MWAKURI 16

1E roko naba Bwauro i Rerebe ao i Rutetera; ao nooria, e mena iai te aomata ae e onimakina Iesu, ae arana Timoteo; tinana bon te I-Iutaia ae e onimakina naba Iesu, ao tamana te I-Erene. 2E kamoamoaaki Timoteo irouia taari ake a mena i Rutetera ao i Ikonio. 3E tangiria Bwauro bwa e na kairia bwa raona, ma ngaia are e koroberoia. E karaoa aei Bwauro ibukina bwa a bane n ataia I-Iutaia ake a maeka n taabo akekei bwa te I-Erene taman Timoteo. 4Ao ngke a kabutai kaawa nako uaakekei, ao a anganiia ekaretia taeka ake a motikaki irouia taan tuatua ma unimwaane ake a mena i Ierutarem bwa a na tauu. 5Ma ngaia are a kakorakoraaki ekaretia nakon te onimaki, ao a kabatiaaki kaaia n te bong ae koraki. 6Ao a mwananga n ri nuukan te aba are Berukia ma Karatia, ngke a tuukaki iroun te Taamnei are e Raoiroi bwa a na aki taekina ana taeka te Atua i Atia; 7ao ngke a kaania Mutia, ao a kataa te nako Bitunia, ma E tukiia Taamnein Iesu; 8ao a ri rarikini Mutia, ao a wairio nako Teroa. 9E noora kaanga te mii Bwauro e bong: e tei te aomata temanna ae te I-Mwaketonia ni butiia, ao e kaangai, Nakomai nako Mwaketonia ni buokira. 10Ao ngke e a tia n noora kaanga te mii arei, ao ti a kataa naba ngkekei te nako Mwaketonia, bwa ti taku bwa E boni weteira te Atua bwa ti na tataekina te euangkerio nakoia aomata ikekei. 11Ti borau mai Teroa, ao ti kaeta kawaira n nako Tamoterake; ao n te bong are i mwiina, ao ti a manga borau nako Neabori; 12ao maikekei nako Biribi, ae kaawani moani mwakoroni Mwaketonia, ao te kaawa naba ae e maekanaki irouia ana aomata te tautaeka n Rom; ao ti tiku iai tabe bong. 13Ni bongin te taabati ao ti oti nako mani mataroan te kawai n rin n te kaawa arei nako rarikin te karaanga teuana are ti taku bwa e mena iai te nne n tataro; ao ti tekateka n taetae nakoia aine ake a roko ni bootaki iai. 14E ongoraa iroura te aine temanna ae arana Nei Ruria, ae te I-Tuateira, ae te tia kabooa nako te kunnikai ae e uraroo. E tataromauriia te Atua, ao E kauka nanona te Uea bwa e na butimwaai baike e taekini Bwauro. 15E bwaabetitooaki ma kaain ana auti, ao e butiira, ni kaangai, Ngkai kam a tia n taku bwa te tia onimakina te Uea ngai ni koaua, ao kam na rin n tiku n au auti. Ao e kairoroira. 16Ngke ti nako n te nne n tataro, ao ti bo ma te ateiaine ae e kabooaki bwa te toro. E taniaki iroun taamneini Buton, ao e karekei ni kabatiai aia bwai ana toka man arona n taekini baika a na riki nakoni boong aika a na roko. 17E iriira ma Bwauro, ao e aki toki n takaarua ni kaangai, Ana toro te Atua are Moan te Rietata aomata aikai, ao a kaota te kawai ni kamaiu nakoira. 18Ao e kaakaraoa aei ni boong aika a bati n te aro are e a un irouna Bwauro. E rairaki, ao e kaangai nakon te taamnei are i nanon te ateiaine arei, I tuangko n aran Iesu Kristo bwa ko na oti nako mai irouna. Ao e a oti nako naba n te aoa arei. 19Ngke a nooria ana toka bwa e a bua te baere a onimakinna ibukin rekeni kaubwaia, ao a taua Bwauro ma Tira, ni katikiia nakon te tabo ni mwaakete nakoia taan-tautaeka; 20ao a kateiia i mataia taani motiki-taeka, ao a kaangai, A bati ni kakiriweea ara kaawa aomata aika a I-Iutaia aikai, 21ao a reirei aaro aika a aki riai iroura bwa ti na tauu, ke ti na karaoi, ngkai I-Rom ngaira. 22Ao a tei rake aomata n ekiia nako; ao taani motiki-taeka a raei aia kunnikai uaakekei mai aoia, ao a tua bwa a na kataereaki. 23I mwiini kaia n oreaki ae e bati, ao a kaakiia i nanon te karabuuti, ao a tuanga te tia kaawakiniia buure bwa e na teiakiniia raoi; 24ao ngaia ngke e tuangaki arei, ao e kaakiia Bwauro ma Tira n te ru ni kaikain are i nuuka, ao e karini waeia n te kai ni kabaewae. 25Ngke e a nuukanibong ao a tataro Bwauro ma Tira, ao a anene n neboa te Atua; a ongoraa aomata ake buure irouia, 26ao e a karina naba n roko mwaeiein te aba ae e korakora, n te aro are e mwaeiei naba te tabo are e tei i aona te karabuuti; ao a bane n uki ngkekei naba mataroan te karabuuti, ao a bwara kabaeaia buure ni kabaneia. 27Ngke e uti mani matuuna te tia kaawakiniia buure, ao ngke e noori mataroan te karabuuti bwa a uki, ao e buuta ana kabaang bwa e nangi bakabureia, bwa e taku bwa a a tia ni biri nako buure. 28Ma e kanenea bwanaana Bwauro n taetaenakoina, ni kaangai, Tai karaoa ae e buaakakanakoim, bwa ti bane ni mena ikai. 29Ao ngaia e weewete ibukin taura, ao e biri n rin n ruru ni maaku, ao e katorobubua ni bobaraaki i matani Bwauro ma Tira; 30ao e kairiia ni kaotinakoia ao e taku, Mwaane, tera ae e riai bwa N na karaoia bwa I aonga ni kamaiuaki? 31Ao ngaiia a taku, Ko na onimakina te Uea are Iesu, ao ko a kamaiuaki iai ma am utu. 32Ao a taekina ana taeka te Atuanakoina, ao nakoia naba kaain ana auti ni kabaneia. 33Ao e kaira Bwauro ma Tira n aoan te tairiki naba anne, ao e teboki mwiini kaiia; ao e a bwaabetitooaki naba ngkekei ma kaain ana auti ni kabaneia. 34E kaira rake ngkanne Bwauro ma Tira nakon ana auti, ao e anganiia kanaia. E kaonaki nanona n te kimwaareirei ibukin onimakinan te Atua irouna; ao ai aroia naba kaain ana utu. 35Ma ngke e a ngaina, ao a kanakoaki bureitiman irouia taani motiki-taeka, ao a kaangainakoia, Kam na kanakoia aomata akekei. 36Ao te tia kaawakiniia buure e taekin taeka akanne nakoni Bwauro, ni kaangai, A kanakomaia aia taeka taani motiki-taeka bwa kam na kainaomataaki, ma ngaia ae kam na oti nako ao naako ma te rau. 37Ma e taku Bwauro nakoia bureitiman, A kataereira i mataia aomata, n akea kaboowiian taekara, ao I-Rom ngaira. A kaakiira i nanon te karabuuti, ao a nang kanakoira ngkai ni karabaa kanakoara? E aki riai; ma a na bon nako mai ngaiia ni kaotinakoira. 38A tuangaki taani motiki-taeka taeka akanne irouia bureitiman; ao ngke a ongo bwa I-Rom, ao a maaku. 39A nako n raraoma nakoia, ao a kairiia nako man te karabuuti, ao a butiia bwa a na nako man aia kaawa. 40A oti nako ngkanne man te karabuuti, ao a nako n rin n ana auti Ruria; ao ngke a nooriia taari, ao a kauungai nanoia, ao a nako.

will be added

X\