2 TIMOTEO 4

1I tuangko i matan te Atua, ma Kristo Iesu, are e nangi motiki-taekaia akana a maiu ma akana a mate, ao ibukin ae E nangi roko n tautaeka bwa te Uea Ngaia: 2ko na tataekina ana taeka te Atua, ao ko na kakorakorako ni karaoia i nanon te tai ae e riai ke ae e aki; ko na kaoti aroia aomata aika a buaakaka nakoia, ko na boaiia, ao ko na kauungaiia, n reireiia ma te taotaonaki n nano ni kabane. 3Bwa ane e na roko te tai ae a na rawa aomata iai n ongo te reirei ni koaua, ao a na iri nanoia ni kaibwabwaru, ma ni karekeia aia tia reirei ni kabatiaia aika a na tuangaki irouia baika a ingainga nanoia iai ni kan ongoraa. 4Ane a na katannakoi taningaia man te koaua, ao a na ongoraa ni karaki nikawai aika a oteaki. 5Ma ngkoe, ko na kamarurungko bwa e na aki bua am iango i aoni bwaai ni kabane; ko na taona nanom nakoni marakim, ko na karaoa ana mwakuri te tia taekina te euangkerio, ao ko na karaoi ni kabane kanoan nakoam. 6Ao ngai, e a roko te tai ae N nang kamateaki iai ao N nangi riki bwa kaanga ai aron te karea are te ninima are e kabwaroaki i aon te baonikarea; aio au tai are N nang kiitana iai te maiu aei. 7I a tia n rangi ni kekeiaki mwaaka, n te kekeiaki mwaaka ae e raoiroi; I a tia ni kaboo biri mwaaka, ao I a tia n teimatoa i nanon te onimaki. 8Ao iai ngkai te kaniwanga ibukini karaoan nanon te Atua are e kaawakinaki i bukiu, are te kaniwanga n tokanikai are E na anganai te Uea ae te Tia Motiki-taeka ae e bwaabwaina te eti; ao tiaki ti ngai n anganaki, ma a na anganaki naba aomata ni kabaneia aika a tangira kaotina. 9Ko na bareiko n nako mai nakoiu n aki waeremwe. 10Bwa e kiitanai Tema, ibukin tangirani bwain te maiu aei, ao e nako Tetaronike; ao Kiretike e nako Karatia, ao Tito e nako Tarematia. 11Ai ti Ruka ae e mena irou ngkai. Ko na wetea Mareko, ao kairia mai bwa raom: bwa e manena ibukini buokau n te mwakuri. 12I kanakoa Tukiko nako Ebeto. 13Ngkana ko nako mai, ao ko na uota au kunnikai ae rabunan aou are I katikua i Teroa irouni Karebo; ao uoti naba taian niira ni boki ake a karaoaki man uteute, ma ai moa ra riki te niira ni boki ake kunin maan. 14Arekantero are te tia karaoi bwaai man te buraati e karaoi baika a bubuaka aika a bati nakoiu. Ane e na kabooaki mwiin ana mwakuri aika a buaakaka iroun te Uea n ai aroni baike e karaoi. 15Ao ko na tarataraiko mai irouna, bwa e rangi ni kakauntabai ara taeka. 16Akea ae e tei i rarikiu n te moa n tai are I taetae iai ni kaaitarai bukinau; a bane ni kiitanai. E bia aki tauaki aroia aei bwa te bure nakoia! 17Ma E tei te Uea i rarikiu ao E kakorakoraai bwa N na taekina te euangkerio ae e bwanin bwa a na ongo aomata aika tiaki I-Iutaia; ao I kamaiuaki man te mate. 18E na boni kainaomataai te Uea man aaro nako aika a bubuaka, ao E na kamaiuai ma ni karinai i nanoni ueana are i karawa. Bon ana bwai te neboaki n aki tootoki. Amene. 19Ko na anga au kamauri nakoni Nei Beritikira ma Akura ma ana utu Onetiboro. 20E tiku Erateto i Korinto; ao I katuka Terobimo i Mireto, ngke e aoraki. 21Ko na bareiko n nako mai i mwaain tain te aumeaang. E kamauriko Euburo, ma Boute, ma Rino, ma Kirauria, ma taari ni kabaneia. 22E na mena te Uea iroun taamneim. E na mena te aakoaki iroumi ni kabaneingkami.

will be added

X\