MWAKURI 21

1Ngke e a roko ara tai ni kiitaniia ao ti borau ni kaeta Koto, ao ti roko iai; ao ngke e a ingabong ao ti roko i Roriti, ao ti kiitanna n nako Batara. 2Ti noora iai te kaibuke tewaana are e na nako Boinike; ma ngaia are ti toka iai ao ti borau. 3Ngke e ria Kubero, ao ti kiitanna n ri maiakina ni borau nako Turia, ao ti aerake i Turo: bwa a kaerakeaki iai kaakoo. 4Ti kuneiia aomata aika a onimakina Iesu i Turo, ma ngaia are ti tiku iai itibong; ao a tuanga Bwauro, n aron tuangaia iroun te Taamnei are e Raoiroi, bwa e na aki waerake nako Ierutarem. 5Ao ngke a bane ara bong i Turo, ao ti mwananga n nako. A bakaborauiia te koraki arei ma buiia ma natiia nako tinanikun te kaawa; ao ti katorobubua i aon te bike, ao ti tataro. 6Ti kaboo ngkanne ma ngaiia, ao ti toka i aon te kaibuke; ao ngaiia a okiri mwengaia. 7E roko n tokina mwanangara mai Turo ngke ti roko i Betoremai, ike ti kamauriia iai taari, ao ti tiku irouia tebongina. 8Ao n te bong are i mwiina, ti nako ao ti roko i Kaitareia; ti rin n ana auti Biribo are te tia tataekina te euangkerio, are temanna i buakoia uaake itiman ngkoa; ao ti tiku irouna. 9Iai aman natina aine aika a tuai n iein, aika a tataetae ni buraabeti. 10Ao ngke ti tiku ikekei tabebong, ao e wairio te buraabeti temanna mai Iutaia, ae arana Akabo. 11Ngke e roko iroura, ao e anaa kabaean nuukani Bwauro, ao e kabae baina ma waena i bon irouna iai, ao e taku, Aikai ana taeka te Taamnei are e Raoiroi, Ane a na kabaea te aomata ae ana bwai te kabaea n nuuka aei I-Iutaia ake i Ierutarem, ao a na anga nako nanoni baiia aomata aika tiaki I-Iutaia. 12Ngke ti ongo taeka akanne ao ti kabanea ara buubuti nakoni Bwauro, ngaira ma aomata n te tabo arei, bwa e na aki waerake nako Ierutarem. 13E taku ngkanne Bwauronakoia, Tera ae kam karaoia ngkai kam kaatuumaua te tang, ma n urua nanou? Bwa I a tauraoi nakon tiaki ti te kabaeaki, ma nakon naba te mate i Ierutarem ibukin aran te Uea are Iesu. 14Ao ngke e aki iri nanora Bwauro, ao ti aki manga karongoaa i mwiin are ti kaangai, E na tauaki ana taeka te Uea. 15Ao i mwiini boong akekei, ngke ti a tauraoi, ao ti a waerake nako Ierutarem. 16A iriira tabemwaang mai buakoia reirei ake i Kaitareia, ao a kaira temanna ae Mwanaton ae te I-Kubero, ae te reirei nikawai, are ti na maeka irouna. 17Ao ngke ti roko i Ierutarem, ao ti mwaneaki n aakoaki ma te kukurei irouia taari ake a mena iai. 18N te bong are i mwiina ao ti airi ma Bwauro n nako ni kawara Iakobo; ao a bane n roko unimwaane iai. 19Ngke e tia ni kamauriia Bwauro, ao e a karakina ngkanne taekan te bwai teuana i mwiin teuana ni baike E karaoi te Atua ri nanon ana mwakuri ni mitinare i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 20Ao ngke a ongo, ao a karaoiroa te Atua, ao a takunakoina, Tarira, ko nooria bwa nga ma nga I-Iutaia aika a tia n rairaki, aika a rangi ni korakora nanoia n tangira te Tua; 21ao a a tia ni kaongoaki taekam bwa ko reireiia I-Iutaia ni kabaneia ake a maeka i tinanikun Iuta bwa a na kaaki taekan ana Tua Mote, ao ko tuangiia bwa a na aki koroberoaki aia ataei, ao a na aki iri nanon aia katei. 22Tera ngkanne ae e riai ni karaoaki? Ane a na bon ongo ae ko a roko. 23Ma ngaia are aei te bae ti na tuangko bwa ko na karaoia, Aman te aomata iroura aika a bae n aia taeka ni bau teuana; 24ko na kairiia ni kaitiakiko ma ngaiia, ao ko na kabwakai booni karea i bukiia, bwa a aonga ni korobuatauia; ao ane a na bane n ataia iai aomata bwa akea koauan taekam ake a a tia n tuangaki, ma ko bon nakonako naba i nanoni kaawakinan te Tua. 25Ma ti a tia ni korea ara reta nakoia aomata ake tiaki I-Iutaia, ake a tia n onimaki, ni kaota ara baaire bwa a na kaawakiniia mani kanakin amwarake ake a tia ni kareanaki nakoni bouananti; ao a na kaawakiniia naba man te kangi raraa, ao mani kanakiia maan aika a mate bwa a koonaki roroaia, ao man te wene ni bure. 26E anaiia ngkanne aomata akekei Bwauro, ao n te bong are i mwiina, ngke e tia ni kaitiakia ma ngaiia, ao e rin n te umwantabu n anga taekani kaitiakaia bwa te bongi ra are e na toki iai, are a na bane naba iai n anga karea ibukin temanna ma temanna irouia uaakekei. 27Ngke a a kaani koro boong ake itibong, ao a noora Bwauro I-Iutaia ake kaain Atia i nanon te umwantabu. A kakiriweeia aomata ni kabaneia, ao a tauua Bwauro; 28ao a takaarua ni kaangai, Mwaane aika Iteraera, buokira! Aio te aomata are e reireiia aomata n taabo nako bwa a na ekiia nako ara aomata aika Iteraera, ma te Tua, ma te tabo aei; ao e kairiia naba I-Erene ni kariniia n te umwantabu, ao e kamwaraaea te tabo ae tabu aei. 29Bwa a a kaman noora Terobimo are te I-Ebeto bwa raoni Bwauro i nanon te kaawa, ao a taku i nanoia bwa e a tia Bwauro ni kairia nako nanon te umwantabu. 30A bane ni kiriwe kaain te kaawa, ao a biri ni bootaki aomata ao a tauua Bwauro ni katikia nako mai nanon te umwantabu; ao a bonotaki naba ngkekei mataroa. 31Ngke a iangoia bwa a na kamatea, ao e roko te rongorongo irouni mataniwiin te taanga ni buaka, bwa e kiriwe aon Ierutarem. 32Ao ngaia e a kairiia ngkekei naba tautia ma mataniwi n taanga ni buaka ake kaka tebubua kaaia, ao a biri rio nakoia aomata; ao ngaiia, ngke a noora aia mataniwi tautia ma tautia, ao a katoka oreani Bwauro. 33E kaniia Bwauro ngkanne teuare aia mataniwi tautia n tauua, ao e tua bwa e na kabaeaki n taurekereke aika uaai; ao e titiraki bwa antai ngaia, ao tera ae e karaoia. 34A takaaruaea te bwai teuana temwaangina i buakon te koraki arei, ao temwaangina te bwai teuana; ma ngaia are ngke e aki konaa n ataa te koaua ibukini mangaoia aomata, ao e tua bwa e na kairaki Bwauro nakoni nneia tautia are e matoatoa. 35Ngke e roko i aon te tabo n nakonako ni waerake, ao e a uotaki ngkanne irouia tautia ibukin iowawaia aomata; 36bwa a iriia aomata aika a bati n rimwiia, ao a takaarua ni kaangai, Kamatea! 37Ngke e nang kairaki ni karinaki Bwauro i nanoni nneia tautia are e matoatoa, ao e taku nakon aia mataniwi tautia, E kariaiaki bwa N na taetaenakoim, ke e aki? Ao ngaia e kaangai, Ko rabakau n taetae n Erene? 38Tiaki te I-Aikubita arei ngkoe, are e kateirakea te kiriwe i nanon taai aika a bwaka nako, ao e kairiia angaa te aomata aika taan tiritiri n te biti nakon te rereua? 39Ao e taku Bwauro, Te aomata ae te I-Iutaia ngai, ae te I-Tareto are i Kirikia, ae kaain te kaawa ae e aki mangori; I butiiko bwa ko na kariaia bwa N na taetae nakoia aomata. 40Ao ngke e kariaia, ao e tei Bwauro n te tabo n nakonako ni waerake, ao e taotaona baina nakoia aomata. Ngke ai bon akea naba teutana te karongoaa, ao e taetaenakoia n te taetae n Ebera, ao e kaangai.

will be added

X\