2 TIMOTEO 3

1Ma ko na ataa aei, bwa ane a na roko taai aika a kamaamate ni boong aika kabaneani boong. 2Bwa ane a na riki aomata bwa taan tangiriia i bon irouia, taani baki-tianti, taani kamoamoaia, taani kainikatonga, taan taetaebuaka, taan aki-ongeaaba nakoia aia karo, taani bangaomata, taani kamwaraai ana bwai te Atua, 3taani babakaine, taani kainamatoa, taani winanti, taan akiako, taan tiritiri, taan ribaa te raoiroi, 4taani kamwanea te aba, taan aki kuba bwa tera ae e na riki i mwiin te baere a karaoia, taan nanorieta, taan tangira riki kukurein nanoia nakon tangiran te Atua; 5aongkoa taan taua te Aro, ma a oti ni maiuia bwa akea nanon tauan te Aro irouia. Ko na tannako mani baikai. 6Iai temwaangina i buakoia aika a kawari aia auti aomata ao a anai nanoia aine aika a akea aia iango ngkai a taonaki n rawaawatani mwiin aia bure aika a bati, ao a kairaki n aeka n naano ni kaibwabwaru aika a bati. 7Aine aika a aki toki ni kani karekei rabakauia, ma e bon aki konaa n reke irouia ataakin te koaua. 8Bwa ai aroia Ianne ma Iambere ngke a eekaanako Mote, ao ai aroia naba aomata aikai n eekaanako te koaua—aomata aika a babanga n iango, ao taan aki onimaki ni koaua. 9Ma ane a na aki maan n aroia anne, ao a na ataaki aroia n nanobaba irouia aomata, n ai aron naba are e riki nakoia Ianne ma Iambere. 10Ma ngkoe, ko a tia n tou mwiin au reirei, ma aroarou, ma oin au kaantaninga, ma au onimaki, ma taotaonan nanou, ma au tangira, ma nanomwaakau, 11ma bwainikiriinau nako, ma marakiu nako, ake a ituai i Antioka, i Ikonio, ao i Rutetera; ake bwainikiriinau ake I taona nanou nako iai; ao E kamaiuai te Uea mani baikai ni kabane. 12Ao ane a na bane ni bwainikiriinaki naba akana a kani kabane aia bong ni maiu n iraorao ma te Atua ngkai a reitaki ma Kristo Iesu; 13ma aomata aika a buaakaka ma aika a mwaamwanaa te aba n aroia n atongiia bwa aomata tabemwaang ngke bon tiaki ngaiia; ane a na rikirake aroia man ae e buaakaka nakon ae e buaakaka riki, ni bureburea te aba ao ni burebureaki i bon irouia. 14Ma ngkoe, ko na tai toki n tauu ni kamatoai baikana ko reireiaki iai, akana ko kakoauai raoi, ngkai ko ataiia ake a reireiniko iai; 15ao ko ataia bwa ma ngke te merimeri ngkoe ao ko a kaman ataa te Baibara ae e tabu, bwa e konako ni kawanawanako ma ni kairiko nakon te kamaiuaki are e reke n onimakinani Kristo Iesu. 16Te Baibara ni kabanea bon ana taeka te Atua, ao e manena ibukin te reirei, ma boaan te bure, ma manga-kaetan te kaairua, ao ibukin te reirei aroni karaoan nanon te Atua: 17bwa e aonga ni konabwai ma ni bobonga raoi nakoni karaoani baika a raraoi ni kabane ana aomata te Atua.


Copyright
Learn More

will be added

X\