MWAKURI 12

1Ao ni boong naba akekei, ao e bwainikiriniia kaain te ekaretia tabemwaang Erote are te uea. 2E kamateaki n te kabaang Iakobo are tarin Ioane n ana baaire Erote. 3Ngke e nooriia I-Iutaia Erote bwa a kimwaareirei iai, ao e a manga tauuaki Betero i aan naba ana baire. A riki baikai ni bongin te Berena are e aki Karikaki. 4Ngke e a tia n tauuaki Betero, ao e karinaki i nanon te karabuuti, ao a anganaki tautia aika koraki aika kaka aman aomataia nako, bwa a na kaawakinna. E kaantaningaia Erote bwa e na baairea taekani Betero i mataia aomata i mwiin te Toa are te Riao. 5Ma ngaia are e kaawakinaki Betero i nanon te karabuuti; ao a kakorakoraia kaain te ekaretia n tataro nakon te Atua ibukina. 6N te bong are e nang kaotinakoaki iai Betero iroun Erote, ao e matuuBetero n tairikin te bong are i mwaaina i marenaia uoman tautia, ni kabaeaki n uaai te taurekereke; ao iai tautia ake a tantani i rarikini mataroan te kawai n rin nakon te karabuuti. 7Ao akea bwa e roko ana anera te Atua, ao e oota te oota i nanon te karabuuti; ao e orea rarikini Betero te anera ni kautia, ao e kaangai, Kawaekoako, tei rake. A bwaka taurekereke mai baini Betero n te tai naba arei. 8Ao e taku te anera nakoina, Kabaea raoi kabaean nuukam, ao karin am kau i waem; ao ngaia e karaoi. Ao e a manga tuangnga riki ni kaangai, Katokaa rabunan aom i aom, ao irai. 9Ao e oti nako Betero n iria, ma e aki koaua raoi n te baere e karaoaki iroun te anera, bwa e taku i nanona bwa ti te bo ma e mi. 10A i rarikin te koraki n tautia ake te moani koraki ma te kaua koraki, ao a roko n te mataroa are te biti, are mataroan te kawai n rin n te kaawa. E uki i bon irouna te mataroa arei i bukiia, ao a oti nako. A toua te kawai teaina, ao e a kiitanna naba te anera. 11Ngke e a oki ana iango Betero, ao e taku, I a ataia ngkai bwa E kanakomaia ana anera te Uea, ao E kamaiuai mai nanoni bain Erote, ao mani bwaai ni kabane ake a kaantaningai I-Iutaia bwa a na karaoi. 12Ngke e a ataa te baere e rikinakoina, ao e nako n ana auti Nei Maria are tinan Ioane, are arana teuana Mareko. A bootaki iai n tataro aomata aika a bati. 13Ao ngke e karebwerebwea mataroan te kaman, ao e nako te ateiaine, ae arana Rote, ae te tia mwakuri ikekei, ni kakauongo. 14Ngke e kinaa bwa bwanaan i Betero, ao e aki kauka te mataroa ibukini kimwaareireina, ma e biri nako moa nako nanon te auti n tuangiia bwa Betero are e tei i rarikin te mataroa. 15A takunakoina, Ko rangirang! Ma e kakorakoraa ni kaotia bwa bon te koaua ana taeka. Ao ngaiia a kaangai, Bon anerana. 16Ma e aki toki ana karebwerebwe Betero; ao ngke a kaukia, ao a miimii ngke a nooria. 17Ao ngaia e taotaona bainanakoia, bwa a na aki karongoaa, ao e tuangiia arona ngke E kairia nako te Uea mai nanon te karabuuti. Ao e taku, Kam na tuanga Iakobo ma taari nako taekani baikai. 18Ngke e a ingabong, ao e riki te mangao ae e abwaabwaki irouia tautia ibukini Betero, bwa tera ae e rikinakoina. 19E kanakoa ana taeka Erote bwa e na kakaaeaki Betero; ma ngke e aki reke, ao e kanaanako bwa a na titirakinaki tautia, ao e tua bwa a na kairaki nako ni kamateaki. E wairio ngkanne Erote mai Iutaia nako Kaitareia, ao e tiku iai. 20E rangi n un Erote irouia I-Turo ma I-Titon; ma ngaia are a bootiia aia koraki ao a nako ni kawara Erote. A anaa moa nanoni Berateto nakon aia iango; e mena irouna mwiokon ana tabo ni maeka te uea. Ao a nako ngkanne nakon te uea ni butiia reken te raoi: bwa a kareerekei amwarake ibukin abaia man aban te uea. 21N te bongi teuana are e baireaki, ao e karini kunnikaina n uea i aona Erote, ao e tekateka i aon ana kaintokanuea, ao e taetae nakoia aomata. 22A tatakaarua aomata ao a kaangai, bwanaan te anti, ao tiaki bwanaan te aomata ae e taetae! 23Ao e oreaki n te tai naba arei Erote iroun ana anera te Atua, bwa e aki angan te Atua te neboaki; ao e rangi ni baki rabwatana bwa e mwata nanona, ao e mate n tokina. 24E a buta nako riki ana taeka te Atua, ao a bati riki aomata aika a kaeka i nanoia. 25Ngke a a tia aia mwakuri Bwarenaba ma Tauro, ao a oki mai Ierutarem, ao a kaira Ioane are arana teuana Mareko.

will be added

X\