2 TIMOTEO 1

1Ngai ae Bwauro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, ibukin te taeka n aakoi are taekan te maiu are irouni Kristo Iesu, 2nakon Timoteo, ae natiu ae e tangiraki: am bwai te aakoaki, ma te nanoangaaki ma te raoi, mai iroun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Uea. 3I katituaraoa te Atua, ae I toro irouna ma mataniwiin nanou ae e itiaki, n ai aron are a karaoia naba au bakatibu. I katituaraoia n taai nako ake I uringko iai n au tataro n te ngaina ao te bong. 4I uringa arom ngke ko tang, ao I rangi ni kan nooriko bwa I aonga ni kaonaki n te kimwaareirei. 5I aki konaa ni mwaninga taekan te onimaki ni koaua ane i nanom, are e mena moa i nanon tibum are Nei Roiti ma tinam are Nei Eunike; ao I bon ataia bwa e mena naba ngkai i nanom. 6Ma ngaia ae I tuangko bwa ko na kakorakoraa maiun ana bwai n tituaraoi te Atua ane i nanom, are e reke iroum ngke I katokaa baiu i aom ni katabuko nakon nakoam. 7Bwa E aki anganiira te Atua te Taamnei ae e karikira bwa ti na mamaaku; ma E anganiira te Taamnei ae e kaonira n te korakora, te tangira, ma te konaa n taon nanora nakoni baika e tangiri te rabwata. 8Ko na tai maamaa n taekina taekan ara Uea, ao ko na tai maamaa naba irou, ngai ae I kabureaki ibukini Kristo; ma ko na buokanibwai ma ngai ni maraki ibukin te euangkerio, ni mwaakan te Atua; 9are e kamaiura ao E weteira bwa ti na riki bwa ana aomata, tiaki ibukini baika ti a tia ni karaoi, ma ibukin oin ana kaantaninga ma ana akoi, are ti anganaki ngkai ti reitaki ma Kristo Iesu; ao te aakoi aei e a kaman tauraoi i bukira ngke a tuai ni karikaki bwaai; 10ma ngkai, e a kaotaki nakoira n rokon ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, are e kamauna te mate, ao E kaota te maiu ma te aki-mka n te euangkerio. 11Bwa te euangkerio aei ae I baaireaki iai bwa te tia taekinna ngai, ao te tia tuatua ma te tia reirei ibukina; 12ao aei bukin ae I maraki iai ibukini baikai. Ma I aki maamaa, bwa I ataa Teuare I onimakinna, ao I aki nanokokoraki bwa E boni konaa ni kaawakina te baere E a tia ni mwiokoai iai ni karokoa te bong arei. 13Ko na tou mwiin au taeka aika a reirei ni koaua ake ko a tia n ongo irou bwa te banna ae ko na kakairi iai, ao ko na teimatoa ni bwaina te onimaki ma te tangira aika a kanoan arora n reitaki ma Kristo Iesu. 14Ko na kaawakina te baere e raoiroi are e mwiokoaki iroum ni mwaakan te Taamnei are e Raoiroi ae e maeka i nanora. 15Ko ataiia ake a mena i Atia bwa a bane n nako ni kiitanai; ao raoia naba Bukero ma Eremokene. 16E na nanoangaaki ana utu Onetiboro iroun te Uea, ibukina bwa e aki toki Onetiboro ni kauunga nanou, ao e aki maamaa ngkai I kabaeaki: 17ma ngke e mena i Rom, ao e ukoukorai ma nanona ni kan roko irou, ao I reke irouna. 18E na reke irouna nanoangaakina iroun te Uea n te bong arei! Ao ko bon atai arona ni kabane ake e karaoi i bukiu i Ebeto.


Copyright
Learn More

will be added

X\