MWAKURI 1

1Teobiro, n te boki are I moani koreia ao I taekin iai bwaai ni kabane ake E karaoi Iesu, ma n reirei, 2ni karokoa te bong are E uotaki rake iai nako karawa, i mwiin tiana n anga ana mwioko iroun te Taamnei are e Raoiroi nakoia taan tuatua ake E a tia n rineiia; 3ake E kaotia nakoia i mwiini marakina ni mate, n aaro aika a na aki nanokokoraki iai teutana bwa E a tia ni manga maiu. E nooraki irouia n taai aika a bati i nanon abwi te bong, ao E taekini bwain uean te Atua nakoia; 4ao ngke E bootaki ma ngaiia, ao E kabwakaa ana taeka nakoia ni kaangai, Kam na aki kiitana Ierutarem, ma kam na taningaa koron nanon ana taeka n aakoi Tamau are kam ongo mai irou: 5bwa e bwabwaabetiito Ioane n te ran, ma ane kam na bwaabetitooaki n te Taamnei are e Raoiroi i mwiini boong tabebong. 6Ma ngaia arei, ngke a bootaki taan tuatua ma Iesu, ao a titirakinna ni kaangai, Te Uea, Ko nangi manga kaoka nakoia Iteraera aroia n tau-taeka n te tai aei? 7E taku Iesu nakoia, Tiaki ami bwai te atai taian tai nako ma boong ake E baairei te Tama ni mwaakana. 8Ma ane kam na anganaki te mwaaka, ngkana E roko te Taamnei are e Raoiroi i aomi; ao ane kam na riki bwa taan tataekinai nakoia aomata i Ierutarem ao n taabo nako i Iuta, ao i Tamaria, ao i aonnaba ni kabutaa. 9Ngke E a tia n atongi baikai, n te tai are a tabe n tarataraia iai taan tuatua, ao E uotaki rake; ao a aikoa nooria ngke a tuukaki mataia n te nang. 10Ngke a bon tabe naba n tara rake n taraa karawa, ngke E nako Iesu, ao nooria, a tei i rarikiia uoman te aomata aika a kunnikaiia ni kunnikai aika a mainaina; 11ao a taku, Mwaane aika I-Kariraia, kam aera ngkai kam tei n tara rake nako karawa? Iesu aei, are e uotaki rake mai iroumi nako karawa, E na manga nako mai n te aro ae ti te bo naba ma aron ae kam nooria iai ngkai, ngkae E nako karawa. 12A okira ngkanne Ierutarem taan tuatua man te maunga are Oriweta. E kaan te maunga aei ma Ierutarem, bwa tao te iterana te maire raroana maiai. 13Ao ngke a rin i Ierutarem, ao a nako n te ru are i eta, are a kaboonganaa bwa nneia ni maeka n te tai ae e aki maan Betero, ma Ioane, Iakobo, Anterea, Biribo, Toma, Bwaretoromwaio, Mataio ma Iakobo are natin Arebwaio, ma Timon are te Terote, ao Iuta are tarin Iakobo. 14A aki toki uaakekei ni kabaneia ni kakaonimaki ni bobootaki n taatataro, ma aine, ma Nei Maria are tinan Iesu, ma tarin nako Iesu. 15N te bong teuana, ao e tei rake Betero i buakoia taari akekei, ao e taku (tao tebubua ma uangaun mwaitiia ake a bootaki ), 16Mwaane, taari, e riai kakoroan nanon te taeka are n te Baibara are E atongnga ngkoa te Taamnei are e Raoiroi ni wiin Tawita, are taekan Iuta, are e kairiia ake a tauua Iesu. 17Bwwa e warekaki Iuta i buakora,ao e reke tibwangana n te nakoa aei. 18(E kabooa te aba teuana Iuta n te mwane are e karekea ibukin ana mwakuri are e buaakaka. Ngke e bwaka n unika atuuna ao e tabwena rabwatana mai nuuka, ao a nna nako kanoan nanona. 19E ataaki te baerei irouia aomata ni kabaneia ake a maeka i Ierutarem, ma ngaia are a arana te aba arei n aia taeka bwa Akeritama, ae nanona, Te aba n raraa.) 20Bwa e koreaki n te boki are Taian Areru ae e kaangai, Ke e kiitanaki nnena ni maeka, Ao ke e aki maeka iai temanna; ao, Ke e anaa nakoana temanna. 21Ma ngaia aei, e riai temanna n riki bwa raora n tataekina Iesu bwa E a manga maiu. E na rineaki mai buakoia aomata aika a iriiri ma ngaira n taai ake E mena i buakora iai te Uea are Iesu, 22man te tai are e bwabwaabetiito iai Ioane ni karokoa te bong are E uotaki rake iai Iesu mai iroura. 23Ao a kaoti araia aomata aika uoman, bwa Iotebwa are e aranaki bwa Baretaba, are arana teuana Ioutito, ao Matia. 24Ao a tataro ni kaangai, Te Uea, ae Ko atai nanoia aomata, Ko na kaotia bwa antai ae Ko rineia n uaaka uoman aikai, 25bwa e na bonota mwiin Iuta n te mwakuri aei ao n nakoan te tia tuatua, are e kiitanna, n nako n are boni nnena. 26Ao a kakaaea n te aro ni kaiwa bwa antai ae e na rineaki irouia, ao e reke bwa Matia; ao e warekaki bwa raoia taan tuatua ake tengauni ma temanna.

will be added

X\