MWAKURI 14

1Ngke a mena Bwauro ma Bwarenaba i Ikonio, ao a nako ni mwaneabaia I-Iutaia, ao a taetae n te aro are a onimaki iai I-Iutaia ma I-Erene aika a rangi ni bati. 2Ma I-Iutaia ake a aki onimaki a kakiriweei nanoia aomata ake tiaki I-Iutaia, ao a kananobuakaiia nakoia taari akekei. 3Ma ngaia are a kamaaniia Bwauro ma Bwarenaba ni maeka i Ikonio, n tataekina taekan te Uea ma te ninikoria. Ngke a karaoa aei, ao a anganaki iroun te Uea te konaa ni karaoi kanikina ma mwakuri ni kamiimii bwa ana bwai ni kakoaua ibukin aia taeka are a taekinna ibukin ana aakoi bwa e koaua. 4E a riki te iraraaure irouia kaain te kaawa arei: a tei temwaangina i bukiia I-Iutaia, ao temwaangina a tei i bukiia taan tuatua. 5A reke nanoia I-Iutaia ma ake tiaki I-Iutaia ma aia tia tau-taeka nako bwa a na bwainikiriina Bwauro ma Bwarenaba ma ni karebanaiia. 6Ngke a ataia ao a biri nako nakoni kawaan Rukaonia, are Rutetera ma Rerebe, ao nakoni kaawa nako ake a kaani ma ngaiia, 7ao a tataekina te euangkerio iai. 8E tekateka te aomata temanna i Rutetera, ae a mamaara waena; e mwauku mai nanoni biroton tinana, ao e tuai man nakonako. 9E ongoraa irouni Bwauro ngke e taetae; ao Bwauro e katokai matana n taraia, ao e ataia bwa iai irouna te onimaki are e konaaki ni kamaiuaki iai, 10ma ngaia are e kanenea bwanaana ao e kaangai, Tei rake kaetiko i aoni waem. Ao ngaia e ewe rake, ao e nakonako. 11Ngke a noora te baere e karaoia Bwauro aomata, ao a kanene bwanaaia n taetae n taetaen Rukaonia, ao a kaangai, A ruo nakoira anti aika ai aroia aomata. 12A arana Bwarenaba bwa Tiuti, ao Bwauro bwa Eremiti ngkai ngaia are e bwaina te kakarabakau. 13E roko ngkanne ana ibonga Tiuti ma uotana kaue, ma kaao mwaane aika e kairiia nakoni mataroani kawai n rin nakon umwantabun Tiuti, are e tei ni kaan ma te kaawa i tinanikuna. E kan anga karea ma aomata. 14Ngke a ongo taan tuatua ake Bwarenaba ma Bwauro taekani baike a nang karaoi aomata, ao a raei kunnikaia, ao a biribiri i buakoia aomata n tatakaarua, 15ni kaangai, Mwaane, kam aera ngkai kam karaoi baikai? Bon aomata naba ngaira aika ai aromi, ao ti tuangkami te rongorongo ae e raoiroi, bwa kam na rairaki mani baika akea boonganaia nakon te Atua are e maiu, are e karaoa karawa ma aonnaba, ma marawa, ma bwaai ni kabane ake a mena i nanoia. 16I nanon rooro ake rimoa, ao E aki tuutuukiia bootanaomata nako mani karaoani baike a tangiri; 17ma e boni ngae n anne, ao E a tia ni kaotiota arona n Atua ni baika a raraoi ake E karaoi: bwa E anganingkami te karau mai karawa ma boong ake a uaa iai kai n amwarake; E anganingkami kanami, ao E kaon nanomi n te kimwaareirei. 18A boni ngae n tabeki taeka aika ai aron akekei taan tuatua, ma a kuri n aki konaia aomata n tukiia bwa a na aki anga karea. 19Iai I-Iutaia tabemwaang aika a roko mai Antioka, ao mai Ikonio n anai nanoia aomata. A karebanaa Bwauro, ao a uaakinna nako tinanikun te kaawa, bwa a taku bwa e a mate. 20Ma ngke a tei reirei n otabwaniniia, ao e tei rake, ao e nako n te kawa; ao ngke e a ingabong, ao e nako ma Bwarenaba nako Rerebe. 21Ngke a a tia Bwauro ma Bwarenaba n taekina te euangkerio i Rerebe, ma ni karikiia aomata aika a bati iai bwa taan onimakina Iesu, ao a oki nako Rutetera, ao Ikonio, ao Antioka, 22ni kakorakorai nanoia taan onimaki, ao ni buokiia bwa a na botumwaaka n onimaki, ao a kaangai, Ti riai n ri nanon rawaawata aika a bati bwa ti aonga n rin n Uean te Atua. 23A rineiia temwaangina n te ekaretia teuana bwa unimwaanen te ekaretia anne, ao a karaoa aron aei i nanon ekaretia nako; ao ni katoaa te tai are a tia ni karaoa iai aei, ao a aki mamatam, ao a tataro i bukiia bwa a na kaawakinaki iroun te Uea, are a onimakinna. 24A mwananga ngkanne Bwauro ma Bwarenaba n ri nuukani Bitiria, ao a roko i Bamburia. 25Ao ngke a a tia n taekina ana taeka te Atua i Bereke, ao a wairio nako Ataria; 26ao a borau maiai nako Antioka, ike a a tia ni mwiokoaki iai rimoa nako nanoni bain te Atua, bwa a na kairaki n ana aakoi ibukin te mwakuri are a a tia ngkai ni karaoia. 27Ao ngke a roko i Antioka, ao a bootiia kaain te ekaretia, ao a karakini bwaai ni kabane ake E karaoi te Atua irouia, ma arona ngke E kauka mataroan te onimaki nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia. 28Ao a tiku ni maan irouia ake a onimakina Iesu.

will be added

X\