MWAKURI 19

1Ngke e mena Aboro i Korinto, ao Bwauro e ri nuukan aaba ake i eta, ao e roko i Ebeto; ao e kuneia Kristian tabemwaang iai. 2Ao e takunakoia, Kam anganaki te Taamnei are e Raoiroi ngke kam moa n onimaki ke kam aki? Ao ngaiia a takunakoina, Ti tuai n ongo taekan te Taamnei are e Raoiroi, bwa iai ke akea. 3E a manga titirakiniia riki ao e kaangai, Te aeka ni bwaabetiito ra are kam bwaabetitooaki iai? Ao a kaangai, Ana bwaabetiito Ioane. 4Ao e taku Bwauro, Ana bwaabetiito Ioane bon te bwaabetiito ibukin rairan te nano; ao e tuangiia aomata aika Iteraera bwa a na onimakina Teuare e nangi roko i mwiina, are Iesu. 5Ngke a ongo aei, ao a bwaabetitooaki n aran te Uea are Iesu. 6Ao ngke e katokaa baina Bwauro i aoia, ao E roko te Taamnei are e Raoiroi i aoia; ao a taetae n taetaen aaba aika a bati, ao a taetae ni buraabeti. 7Tao tengauni ma uoman mwaitiia aomata akekei ni kabaneia. 8I nanon teniua namwakaina ao e aki toki Bwauro n rin ni mwaneabaia I-Iutaia, n taetae iai n aki mamaaku, n tataekina uean te Atua bwa a aonga n anaaki nanoia aomata iai. 9Ma ngke a matoatoa nanoia temwaangina n rawa ni kan ira nanona, ma ni kabuaakaka i mataia aomata ana kaantaninga te Uea ibukin te kawai are a riai n toua, ao e nako mai irouia. E kairiia nako reirei ni kaokoroia, ao e reirei n te bong ae koraki n ana ru n reirei Turano. 10E kaakaraoa aei i nanon uoua te ririki, n te aro are a bane n ongo ana taeka te Uea aomata ake a maeka i Atia, ake I-Iutaia ma I-Erene. 11Ao E karaoi mwakuri aika a kamiimii te Atua, aika a aki nonoraki aroia ni baini Bwauro, 12n te aro are ngkana a anaaki kunnikai ma kaoanimaono ake a bo ma kunna ao a kaakaki i aoia aoraki, ao a konaa ni kamaiuaki iai man aorakiia, ao a oti nako naba taamnei aika a bubuaka mai irouia. 13Iai I-Iutaia tabemwaang aika a nanakonako ni kanakoia naba taamnei aika a bubuaka n aia tabunea. A kaboonganaa aran te Uea are Iesu nakoia aomata ake iai irouia taamnei aika a bubuaka, ao a kaangai, Ti tuangkami iroun Iesu are e tataekinna Bwauro. 14Itimani mwaitiia te koraki aika a karaoa te baei, aika natin te I-Iutaia ae aia mataniwi ibonga ae arana Tikeua. 15Ma e kaekaia te taamnei are e buaakaka, ni kaangai, I ataa Iesu, ao I ataa naba Bwauro; ma antai ngkami? 16A ewekaki ngkanne iroun te aomata are iai irouna te taamnei are e buaakaka, ao e konai aoia bwa e korakoranakoia. Ma ngaia are a biri nako mai nanon te auti arei ma kunnikaia aika a raeuaki, ao a ikoaki. 17E a ataaki te baei irouia I-Iutaia ma I-Erene ni kabaneia ake a maeka i Ebeto, ao a rangi ni maaku; ao e neboaki aran te Uea are Iesu. 18A mwaiti naba aomata i buakoia ake a a tia n onimaki aika a roko ni kaoti aroiia, ma ni karakin aia mwakuri nako aika a bubuaka. 19A bati aia koraki taan tabunea ake a uoti aia boki n tabunea ao a booti ni kabuoki i mataia aomata ni kabaneia; ao ngke a wareki mwaitini booia, ao a nooria bwa ngaia nimaua te ngaa te maibibi n tirewa. 20Ao e buta nako ana taeka te Uea n te aro anne, ao a bati riki aomata ake a onimaki. 21Ngke a a tia n riki baikekei, ao e moti i nanoni Bwauro bwa e na ri nuukani Mwaketonia ma Akaia n nako Ierutarem, ao e kaangai, I mwiin rokou i Ierutarem, ao e riai bwa N na noora naba Rom. 22Ao e kanakoia uoman mai buakoia raona ake a buobuokiia, are Timoteo ma Erateto nako Mwaketonia, ao ngaia e tiku ni kamaanna i Atia. 23I nanon taai akanne ao e riki te kiriwe ae korakora ibukin te Aro. 24Bwa te aomata temanna ae arana Temeterio, ae te tia karaoi bwaai man te tirewa, e kaakaraoi man tirewa umwantabu aika taore aika a uarereke aika katootoongan umwantabun Nei Aritemito, ao e korakora aia mwakuri iai te koraki ake a mwakuri irouna. 25E bootiia taani mwakuri aikai ma te koraki temwaangina ake ti te bo aekan naba aia mwakuri ma ngaiia, ao e taku, Mwaane, kam ataia bwa e reke kaubwaira man te mwakuri aei. 26Ao kam nooria, ao kam ongo, bwa tiaki ti i Ebeto ae e kairoroia ma n anai nanoia iai aomata teuare Bwauro, ma e kuri ni kabutaa aon Atia, n taku bwa tiaki atua baika a karaoaki ni baiia aomata. 27Iai ngkanne te kaangaanga ae e na reke nakon ara mwakuri aei, bwa e nang aki kubaraki. Ma tiaki ti ngaia, ma iai naba te kaangaanga ae e na reke nakon umwantabun te anti are e kakannato are Nei Aritemito, bwa e nang kaakeaaki boonganana; ao Nei Aritemito, are e taromauriiaki i Atia ao i aonnaba, e nangi mauna kakannatona. 28Ngke a ongo taeka akanne, ao a rangi n un, ao a takaarua ni kaangai, E kakannato Nei Aritemito, are antiia I-Ebeto. 29E buta aon te kaawa arei n te kiriwe, ao a tauaki irouia aomata Kaio ma Arititareko, aika I-Mwaketonia, aika raoni Bwauro ni mwamwananga. A bane ni bwaina te nano ae ti teuana ni kanenei nakon te tabo are a bobootaki iai kaain te kaawa, ao a tauuia uaakekei. 30E kan nako Bwauro n tei n taetae i mataia aomata, ma a tuukia ake a onimaki. 31A kanakoa naba nakoni Bwauro aia rongorongo I-Atia tabemwaang, aika taan tau-taeka aika raraona, ao a tuangnga bwa e na aki kaoti n aia tabo ni bobootaki kaain te kaawa. 32A mangao aomata: temwaangina a takaaruaea te bwai teuana, ao temwaangina te bwai teuana, bwa a mwaiti i buakoia ake a aki ataa bukin are a bootaki iai. 33Iai tabemwaang i buakoia ake a bukina Arekantero bwa ngaia are e karika te kiriwe, ibukina ngke e kanakoaki irouia I-Iutaia bwa e na tei i matan te bootaki. E taotaona baina Arekantero nakoia aomata bwa e kani karaua te taetaenakoia. 34Ma ngke a ataia bwa te I-Iutaia, ao a bane n takaarua n te bwanaa ae ti teuana, i nanon tao uoua te aoa, ni kaangai, E kakannato Nei Aritemito, are atuaia I-Ebeto! 35Ngke e a tia ni katoki karongoaaaia aomata te tia koroboki n te kaawa, ao e taku, Mwaane aika I-Ebeto, antai te aomata ae e aki ataa te kaawa ae Ebeto bwa ngaia te tia kaawakina umwantabun Nei Aritemito are e kakannato, ma te bwai are e bwaka mai karawa? 36A aki konaaki ni kakeweaki baikai, ma ngaia ae e riai bwa kam na rau, ao kam na karaurau n iango i mwaain ae kam karaoa te bwai teuana. 37Bwa kam kairiia mai aomata aikai, aika tiaki taani kurubwai umwantabu i bukiia anti, ao a aki taetaebuakaa naba Nei Aritemito. 38Ma ngaia aei, bwa ngkana tao iai ana taeka Temeterio ma taani mwakuri ake raona ni kabuaakakaa temanna, ao bon iai boong ni kaboowi ao iai naba taani moti: arei nneia n i kabuaakaka. 39Ma ngkana iai riki te bwai ae kam tangiria, ao e na baaireaki taekana ni kaboowiin te kaawa n aron taekana n te tua. 40Bwa ae ti a reke n te kaangaanga, bwa ti nangibukinaki bwa ngaira aika ti karika te kiriwe n te bong aei; ao akea ara taeka ae e raoiroi ae ti na anga bwa kabwarabwaraa nibukin te ibetutu n aomata aei. 41Ao ngke e a tia n atongi baikai, ao e kabwaranakoa te bootaki arei.


Copyright
Learn More

will be added

X\