MWAKURI 20

1Ngke e toki te kiriwe arei, ao e weteiia reirei Bwauro ni kauungaia, ao e kaboo ma ngaiia. E kiitaniia ao e waakina kawaina nako Mwaketonia. 2Ngke e tia n ri nuukan aaba akekei, ni kauungaia ake a onimaki n taeka aika a bati, ao e roko i Erene. 3E tiku iai teniua namwakaina; ao ngke e nangi borau nako Turia, ao iai I-Iutaia ake a na kamwarua; ma ngaia are e a reke nanona ngkanne bwa e na oki n ri nuukani Mwaketonia. 4Ao e iria Tobatero are natini Buro, are te I-Beroia; a iri naba Arititareko ma Tekunro ake I-Tetaronike, ma Kaio are te I-Rerebe, ma Timoteo, ao Tukiko ma Terebimo ake I-Atia. 5A ri moara uaakanne n taningaira i Teroa. 6Ao ti borau mai Biribi i mwiini baneni bongin te Berena are e aki Karikaki; nimabong ara bong, ao ti roko irouia uaakekei i Teroa, ao ti tiku iai itibong. 7Ngke ti bootaki n amwarake n i raorao ni bongin te wiiki are te moani bong, ao e anga ana taeka n reirei Bwauro ibukina ngke e nangi nako n te ingabong; ao e waaki n taetae ni karokoa e nuukanibong. 8E bati te taura n te ru are i eta are ti bootaki iai. 9E tekateka n te winto te rorobuaka n ataei temanna ae arana Eutuko. Ngke e kamaanna n reirei Bwauro, ao e roko iroun Eutuko te nimatuutuu ni karokoa e kirokiro ni matuu, ao e bwaka i aontano man te bwia are te kateniua, ao e tabekaki bwa te mate. 10Ma e ruo Bwauro, ao e bwakara aona n rabwatia, ao e kaangai, Tai nanokaawaki, bwa iai te maiu irouna. 11Ao e a manga rierake Bwauro, ao e urua te kariki n amwarake ma ngaiia; e anaanau ana tai ma ngaiia bwa a maroro ni karokoa e a moanna n oota otan taai, ao e a tibwa nako. 12A kaira nako te roronga ngke e maiu, ao a bati ni kabeebeteaki nanoia. 13Ao ngaira ti ri moa nakon te kaibuke, ao ti borau nako Ato, bwa ti na aeka iai Bwauro: bwa anne are e baaireia ngke e kan nako iai n nakonako. 14Ao ngke ti bo ma ngaia i Ato, ao ti aekia, ao ti nako Miturene. 15Ti borau mai Miturene ao ti roko i rarikini Kio ngke e a ingabong; ao n te bong are i mwiina ti roko i Tamo; ao n te bong naba are i mwiina, ti roko i Mireto. 16Bwa e a tia ni moti n ana iango Bwauro bwa e na borau n aki kaeta Ebeto, ma e na kiitanna: bwa e aki kani kabanea ana tai i Atia, bwa e taenoa ni kan roko i Ierutarem n te bong are Bentekota, ngkana e konaa. 17Ao e kanaanako Bwauro mai Mireto nako Ebeto bwa a na weteaki unimwaanen te ekaretia. 18Ngke a roko irouna, ao e takunakoia, Kam ataia bwa ni moa man te bong are I roko i Atia iai, ao i nanon naba boongi ni kabane ake I mena iai iroumi, 19ao I beku ibukin te Uea ma te nanorinano ni kabanea, ma rannimatau, ri buakoni kataaki ake a bwakarai n aia mwakuri ni kamwaamwane I-Iutaia; 20ao bon akea te bwai teuana ae e manena ae I taua n aki kaotianakoimi, ma n aki reireingkami iai i mataia aomata, ao n auti nako; 21ao I kamatoaa au taeka nakoia I-Iutaia ma I-Erene n tuangiia bwa a na rairi nanoia nakon te Atua, ao a na onimakina ara Uea are Iesu. 22Ao nooria, N nangi nako Ierutarem bwa E kairoroai te Taamnei, ao I aki atai baike a nangi rikinakoiu; 23ma I ti ataa ana taeka te Taamnei are e Raoiroinakoiu ni kaawa nako, bwa E taku bwa N na kaaitara ma bwaai ni kabaebae ao te karawaawataaki. 24Ma I kaakeaa kakaawaki ni maiunakoiu, bwa I aonga ni katiaa te baere I waaki iai, ma nakoau are E anganai te Uea are Iesu, are te tataekina te euangkerio are taekan ana aakoi te Atua. 25Ao nooria, I ataia bwa kam nang aki manga noori matau, ngkami ni kabaneingkami aika I nakonako i buakomi n tataekina uean te Atua. 26Ma ngaia ae I tuangkami n te bong aei, bwa akea tabeu irouia aomata nako ake a kabuai maiuia. 27Bwa akea te bwai teuana n ana kaantaninga te Atua ae I taua n aki taekinnanakoimi. 28Kam na tarataraingkami ao tararuaia aomata ni kabaneia ake kam kateaki i buakoia iroun te Taamnei are e Raoiroi bwa taan tararuaiia: kam na tararuaa ana ekaretia te Atua, are E reke irouna bwa ana bwai n raraan Natina. 29I ataia bwa i mwiin nakou ao ane a na roko i buakomi aomata aika ai aroia kameaanti aika a tiritiri, n aki karaua te ekaretia; 30ao ane a na kaoti aomata temwaangina mai buakomi ao a na atongi baika a bwaoua, bwa a aonga ni katikiia ake a onimaki bwa raoia. 31Ma ngaia ae tai ni matutu, ao ururingai bwa I aki toki n reireingkami ni kabaneingkami ni bong ao ni ngaina ma rannimatau i nanon teniua te ririki. 32Ao I anga ngkami ngkai nakon te Atua, ao nakon naba ana taeka n akoi, are e konaa ni kateimatoaingkami ma n anganingkami te kabwaia are E kaawakinna i bukiia ake a kaitiakaki ni kabaneia. 33I aki mataaiakina ana tirewa te aomata, ma ana koora, ma ana kunnikai. 34Kam bon ataia bwa baiu aikai, ngaiia aika a mwamwakuri ni kareke baika I kainnanoi, ao ni kareke naba baika a kainnanoi aomata ake a mena irou. 35I a tia ni kaotianakoimi n aaro nako bwa ti riai ni buokiia aika a mamaara n te aro aei, ae te bekutata, n aki mwaninga ana taeka te Uea are Iesu, are e kaangai, E kakabwaiaaki riki te anga nakon te anganaki. 36Ngke e a tia n atongi baikai, ao e katorobubua ma aia koraki ni kabaneia, ao e tataro. 37Ao a bane ni katuu rannimataia n tang, ao a bwakara aon roroani Bwauro ni kabooria ma ngaia: 38a nanokaawaki riki n ana taeka are e taku bwa a na aki manga noora matana. Ao a bakaborauiia nakon te kaibuke.


Copyright
Learn More

will be added

X\