MWAKURI 11

1A ongo taan tuatua ma taari ake a mena i Iutaia, bwa a a tia naba aomata ake tiaki I-Iutaia ni butimwaaea i nanoia ana taeka te Atua. 2Ngke e nako Ierutarem Betero, ao e kauntaeka ma te koraki n I-Iutaia ake a tangiriia aomata ake tiaki I-Iutaia bwa a na koroberoaki. 3A kaangai, Ko kawariia aomata ake a aki koroberoaki, ao ko amwarake ma ngaiia. 4E karaki ngkanne Betero, ao e karaua n rarangai taekan te baere e riki ni moa mai moana, ao aei ana taeka: 5Ngke I mena n te kaawa are Iobe, ao I tataro; ao kaanga ai aron ae I kamiiaki: I noora te bwai teuana ae kaanga ai aron taraan te kunnikai ae e abwaabwaki ae e nnaaki rikaaki ni maninganingana ake aua mai karawa, ao e toki i rarikiu. 6Ngke I karaua n taraia, ao I nooriia manin aonnaba aika kakaeai waeia, ma maan aika a aki manana, ma maan aika a kawakawa, ma mannikiba. 7Ao I ongo te bwanaa ae e kaangainakoiu, Betero, tei rake; tiring ao kaang. 8Ma I taku, Te Uea, I aki kona, bwa bon akea te bwai teuana ae e aki itiaki ke ae e kamwaraa ae e a tia n rin i wiiu. 9Ma e a manga taetae naba te bwanaa arei mai karawa ao e kaangai, Ane E kaitiakia te Atua, ao ko na aki atongnga bwa e aki itiaki. 10Tenua ana tai n roko te baerei, ao a manga bane n irakeaki bwaai akekei nako karawa. 11Ao nooria, n te tai naba arei ao a roko teniman te aomata n te auti are I mena iai; a kanakoakinakoiu mai Kaitareia. 12E tuangai te Taamnei bwa N na iriia n aki nanokokoraki. A irai naba taari aika onoman aikai, ao ti nako n rin n ana auti Korenerio; 13ao ngaia e tuangiira arona ngke e noora te anera bwa e tei i nanon ana auti, ao e kaangai, Kanakoa temanna nako Iobe, bwa e na kaoa Timon, are arana teuana Betero; 14e na taetaenakoim n taeka ake ko na kamaiuaki iai, ma am utu ni kabaneia. 15Ao ngke I moana au kakarabakau, ao E roko i aoia te Taamnei n aron are e a tia n rikinakoira rimoa. 16Ao I uringa ana taeka te Uea ngke E kaangai, E boni bwabwaabetiito Ioane n te ran, ma ane kam na bwaabetitooaki n te Taamnei are e Raoiroi. 17Ma ngaia are ngkana a anganaki aomata aika tiaki I-Iutaia te bwai n tituaraoi iroun te Atua, ae ti te bo arona ma are E anganiira, ngke ti onimakina te Uea are Iesu Kristo, ao antai ngai bwa N na tuuka te Atua? 18Ngke a ongo baikekei, ao e toki aia kauntaeka; ao a karaoiroa te Atua, ni kaangai: E anganiia naba aomata aika tiaki I-Iutaia te Atua rairan te nano nakon te maiu. 19A kamaaeaki nako taan onimaki n tain te bwainikiriinaki are e mate iai Tetebano. Iai ake a nako n toki i Boinike, ao i Kubero, ao i Antioka, ao a tataekina ana taeka te Atua nakoia ti I-Iutaia. 20Ma iai taan onimaki temwaangina aika I-Kubero, ao I-Kurene, ake a nako Antioka ao a tataekina te Uea are Iesu nakoia I-Erene naba. 21A buokaki ni mwaakan te Uea, ao a onimaki aomata aika a bati, ao a rairaki nakon te Uea. 22A ongo taekaia uaakekei kaain te ekaretia i Ierutarem, ma ngaia are a kanakoa Bwarenaba bwa e na nako Antioka. 23Ngke e roko ao e noora aron ana aakoi te Atua nakoia, ao e kimwaareirei; ao e kaungai nanoia ni kabane bwa a na nim ma te Uea ma nanoia ni koaua. 24Bwa te aomata ae e raoiroi Bwarenaba, ao e on n te Taamnei are e Raoiroi, ao bon te tia onimaki ni koaua. Ao a bati aomata ake a tibwa onimakina te Uea. 25E nako ngkanne Bwarenaba nako Tareto bwa e na ukoukora Tauro iai; 26ao ngke e reke irouna, ao e kairia nako Antioka. Teuana aia ririki ni bobootaki ma kaain te ekaretia ikekei, ao a reireia aomata aika a bati. Antioka bon te tabo are a moa n atongaki iai taan onimaki bwa Kristian. 27Ni boong akekei ao a roko i Antioka buraabeti mai Ierutarem. 28E tei rake temanna irouia ae arana Akabo, ao e taetae ni mwaakan te Taamnei bwa e na roko te rongo ae e korakora i aonnaba ni bane; ao e koro bukin aei n ana tai n uea Keraurio. 29A reke nanoia taan onimaki i Antioka bwa a na kanakoa aia buoka n aron are e konaa n reke iroun temanna ma temanna, nakoia taari ake a maeka i Iutaia. 30A boni karaoia, ao a angani Bwarenaba ma Tauro bwa a na nako n nikiri irouia unimwaane.

will be added

X\