2 TIMOTEO 2

1Ma ngaia aei, natiu, ko na korakora, n te aakoi are e reke ngkai ti reitaki ma Kristo Iesu; 2ao baikana ko ongo irou ake I taekin i mataia taani kakoaua aika a bati, ko na mwiokoi nakoia aomata aika a kakaonimaki, aika a konaa n reireiia naba tabemwaang. 3Ko na buokanibwai ma ngai n te maraki, n ai aron ana tautia ae e raoiroi Kristo Iesu. 4Akea te tautia ae e katabeianga ni mwakuri riki tabeua ngkai e tabe ma ana mwakuri n tautia, bwa e aonga ni kakukureia ana mataniwi are e korea arana bwa e na tautia. 5Ao e aki konaa n reke te kaniwanga iroun te tia takaakaro ngkana e aki ira tuan te kauaia n takaakaro. 6Te tia unuuniki ae e mwamwakuri boni ngaia ae e riai n reke nakoina te moa n tibwa n uaan aroka ngkana a taiaki. 7Ko na iangoa te bae I taekinna, bwa ane E na anganiko te Uea te ataibwai ni bwaai ni kabane. 8Ko na ururinga Iesu Kristo, are E a manga kamaiuaki mai buakoia maate, are kanoan ana kariki Tawita, n ai aron taekana n te euangkerio are I tataekinna; 9ae I kammarakaki ibukina ao I kabaeaki n taurekereke ibukina bwa kaanga ai aron te kamwarua ngai. Ma e bon aki kabaeaki n taurekereke ana taeka te Atua. 10Ma ngaia ae I taona nanou nakoni bwaai ni kabane i bukiia ake a rineaki, bwa a aonga naba ni karekea te kamaiuaki ma te neboaki ae e aki toki mai irouni Kristo Iesu. 11E koaua te taeka ae e kaangai: Bwa ngke ti mate ma Ngaia, ao ti na maiu naba ma Ngaia; 12Ngkana ti taotaon nanora, ao ti na uaia n tautaeka ma Ngaia; Ngkana ti kaakeaa, ao E na manga kaakeaira naba; 13ngkana ti aki kakaonimaki, ao Ngaia E boni kakaonimaki, bwa E aki konaa n eekaanako oin arona. 14Ko na kauringiia am aomata baikanne, ao tuangiia i matan te Atua bwa a na tai kauntaeka bwa akea manenana, ma e na ti urui nanoia akana a ongoraa. 15Ko na kakorakorako ni kani kaotiko nakon te Atua bwa te tia mwakuri ni koaua ae ko kakoauaaki i mwiini kataakim, ae te aomata ae ko aki mamaamaa, ae e eti raoi am reirei i aon taekan te koaua. 16Ko na kararoako mani bwarantiko aika akea nanoia aika a aki itiaki, bwa ane a na kairiia aomata ni kararoaia ma te Atua; 17ao ane e na kaakang aia taeka n reirei n ai aron te maneka ae te mka ae e kana nako te iriko. Mai buakoia aomata aika a anga aia taeka n reirei n aron akanne bon Umenaio ma Bireto; 18ake a tia ni bwaoua nako man te koaua, ngkai a taku bwa e a kaman tia n roko bongin te manga-maiu man te mate; ao a uru aia onimaki iai tabemwaang. 19Ma te aa ae e matoatoa are ana aa te Atua e bon aki konaa ni kamwaingaki; ao a koreaki i aona taeka aikai: E bon ataiia ana aomata te Uea; ao, A na bane ni kiitana te buaakaka akana a mwanewea aran te Uea. 20A mena i nanon te auti ae e abwaabwaki tiaki ti mwangko aika a karaoaki mani koora ao tirewa, ma iai naba aika a karaoaki mani kaai ma taano; iai tabeua i buakoia aika bwaini bootaki aika a kakannato, ao tabeua a kaboonganaaki n taai n aki akaka. 21Ma ngaia aei, bwa te aomata ane e kaitiakia mani baike a buaakaka, ao e na riki bwa ai aron te mwangko are e bwain te bootaki ae e kakannato. E na katabuaki maiuna bwa ana bwai ana Toka, ao e na kakukureia nanon ana Toka. E a tauraoi ni kaboonganaaki ibukini mwakuri nako aika a raraoi. 22Ko na kararoako man naano ni kaibwabwaru aika naano n rorobuaka n ataei; ao ko na kataa ae ko kona, ni karaoa nanon te Atua, ni bwaina te kakaonimaki, te tangira, ma te raoi; ko na karaoi baikai ni bootaki ma te koraki aika a mwanewea aran te Uea ma nanoia aika a itiaki. 23Ma ko na tai mutiakin taian titiraki ni baba aika a aki kawanawanaa te aba, ngkai ko atai bwa a kariki kauntaeka. 24Ao e aki riai bwa e na kauntaeka ana toro te Uea; ma e na nimamannei nakoia aomata ni kabaneia, e na rabakau n reireiia aomata, e na taotaona nanona, ao 25e na nimamannei n reireiia akana a ekia nako ao tao a na anganaki aia tai mai iroun te Atua are a na bitii nanoia iai bwa a aonga n ataa te koaua; 26ao tao a na oki aia iango iai, ao a na maiu man ana bwai ni kamwaamwane te riaaboro, ngkai a a tia n tauaki irouna bwa konana ake e karaoiia bwa a na karaoa nanona.


Copyright
Learn More

will be added

X\