MWAKURI 13

1Iai buraabeti ma taan reirei aika a mena n te ekaretia i Antioka, aika Bwarenaba, ma Timeon are arana teuana Nikera, ao Roukio are te I-Kurene, ao Manaen are e kaikawaaki ma Erote are te tia tau-taeka, ao Tauro. 2Ngke a tabe uaakai n taromauriia te Uea, ma n aki mamatam, ao E takunakoia te Taamnei are e Raoiroi, Kam na kaokoroa Bwarenaba ma Tauro bwa au aomata nakon te mwakuri are I a tia n rineiia nako iai bwa a na karaoia. 3Ma ngaia are ngke a a tia n aki mamatam, ao a a tia naba n tataro, ao a katokai baiia i aoia, ao a kanakoia. 4Ao ngaiia, ngke a kanakoaki iroun te Taamnei are e Raoiroi, ao a nako Terukia; ao a borau maiai nako Kubero. 5Ngke a roko i Tarami, ao a tataekina ana taeka te Atua ni mwaneabaia I-Iutaia. Ao raoia Ioane bwa e buokiia n aia mwakuri. 6A kabutaa aon te abamwakoro arei ao a toki i Babo, ike a kaaitibo iai ma te tia tabunea ae arana Barietu. Bon te I-Iutaia ngaia, ae te buraabeti ni kewe. 7E meemena Barietu iroun Terekio Bwauro, ae te aomata ae e wanawana, are te tia tau-taeka n te aba arei. A weteaki Bwarenaba ma Tauro iroun Terekio, bwa e kan ongoraa n ana taeka te Atua. 8Ma e tukiia Eruma are te tia tabunea (bwa aei arana n te taetae n Erene), ao e kataia n tuuka Terekio bwa e na aki onimakina Iesu. 9Ao e kaonaki n te Taamnei are e Raoiroi Tauro, are e aranaki naba bwa Bwauro; e katokai matana n taraa te tia tabunea arei, ao e taku, 10Ngkoe ae natin te riaaboro, ae ko on n te uarao ni kabanea ma aaro ni baabakanikawai ni kabanea, ae ana kairiribai te raoiroi ni kabanea, ko aki konaa n toki man arom ae te atong koaua mai iroun te Atua bwa keewe? 11Ao nooria, e na roko ngkai mwaakan te Uea i aom, ao ane ko na mataki n aki konaa n noora taai tabe bong. Ao a karooaki matan Eruma n te tai naba arei, ao e nakonako ni kakaaeia aomata aika a na tautaua baina ni kairiria. 12Ngke e noora te baerei Terekio, ao e onimaki; e rangi ni miimii n taekan te Uea. 13A borau ngkanne Bwauro ma raona mai Babo, ao a roko i Bereke are i Bamburia; e kiitaniia Ioane ikekei, ao e okira Ierutarem. 14Ngke a nako uaakekei mai Bereke, ao a roko i Antioka are i Bitiria; ao a nako ni mwaneabaia I-Iutaia n te bong ae te taabati, ao a tekateka iai. 15I mwiin te wareware man te Tua ma buraabeti, ao a kanakoa aia taeka taan taua taekan te mwaneaba nakoia Bwauro ma, ae e kaangai, Mwaane, taari, ngkana iai ami taeka ni kakorakora te nano nakoia aomata, ao kam na taetae. 16E tei rake Bwauro, ao e taotaona baina nakoia kaain te mwaneaba, ao e taku, Mwaane aika Iteraera, ao ngkami akana kam maaka te Atua, kam na ongoraa. 17E rineiia ara bakatibu Atuaia aomata aika Iteraera aikai, ao E karikirakeiia bwa te bootanaomata ae e korakora ngke a maeka n iruwa n te aba are Aikubita. 18Ao E buobuokiia n te rereua i nanon ae tao angaun te ririki, e ngae ngke a aki raraoi aroia nakoina. 19Ao ngke E a tia ni kamaunaia bootanaomata ake itiua n te aba are Kanaan, ao E anganiia abaia bwa a na abanna, 20i nanon te maan ae tao abubua ao nimangaun te ririki; ao i mwiina, E anganiia Iteraera taani motiki-taeka ni karokoa te tai are e riki iai Tamuera are te buraabeti bwa te tia kairiri. 21Ao rimwi riki, a buubuti bwa e na karekeaki aia uea: ao te Atua E anganiia Tauro are natini Kiti are kaain te baronga are Beniamin, bwa e na uea i aoia i nanon te maan ae abwi te ririki. 22Ao ngke E a tia ni kamwaawaa, ao E kateirakea Tawita bwa aia uea; ao aikai ana taeka te Atua ibukina: E a reke irou Tawita are natin Iete; boni ngaia te aomata ae I tangiria, ae e na karaoi bwaai ni kabane aika I tangiri. 23Ao mai irouia ana kariki teuaei, ao E a tia te Atua ni karekea te Tia Kamaiu mai buakoia, are Iesu, n ai aron ana taeka n akoi. 24Ao i mwaain rokona, ao e a tia Ioane n tataekinna nakoia Iteraera ni kabaneia, bwa a riai n rairi nanoia ao a na bwaabetitooaki. 25Ao ngke e nangi rooroko Ioane n tokin ana mwakuri, ao e taku, Kam taku bwa antai ngai? Tiaki Teuarei ngai. Ma nooria, E na roko i mwiiu, ao I aki tau bwa N na kabwarai kabaean ana kau ni wae. 26Mwaane, taari, ngkami akana kam riki mai iroun Aberaam, ao akana a maaka naba te Atua i buakomi, e kanakomaiakaki taekan te kamaiu aeinakoira. 27Bwa aomata ake a maeka i Ierutarem, ni bootaki ma aia tia tau-taeka, a aki ataia ae te Tia Kamaiu, ao a aki oota naba n nanon aia taeka buraabeti ake a aki toki ni warekaki n te taabati ae koraki; ma a kakoroibukin aia taeka buraabeti ngke a motika taekana. 28Ao ngke akea te bwai ae a kunea bwa e riai kamatean iai Iesu, ao a boni butiia naba Birato bwa E na kamateaki. 29Ao ngke a a tia ni kakoroi mwiin taeka ni kabane ake a koreaki bwa taekana, ao a karuoa rabwatana man te kai, ao a kawenea n te nne ni mate. 30Ma E a manga kamaiuaki mai buakoia maate iroun te Atua; 31ao E kaakaoti i nanoni boong aika a bati nakoia ake a iria mai Kariraia nako Ierutarem, ake a tataekinna ngkai nakoia aomata. 32Ao ti tuangkami te rongorongo ae e raoiroi, bwa ana taeka n aakoi te Atua are e atongaki ngkoa nakoia bakatibu, 33e a tia ni kakoroa bukin aeinakoira ngaira aika kanoaia bakatibu, ngke E a manga kamaiua Iesu; n ai aron naba are koreaki n te Areru are te kauoua, are e kaangai taekana, Bon Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei. 34Ao aei ana taeka te Atua ibukini manga kamaiuana man te mate, n aki manga okira te mka: N na anganingkami te kabwaia are kabwaian Tawita, ae te kabwaia ae e koaua ae e itiaki. 35Ao ti te bo naba ma ana taeka n te Areru teuana, ngke E kaangai Ane Ko na aki kariaia Natim are Moan te Raoiroi bwa E na mka rabwatana. 36Bwa ngke e a tia Tawita n tou mwiin nako ana taeka te Atua n ana roro, ao e mate, ao e kaweneaki rabwatana i rarikiia ana bakatibu, ao e mka rabwatana; 37ma E aki mka rabwatan Teuare E a manga kamaiuaki iroun te Atua. 38Ma ngaia aei, mwaane, taari, kam na ataia bwa kam tuangaki bwa a kabwaraaki buure iroun Teuarei, 39ao akana a onimaki a bane ni kainaomataaki irouna mani buure ni kabane ake kam aki konaaki ni kainaomataaki maiai n ana tua Mote. 40Ma ngaia ae kam na tarataraingkami, bwa e kaawa n roko i aomi te baere e atongaki irouia buraabeti, ae e kaangai taekana 41Noria, ngkami aika taani kakaniko, kam na miimii ao kam na mate! Bwa te mwakuri ae I karaoia i nanon ami tai ni maiu, bon te bwai ae kam na aki kakoauaa, e ngae ngkana e kabwarabwaraaki taekananakoimi iroun temanna. 42Ngke a oti nako Bwauro ma Bwarenaba man te mwaneaba, ao a butiaki irouia aomata bwa a na manga taekin riki aia taeka akekeinakoia n te taabati are i mwiina. 43Ngke e a bwara nako te bootaki arei, ao a iraki Bwauro ma Bwarenaba irouia I-Iutaia aika a bati ma aomata aika a kakaonimaki nakoni karaoan ana kaantaninga te Atua, aika a tia n riki bwa kaain te Aro n I-Iutaia. E taetae Bwauro ma Bwarenabanakoia, ni kairoroiia bwa a na kairaki maiuia n taai nako n ana aakoi te Atua. 44N te taabati are i mwiina, ao a kuri ni bane kaain te kaawa ni bootaki n ongoraa n ana taeka te Atua. 45Ma ngke a nooriia aomata aika a bati I-Iutaia, ao a rangi ni bakantang; a kakewei taeka ake a atongaki irouni Bwauro, ao a kabuaakakaa Bwauro. 46Ao a taetae ma te ninikoria Bwauro ma Bwarenaba, ni kaangai, Bon te bwai ae e riai taekinani moa ana taeka te Atuanakoimi. Ma ngkai kam rawa iai, ma ni baaireia n ami iango bwa kam aki riai n anganaki te maiu are e aki toki, ao nooria, ti nangi nako ni kawariia aomata aika tiaki I-Iutaia. 47Bwa boni ngaia are ti tuangaki iai iroun te Uea, ni kaangai, I kateiko bwa te oota Ngkoe nakoia aomata aika a aki onimakina te Atua, ao te kawai ni kamaiu nakoia aomata nako i aonnaba. 48Ngke a ongo aei aomata aika tiaki I-Iutaia, ao a kimwaareirei, ao a kamoamoaa ana taeka te Atua; ao a onimaki aomata ake a rineaki nakon te maiu are e aki toki. 49Ao e tataekinaki ana taeka te Uea i aon te aba arei ni kabutaa. 50Ma a kaunaki irouia I-Iutaia aine ake a kakannato ake a kakaonimaki nakon ana kaantaninga te Atua, ao a kaunia naba mwaane ake a kakannato n te kaawa, ao a karaoi mwakuri ake a riki ni bwainikiriinaki iai Bwauro ma Bwarenaba irouia aomata, ao a kakioia nako man abaia. 51Ao ngaiia a taei tanoni waeia bwa kaotan ae ai aakea tabeia irouia kaain te kaawa arei, ao a nako Ikonio. 52Ao a kaonaki reirei ake i Antioka n te kimwaareirei ao n te Taamnei are e Raoiroi.

will be added

X\