera am taeka ane ko na tuangai? 20Ao ngaia e taku, A kaboo nanoia I-Iutaia bwa a na butiiko bwa ko na kaira rio Bwauro ningabong nakoia kaain te Tanirim, bwa aongkoa are a na ukoukora riki aroni kaetan taekana. 21Ma ngaia ae ko na aki iri nanoia: bwa angaun tabun te aomata i buakoia te koraki arei akana a tataninga ni karabaiia bwa a na kamwarua Bwauro; aikai te koraki ake a a tia ni kabaeaki n aia berita bwa a na aki amwarake ma ni mooi ni karokoa ae a a tia ni kamatea Bwauro; ao ae a tauraoi ngkai ni kaantaninga te taeka mai iroum. 22E kanakoa ngkanne te roronga arei aia mataniwi tautia, ao e tuangnga ni kaangai, Ko na aki tuanga te aomata temanna ae ko taekini baikainakoiu. 23E weteiia ngkanne uomani mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina teuare aia mataniwi tautia, ao e taku, Kam na katauraoia uabubua tautia, ma itingaun tautia aika a tootoka i aoia aoti, ma uabubua tautia aika taani buaka n te kainiwai, bwa a na nako Kaitareia n te aoa ruaiwa n te tairiki aei; 24ao katauraoiia maan bwa a na katokaa Bwauro i aoia, bwa a aonga ni karokoa raoi irouni Berika are te tia tau-taeka. 25Ao e korea te reta aia mataniwi tautia, ae e kaangai taekana: 26Mai irouni Keraurio Rutia nakoni Berika, ae te tia tau-taeka ae moan te kakannato, 27Ko na mauri! E tauaki te aomata aei irouia I-Iutaia, ao e kuri ni kamateaki irouia; ngke I ataia bwa te I-Rom, ao I nako ma tautia ni kamaiua. 28Ngke I kan ataa bukin are a kabuaakakaa iai, ao I kairia nakon aia kaboowi; 29ao I ataia iai bwa e kabuaakakaaki ni baika a kaeti ma taekan aia Tua, ma akea bukinana ae e riai kamateana iai ke kabaeana iai. 30Ao ngke I tuangaki bwa e nang kamwaruaaki te aomata aei irouia I-Iutaia tabemwaang, ao I kawaetataa ni kanakoanakoim, ao I tuangiia naba ake a kabuaakakaa bwa a na taekini baike a bukinna iai i matam. 31Ma ngaia are a karaoa tuangaia tautia: a taua Bwauro ao a kairia e bong nako Antibateri. 32Ngke e a ingabong, ao a oki tautia nakoni nneia are e matoatoa, ma ti tautia ake a tootoka i aoia aoti aika a tiku n raona Bwauro ni mwananga. 33Ngke a roko i Kaitareia, ao a anga te reta nakon te tia tau-taeka, ao a anga naba Bwauronakoina. 34Ngke e tia ni wareka te reta te tia tau-taeka, ao e titiraki bwa kaain te tabo ra Bwauro. Ngke e ataia bwa te I-Kirikia, 35ao e taku, I a ongoraa iroum ngkana a roko ake a bukiniko. Ao e anga ana taeka bwa e na kaawakinaki Bwauro n ana Beritorium Erote.

will be added

X\