MWAKURI 17

1A mwananga ri nuukan Ambibori ma Aboronia, ao a roko i Tetaronike, are iai mwaneabaia I-Iutaia iai. 2Ao e rini Bwauro n te mwaneaba n aron are e tataneiai iai, ao e reireiia aomata koaua man te Baibara i nanon teniua te taabati, 3ni kabwarabwarai nanoia, ao ni kaoti mwakoro maiai ake a taekina te Kristo bwa E riai n ri nanon te rawaawata ma te maraki, ao bwa E na manga maiu mai buakoia maate; ao e takunakoia, Iesu aei ae I taekinnanakoimi, bon te Kristo Ngaia. 4Iai tabemwaang i buakoia aika a anaaki nanoia, ma ngaia are a raona Bwauro ma Tira; ao a raonaki naba irouia I-Erene aika a bati aika a tataromauriia te Atua, ao irouia aine aika a bati aika a kakannato. 5Ao a bakantang I-Iutaia, ma ngaia are a bobootiia aomata tabemwaang aika a buaakaka ake a roko n akea boongaia n te tabo ni mwaakete, ao ngke a mwaiti aia koraki, ao a kakiriweea te kaawa. A ninia ma n urua ana auti Iaton n ukoukoriia uaakekei, bwa a na kaotiia nakoia aomata. 6Ao ngke a aki reke irouia, ao a katika Iaton ma taari tabemwaang nakoia taan taua taekan te kaawa arei, ao a takaarua ni kaangai, A roko naba ikai uaake a kakiriwe n taabo nako, 7ao e akoiia Iaton; a bane te koraki aei n ri aon ana taeka Kaitara, ngkai a taku bwa bon iai riki temanna te uea bwa Iesu. 8Ao a kiriwe nanoia aomata ma taan taua taekan te kaawa arei ngke a ongo taeka akekei. 9Ao ngke a a tia taan taua taekan te kaawa arei n anaa te mwane mai iroun Iaton ma raona nako, ao a kanakoia. 10Ngke e a bon tibwa roo ao a kanakoaki naba Bwauro ma Tira irouia taari nako Beroia; ao ngke a roko iai, ao a rin ni mwaneabaia I-Iutaia. 11A raraoi riki nanoia I-Iutaia i Beroia nakoia ake i Tetaronike, bwa a kani kaaki i nanoia ana taeka te Atua, ao a katoaa te bong ae koraki n ukeuke n te Baibara, bwa a kani kakoauai baike a taekinaki. 12Ma ngaia are a bati i buakoia aika a onimaki, ni bootaki ma aine n Erene aika a bati aika a kakannato, ma mwaane naba aika a bati. 13Ma ngke a ataia I-Iutaia ake i Tetaronike bwa e taekinaki naba ana taeka te Atua irouni Bwauro i Beroia, ao a roko naba iai n aki karauia aomata, ao ni kakiriweeiia. 14Ma ngaia are e a kawaekoaaki ngkanne ni kanakoaki Bwauro irouia taan onimaki nakon te tabo are e mena taari iai; ma e tiku Tira ma Timoteo i Beroia. 15Ao aomata ake a ira Bwauro a karokoa i Atenai; ao a nako ngke e reke irouia ana taeka Bwauro ibukin Tira ma Timoteo are a na tuangaki bwa a na barekiia nnakoina. 16Ao ngke e taningaiia Bwauro i Atenai, ao e kammarakaki atuuna ngke e noora te kaawa bwa a bati bouananti n tei i aona. 17Ma ngaia are e kauntaeka ni mwaneabaia I-Iutaia ma I-Iutaia ao aomata aika tiaki I-Iutaia aika a tataromauriia te Atua; ao e kauntaeka naba n te tabo ni mwaakete n te bong ae koraki ma aomata ake a ri kekei. 18E kauntaeka naba ma taan rabakau temwaangina aika a aranaki bwa Ebikourio ao Tetoiko. A taku temwaangina i buakoia, Tera ae e kataia n taekinna te aomata ae e kakanrabakau aei? Ao a kaangai tabemwaang, Kanga te tia taekinia taimonio aika ianena. Bwa e kabwarabwaraanakoia taekan Iesu ma te manga-maiu mai buakoia maate. 19Ao a taua Bwauro ni kairia nakon te Areiobako, ao a kaangai, Ko konaa n tuangiira bwa tera te koaua ae e boou ae ko taekinna? 20Bwa iai bwaai tabeua aika a boou aika a ti ongo mai iroum; ti a kan ataia ngkanne bwa tera nanoni baikanne. 21Bwa anuaia I-Atenai ni kabaneia, ma iruwa ake a maeka i Atenai, bon ti te kabanea aia tai ni karakin rongorongoni baika a boou ao te ongoongoraa iai. 22E tei ngkanne Bwauro i mataia kaain te kaboowi n te Areiobako, ao e kaangai, Mwaane aika I-Atenai, I nooringkami n aromi nako bwa kam rangi n reitaki ma antimi. 23Bwa ngke I nakonako i nanon ami kaawa ma n taratarai bwaai aika kam taromauri, ao I noora naba te baonikarea teuana ae e koreaki i aona ae e kaangai, NAKON TE ATUA ARE E AKI ATAKI. Ma ngaia aei, bwa Ae kam taromauriia, are e aki ataaki, ao boni Ngaia ae I kaotianakoimi. 24Te Atua, are e karaoa aonnaba ma bwaai ni kabane aika i nanona, bon Ueani karawa ma aon te aba, ao E aki maeka n taabo n taromauri aika a karaoaki ni baiia aomata; 25ao bon akea te bwai ae a karaoia aomata ibukina bwa akea te bwai ae E kainnanoia, ngkai boni Ngaia ae e anga te maiu, te ikeike, ma bwaai ni kabane nakoia aomata ni kabaneia; 26ao E karikiia bootanaomata ni kabaneia mai iroun te aomata ae temanna, bwa a na maeka i aon te aba ni kabane; ao E a kamani baairea te tai are a na maeka iai, ma tiani neia ni maeka. 27E karikia aomata bwa a na ukoukoria, ao a na kunea ngkana arona bwa e roko irouia te namakin n te tai teuana bwa a na kakaaea. Bwa E aki raroa nako te Atua mai iroura n tatabemanira nako, 28bwa boni Ngaia ae ti maiu irouna, ti kakamwakuri irouna, ao iai ngaira irouna; n ai aron are a kaangai ami tia oto-kuna tabemwaang, Bwa ti riki naba mai irouna. 29Ma ngaia aei, bwa ngkai ti riki mai iroun te Atua ao e aki riai bwa ti na taku i nanora bwa te koora arona n Atua, ke te tirewa, ke te atiibu, are e karaoaki bwa katootoongana iroun te aomata ae e rangi n rabakau ni mwakuri n tabonibaina, man ana iango. 30Ma ngaia ae E aki baairei taekaia aomata te Atua i nanon tain te babanga arei; ma E tuangiia aomata ngkai ni kabaneia n taabo nako bwa a na rairi nanoia, 31ibukina bwa E a tia ni motika te bong are E nang kaeti iai taekaia kaain aonnaba n te raoiroi iroun te Aomata are E a tia n rineia; ao E kaota koauana nakoia aomata ni kabaneia, ngke E a manga kamaiua mai buakoia maate. 32A kakaniko temwaangina ngke a ongo taekaia maate bwa a konaa ni manga maiu; ao a taku ake temwaangina, Ti a manga ongoraa iroum n taekan naba te baenne. 33Ao e oti nako ngkanne Bwauro mai buakoia. 34Ma iai aomata tabemwaang ake a raraona Bwauro, ao a riki bwa taan onimaki: temanna i buakoia bon Rionutio ae kaain te Areiobako, ao te aine ae arana Tamariti, ao temwaangina riki.

will be added

X\