MWAKURI 18

1I mwiini baikekei ao e kiitana Atenai Bwauro, ao e nako Korinto; 2e kaaitibo iai ma te I-Iutaia ae arana Akura ae e bungiaki i Bonto, ae e a tibwa roko mai Itare, ma Beritikira are buuna, i mwiin ana taeka Keraurio nakoia I-Iutaia ni kabaneia bwa a na kiitana Rom. E nako ni kawariia Bwauro, 3ao e mamaeka ma ni mwakuri ma ngaiia, bwa kioina ngke ti te bo nakoaia: bwa taani karaoi umwanrianna ngaiia. 4E aki toki Bwauro ni kakarabakau ni mwaneabaia I-Iutaia n te taabati ae koraki, bwa e kan anai nanoia I-Iutaia ma I-Erene. 5Ngke a roko Tira ma Timoteo mai Mwaketonia, ao akea ana mwakuri Bwauro bwa ti te tataekina ana taeka te Atua, ni kaota raoi nakoia I-Iutaia bwa bon te Kristo Iesu. 6Ma a ekia nako ao a taetaebuakaia, ao ngaia e ioioa ana kunnikai, ao e takunakoia, Kam na bonibukintaeka n ami bure! Akea au bure iroumi! I mwiini ngkai ao I a nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 7E kiitana ikekei ao e nako n ana auti te aomata ae arana Titio Iouteto, ae e tataromauriia te Atua; e kaan ana auti ma mwaneabaia I-Iutaia. 8Ao Kiritebo, are te tia taua taekan aia mwaneaba I-Iutaia, e onimakina te Uea ma kaain ana auti ni kabaneia; ao I-Korinto aika a bati, ngke a ongo ana taeka te Atua, ao a onimaki ao a bwaabetitooaki. 9N te tairiki teuana ao kaanga ae e mii Bwauro: e taetaenakoina te Uea ni kaangai, Tai maaku, ma ko na taetae, ao tai kainabwaabu; 10bwa I meemena iroum, ao akea te aomata temanna ae e na eekiko nako ni kaikoakiko: bwa a bati au aomata n te kaawa aei. 11Ao e maeka Bwauro n te kaawa arei i nanon teuana te ririki ao onoua namwakaina, n reireiia aomata ana taeka te Atua. 12Ma ngke te tia tau-taeka i Akaia Kario, ao a kaboo nanoia I-Iutaia n eweka Bwauro, ao a kairia nako matan te tabo ni motiki-taeka, 13ao a taku, E anai nanoia aomata teuaei bwa a na taromauriia te Atua n te aro ae e bobuaka ma taekan te tua. 14Ma ngke e nangi taetae Bwauro, ao e taku Kario nakoia I-Iutaia, I-Iutaia, ngke arona bwa te kaairua, ke te bure kaakaiaki te baei, ao e riai irou bwa N na kabanea au tai n ongoraa iroumi; 15ma ngkai e kaeti ma taian titiraki ibukin taeka ma aara, ma taekan ami tua, ao I a katiku taekaianakoimi, bwa I aki kan riki bwa te tia motiki-taekani baikai. 16Ao e kakioia nako man te tabo ni motiki-taeka. 17Ao a bane n taua Tototene are te tia taua taekani mwaneabaia I-Iutaia, ao a batiboia i matan te tabo ni motiki-taeka; ma e aki kan tabe ma ngaiia Kario. 18E kabatiai riki ana bong Bwauro n tiku ma taari i Korinto, ao rimwi e kaboo ma ngaiia, ao e borau ma Nei Beritikira ao Akura nako Turia; ao e korobuatau Bwauro i Kengkirea i mwaaini borauna, bwa kakoroan nanon ana taeka ni bau are e bae iai. 19A roko i Ebeto, n te tabo are a kiitanaki iai Beritikira ma Akura irouni Bwauro. E nako Bwauro n rin ni mwaneabaia I-Iutaia, ao e reireiia I-Iutaia. 20Ngke a butiia bwa e na tiku irouia ni kamaanna, ao e aki iri nanoia; 21ma ngke e kaboo ma ngaiia, ao e taku, Ngkana nanon te Atua ao N na manga okiringkami. Ao e borau mai Ebeto. 22Ngke e aerake i Kaitareia, ao e waerake ni kamaura te ekaretia, ao i mwiina e nako Antioka. 23E tiku ni kamaanna iai teutana, ao i mwiina e kiitanna n nako ni kawara te aba are Karatia ma Berukia, ni kakorakoraia taan onimaki ni kabaneia iai. 24E roko i Ebeto te I-Iutaia temanna ae arana Aboro, ae e bungiaki i Arekanria. Te tia taetae ngaia ae e rabakau, ao e rangi n atatai n te Baibara. 25E a tia n reireiaki teuaei nanon te Uea ibukin te kawai are a riai n toua aomata, ao e taetae ma angin nanona, n reireiia aomata koaua aika a eti aika taekan Iesu, e boni ngae ngke e ti atatai n ana bwaabetiito Ioane; 26ao e taetae teuaei n aki mamaaku i nanoni mwaneabaia I-Iutaia. Ngke a ongoraa irouna Akura ma Beritikira ao a weteia, ao a kabwarabwaraanakoina nanon te Atua ibukin te kawai are a riai n toua aomata, bwa e aonga n eti riki ana atatai iai. 27A kaungaa nanon Aboro taari ngke e kan nako Akaia, ao a koroboki nakoia ake a onimaki ikekei bwa a na mwaneia n akoia; ao ngke e roko, ao e korakora ana ibuobuoki nakoia ake a a tia n riki bwa taan onimaki n ana aakoi te Atua: 28bwa n ana imanono ao e konai aoia I-Iutaia n aia kauntaeka i mataia aomata, ngke e kaotaia man te Baibara bwa bon te Kristo Iesu.


Copyright
Learn More

will be added

X\