MWAKURI 2

1Ngke e roko te bong are Bentekota, ao a bane ni bootaki ake a onimakina Iesu n te tabo ae ti teuana. 2Ao e rina n roko te neaa mai karawa, ae e kaanga ai aroni karongoaan ukin te ang ae e baibati, ao e kaona nanon te auti are a tekateka iai. 3Ao a noori baika ai aron te ai aika a ura, aika ai aron taraan te newe; a uamaae nako baikai n tatabeua nakoia, ao a tiku i aoia n tatabemaniia nako. 4A bane ni kaonaki n te Taamnei are e Raoiroi, ao a taetae n taetaen aaba tabeua, n ai aron are E anganiia te Taamnei bwa a na taetae iai. 5Iai i Ierutarem I-Iutaia aika a rangi n taua te Aro n Iutaia; a roko man aaba nako i aonnaba. 6Ngke a ongo bwanaaia taan onimaki, ao a ikotaki aia koraki aika a bati ma te miiimii, bwa a bane n oota n tebaere a taekinna taan onimaki, bwa a taetae n aia taetae nako. 7A bon rangi ni miimii irouia, ma ngaia are a kaangai, Noria, tiaki I-Kariraia uaakai ni kabaneia aika a taetae? 8Ao e aera ngkai ti bane n ongo n taetaen abara nako ake ti bungiaki iai? 9Ngaira aika I-Baretia, ma I-Miria, ma I-Eram, ma aomata aika a maeka i Metobotaamia, i Iutaia, i Kabatokia ao i Bonto ma Atia, 10ao i Berukia, Bamburia ma Aikubita, ao i aban Ribua ake i rarikini Kurene; ao iai naba i buakora aika a roko n iruwa mai Rom, 11aika a I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia aika a tia n riki bwa kaain te Aro n Iutaia, ma I-Kirete, ma I-Arabia; ti bane n ongo irouia ngkai a taekin ana mwakuri te Atua aika a kamiimii n ara taetae nako. 12Ao a bane ni miimii ma ni mino aia iango, ao a i titiraki irouia ni kaangai, Tera nanon te baei? 13Ma a taetae ni kakaniko temwaangina ao a kaangai, A koro ni manging n te wain. 14Ao e tei rake Betero ma uaake tengauni ma temanna, ao e kanenea bwanaana n taetae nakoia aomata ni kaangai, Mwaane aika I-Iutaia, ao ngkami ni kabaneingkami aika kam maeka i Ierutarem, e na ataaki aei iroumi, ao kam na ongoraa n au taeka: 15bwa a aki manging uaakai n ai aron are kam taku, bwa ai tibwa te aoa ruaiwa n te ingabong aei. 16Ma aio te taeka are e atongaki ngkoa iroun te buraabeti are Ioera, are e kaangai, 17E taku te Atua, Ao ni boong aika kabanea ni boong, N na nuurakina Taamneiu i aoia aomata ni kabaneia; ao a na taetae ni buraabeti natimi aika mwaane ma aine, ao a na noori baika ai aroni kanoani mii ami rorobuaka n ataei; ao a na miiakini mii ami unimwaane; 18ao N na nuurakina naba Taamneiu i aoia tooro aika mwaane ma aine ni boongi naba akekei, ao a na taetae ni buraabeti. 19N na kaoti baika a kamiimii i eta i karawa, ao kanikina i nano i aon te aba, n ai aroni baikai: te raraa ma te ai, ma bubu n ai aika a matenten. 20E na riki n roo taai, ao e na turubaka n uraura namwakaina, i mwaain rokon ana bong Iehova are e kakannato are e kakamaaku. 21Ao e na kamaiuaki ane e mwanewea aran Iehova. 22Mwaane aika Iteraera, kam na ongo taeka aikai: Iesu are te I-Natareta are e kaotaki arona i buakomi bwa iai nakoana mai iroun te Atua, are e kateretereaki raoi n taiani mwakuri aika a kamiimii, ma baika a kamiimii, ma kanikina, ake E karaoi te Atua irouna i buakomi, n ai aron are kam bon ataia; 23E a kaman tia ni baaireia te Atua, ao E a kaman ataia naba, ae E na tauuaki Iesu nakoimi, ao kam kamatea, bwa kam anga nako nanoni baiia aomata aika a ririaon te tua, bwa a na tauria n te kaibangaki; 24ma E a manga kamaiua te Atua ao E kainaomataa mani marakin te mate: bwa E aki konaaki n tauaki Iesu n te mate. 25Bwa e a kaman taekina Iesu Tawita ngke e kaangai, I tarataraa te Uea i matau n taai nako; Bwa E meemena i angaataiu, bwa e aonga n aki kakiriweeaki au iango; 26Ma ngaia ae e kimwaareirei nanou, ao I taetae ma te kakatonga; ao ngai, ae te rabwata ae e maamate, N na tiku ma te kaantaninga ae e nene: 27Bwa ane Ko na aki kiitana aomatau ni koaua i Eriti, Ao Ko na aki anga rabwatan am Aomata ae Moan te Raoiroi bwa e na rootaki n te mka. 28Ko kaoti kawai ni kamaiu nakoiu, Ao meemenam irou e a karekea nakoiu te kimwaareirei ae e bati. 29Mwaane, taari, e riai bwa N na taekina aron Tawita are ara bakatibu nakoimi n aki wimakiikii: bwa e mate ao e taunaki, ao e mena nnena n taunaki i rarikira ni karokoa te bong aei. 30Bon te buraabeti ngaia, ao e ataa ana taeka ni bau te Atua nakoina, are E kaotia iai bwa E na karika temanna i buakoia ana kariki Tawita bwa te uea ngaia, n ai aron Tawita. 31Ao Tawita e a kaman noora te baere E na karaoia te Atua, ma ngaia are e taekina manga-maiun te Kristo: bwa E aki kaaki taekana i Eriti, ao E aki rootaki rabwatana n te mka. 32E a manga kamaiuaki Iesu aei iroun te Atua, ao bon taani kakoauaa manga-maiuna ngaira ni kabaneira. 33Ngkae E neboaki i angaatain te Atua, ao ngkae E anganaki iroun te Tama te taeka n aakoi ibukin te Taamnei are e Raoiroi, ao E a tia n nuurakina te baei, ae kam nooria ma n ongo. 34Bwa e aki rierake Tawita nako karawa, ma e kaangai, E taku te Uea nakon au Uea, Ko na tekateka i angaataiu 35ni karokoa karaoaia am kairiribai irou bwa nneni katokaani waem. 36Ma ngaia ae kam na ataia ni koaua ngkami aika Iteraera ni kabaneingkami bwa E a tia te Atua ni karika Iesu bwa te Uea ao te Kristo. 37Ngke a ongo aei aomata ao a teke nanoia; ma ngaia are a taku nakoni Betero ma taan tuatua ake raona, Mwaane, taari, tera ae ti na karaoia? 38Ao e taku Betero nakoia, Rairi nanomi, ao kam na bane ni bwaabetitooaki n aran Iesu Kristo ibukini kabwaraan ami bure; ao kam na anganaki te bwai n tituaraoi are te Taamnei are e Raoiroi. 39Bwa E a tia te Atua n anga ana taeka n aakoi nako imi, ao nakoia ami kariki, ao nakoia naba ake a mena i kiiraroa, ake E weteiia te Uea are Atuara nako Ina. 40A bati riki ana taeka Betero nakoia, ao e butiia ni kaangai, Kam na kamaiungkami man te rekenikai ane e nang roko nakon te roro ae e buaakaka aei. 41A bwaabetitooaki ngkanne aomata ake a butimwaaea ana taeka Betero, tao teningaa mwaitiia, ao a ikotaki ma mwaitiia taan onimaki n te bong arei. 42A botumwaaka nakon reireiaia irouia taan tuatua, ao nakon aroia n i buokanibwai; ao a kakaonimaki nakon iriiran aia bobootaki n amwarake ma n tataro. 43E karaoi mwakuri aika a kamiimii ma kanikina te Atua irouia taan tuatua, ao a taonaki aomata n te maaku. 44A kateimatoaa aroia n iraorao taan onimaki, ao a i buokanibwai n aia bwai nako; 45ao a kaboo nako abaia ma aia bwai nako, ao a tibwatibwai booia nakoia ake a onimaki, ni kaeti ma kain nanon temanna ma temanna. 46A bobootaki n te umwantabu ma te nano ae ti teuana ni katoa bong, ao a bobootaki n amwaamwarake n aia auti nako, ao a kang kanaia ma te kukurei ao te nanora oi; 47ao a kamoamoaa te Atua, ao a tangiraki irouia aomata. N te bong ae koraki ao a kamwaitaki riki aia koraki taan onimaki iroun te Uea irouia ake a tibwa manga kamaiuaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\