3 IOANE 1

1Mai iroun te unimwaane nakoni Kaio ae e tangiraki, ae I tangiria ni koaua. 2Ngkoe ae ko tangiraki, bon au kaantaninga bwa ko na kabwaia ni bwaai ni kabane, ao ko na marurung raoi, n ai aron aomatam ni koaua ngkae e a kabwaia. 3Bwa I bati ni kimwaareirei ngke a aki toki n rooroko taari akekei n taekina am koaua, n ai arom ngkai ko bwaabwaina te koaua ni maium. 4Akea au kimwaareirei ae e bati riki nakon aei, ae te ongo bwa te koraki ake kaanga natiu a bwaabwaina te koaua. 5Ngkoe ae ko tangiraki, ko boni kakaonimaki ni karaoa ae ko karaoia i bukiia taari, ai moara riki nakoia taari ake ko aki tataneiai ma ngaiia; 6ake a taekina ni kakoauaa aron am tangira i matan te ekaretia. Ko karaoa ae e raoiroi ngkana ko bakaborauiia n te aro ae e riai i matan te Atua. 7Bwa a mwananga nako ibukin arani Kristo, n akea te bwai teuana ae a anaia mai irouia aomata aika a tiaki Kristian. 8Ma ngaia ae ngaira, ti bon riai ni buokiia aomata aika a ai aroia aikai, bwa ti aonga n riki bwa raao ni mwakuri ibukin te koaua. 9I a tia ni koroboki teutana nakon te ekaretia; ma Rioterebe are e kani kakannato i buakoia, bon akea butimwaaeara ae e raoiroi irouna. 10Ma ngaia aei, ngkana tao I roko iroumi, ao N na kauring bwaai ake e karaoi ngke e wibuakaira n taeka aika a bubuaka. Ao e aki toki ikanne. E rawa ni butimwaaia taari akekei, ao e tukiia ake a kani butimwaaiia ma ni kabwakaiia man te ekaretia. 11Ngkoe ae ko tangiraki, ko na tai kakairi n te mwakuri ae e buaakaka, ma ko na kakairi n te mwakuri ae e raoiroi. Ane e karaoa ae e raoiroi ao boni mai iroun te Atua; ane e karaoa ae e buaakaka ao e tuai n noora te Atua. 12E tataekinaki ni kamoamoaaki Temeterio irouia aomata ni kabaneia, ao ni maiuna ni bwaabwaina te koaua; ao e tataekinaki naba ni kamoamoaaki iroura; ao ko ataa ara kaotioti bwa e boni koaua. 13A bati baika irou aika I kani koroi taekaia nakoim, ma I aki kani koroi n te anto ma te kainikoroboki. 14Ma I kaantaninga bwa N na waetata n nooriko, ao ti na taetae ni kaaitara. 15E na mena te raoi iroum. A kamauriko raora aikai. Ko na anga ara kamauri nakoia raora akanne n tatabemaniia nako.


Copyright
Learn More

will be added

X\