MWAKURI 22

1Mwaane, taari, ao taama, kam na ongoraa n au taekanakoimi ae e na kaota arou bwa I aki bure. 2Ao ngke a ongo bwa e taetaenakoia n te taetae n Ebera, ao a kainabwaabu riki; ao e taku, 3Bon te aomata ae te I-Iutaia ngai, ae I bungiaki i Tareto are i Kirikia, ma I ikawai rake n te kaawa aei, ao I reireiaki irouni Kamariera. I reireiaki n aia tua ara bakatiibu n arona ni kabanea, ao e bane nanou nakon te Atua, n ai aromi naba ni kabaneingkami n te bong aei. 4I bwainikiriniia kaain te Aro aei, ao I kareke naba mateia. I kabaeia mwaane ma aine, ao I kaakiia i nanoni karabuuti, 5n ai aron are a konaa ni kakoauaa aia mataniwi ibonga ma te bootaki n unimwaane; I karekea naba mai irouia reeta nakoia taari i Taamateko, ao I mwananga nako ikekei bwa N na tauuiia iai, ao N na kabaeiia ni kairiia nako Ierutarem, bwa a na karekeaki kaiia. 6Ma e riki te bwainakoiu, bwa ngke I tabe ni mwananga ni kaania Taamateko, ngke tao e a tawanou, ao e a karina naba n oota mai karawa te oota ae e abwaabwaki ni katoobibiai. 7I bwaka i aontano, ao I ongo te bwanaa ae e kaangainakoiu, Tauro, Tauro, e aera ngkai ko bwainikiriinai? 8Ao I kaeka ni kaangai, Te Uea, antai Ngkoe? Ao Ngaia E takunakoiu, Iesu Ngai are te I-Natareta, are ko bwainikirinna. 9A noora te oota arei raou, ma a aki ongo bwanaan Teuare e taetae nako iu. 10I a titirakinna ngkanne, ni kaangai, Te Uea, tera ae N na karaoia? Ao E taku te Uea nako iu, Tei rake, ao naako Taamateko; ao ane ko na tuangaki iai bwaai ni bane ake a a tia ni baaireaki i bukim bwa ko na karaoi. 11Ma ibukina ngke I a aki nooraaba ibukin raneanean te oota arei, ao a kairiirai ni baiia uaake raou, ao I roko i Taamateko. 12Iai te aomata ae Anania, ae e tataromauriia te Atua, ae e ongeaaba nakon te tua, ao e atoatongaki bwa e raoiroi irouia I-Iutaia ni kabaneia ake a maeka ikekei, 13e roko irou, n tei i rarikiu, ao e takunakoiu, Tauro, ae tariu, ko na nooraaba. Ao I a nooraaba naba ngkekei, ao I taraia. 14Ao e taku, E a tia n rineiko Atuaia ara bakatibu bwa ko na ataa nanona are e na karaoaki, ma n noora Teuare e Atataiaomata, ma n ongo te bwanaa mai wina; 15bwa ane ko na riki bwa ana tia kaotioti nakoia aomata ni kabaneia ni baike ko noori, ma n ongo. 16Ao tera ae ko kaantaningaia ngkai? Tei rake, ao ko na bwaabetitooaki ma ni kaitiakaki man am bure, ni mwanewean aran te Uea. 17I a manga oki nako Ierutarem, ao ngke I kume n tataro n te umwantabu, ao kaanga ai aron ae I mi: 18I noora Teuarei ngke E takunakoiu, Bareiko, ao kawaetatako ni kiitana Ierutarem, bwa a rawa aomata ikai ni butimwaaea am kaotioti i bukiu. 19Ao ngai I taku, Te Uea, a bon ataai bwa I kariniia n te karabuuti ake a onimakiniko, ao I kataereia ni mwaneabaia nako I-Iutaia; 20ao ngke e tiringaki Tetebano are e tataetae i bukim, ao ngai naba are I tei ni kakoauaa bwa e bon riai matena, ao I kaawakini kunnikaiia ake a kamatea. 21Ao Ngaia E takunakoiu, Naako, bwa N na kanakoko nako kiiraroa nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 22A ongoraa aomata irouni Bwauro ni karokoa e atongi taeka aikai, ao a kanene ngkanne bwnaaia, ni kaangai, Kamatea, bwa te aomata ae ai aron teuaei e aki riai bwa e na maiu. 23Ao ngke a takaarua ma n raeuai kunnikaia ma ni kaaurakea te tano, 24ao e anga ana taeka aia mataniwi tautia bwa e na kairaki Bwauro nako nanon nneia tautia are e matoatoa, ao e tua bwa e na kataereaki ni kakaaeaki mai irouna bwa tera ana bure are a takaaruaia iai aomata n ekia nako, bwa e aonga n ataia raoi. 25Ma ngke a kabaea Bwauro n roo aika kaau, ao e taku nakoni mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina are e tei ni kaan, E kariaiaki bwa kam na kataerea te aomata ae te I-Rom ae e tuai ni motikaki taekana? 26Ngke e ongo mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e nako n tuanga aia mataniwi tautia, ao e kaangai, Tera ae ko nang karaoia? Bwa te I-Rom te aomata arei! 27E nako ngkanne aia mataniwi tautia ni kawara Bwauro, ao e titirakinna, Ko na tuangai, te I-Rom ngkoe? Ao ngaia e kaangai, Eng. 28Ao e taku aia mataniwi tautia, I kabooa kan rikiu bwa kaain Rom n te mwane ae e bati. Ao e taku Bwauro, Ma ngai boni kaaina ma ngke I bungiaki. 29Ma ngaia are a waekoa naba ni mwaawa mai irouna te koraki ake a na ukoukora taekana; ao e maaku naba aia mataniwi tautia ngke e ataa Bwauro bwa te I-Rom, ibukina ngke e a tia ni kabaea. 30Ngke e a ingabong, ao e kan ataa koauanibukin are e bukinaki iai Bwauro irouia I-Iutaia teuare aia mataniwi tautia; ma ngaia are e kabwaraa Bwauro, ao e tuangiia ibonga ake mataniwi ma kaain te Tanirim ni kabaneia bwa a na bootaki; ao e kaira rio Bwauro, ao e kaaki i mataia.


Copyright
Learn More

will be added

X\