2 TETARONIKE 3

1Te kabanea ngkanne: taari, kam na tataro i bukira bwa e na waekoa ni buta nako ana taeka te Uea, ao e na butimwaaeaki ni karineaki, n ai aroarona naba iroumi. 2Tataro naba bwa ti na kamaiuaki mai irouia aomata aika a akiako aika a buaakaka; bwa a aki bane aomata n onimaki. 3Ma E kakaonimaki te Uea; E na kateimatoaingkami ma ni kaawakiningkami mai iroun teuare e buaakaka. 4E karika i nanora te Uea te aki nanokokoraki i bukimi: bwa kam karaoi baika ti tuangkami, bwa kam na bon aki toki ni karaoi. 5Ao E na kairi nanomi te Uea nako nanon ana tangira te Atua, ao nako nanon nanomwaakani Kristo. 6Taari, ti tuangkami n aran ara Uea are Iesu Kristo, bwa kam na kararoaingkami mai iroun te tari nako ae e rawa ni kani mwakuri, ao e aki iri nanon taeka n reirei ake ti anganiia. 7Bwa kam atai baika kam riai ni kakairi iroura iai. Akea iroura te nano n rawa ni kani mwakuri ngke ti mena iroumi, 8ao ti aki n ae ti amwarake ao ti aki kabooa karara mai iroun are ti karekea irouna. Ma ti rangi ni kakorakoraira ni mwakuri n te bong ao n te ngaina, bwa ti aonga n aki karawaawata temanna i buakomi. 9Ti karaoa aei, tiaki ibukina bwa akea ara riai n tuangkami buokara, ma ibukina bwa ti kan riki bwa te banna ni kakairi nako imi ae kam na katootoongnga. 10Bwa ngke ti mena iroumi, ao ti tuangkami ae e kaangai, Ngkana e aki kani mwakuri temanna, ao ke e tai amwarake. 11Bwa ti ongo taekaia tabemwaang i buakomi aika a rawa ni kani mwakuri, bwa akea aia mwakuri ma ti te katabetabeiia aomata. 12Ti tuangngiia ma ni butiia aomata akana aroia aikai, n aran te Uea are Iesu Kristo, bwa a na karau aroia ao a na mwakuri bwa a aonga ni kang oini kanaia. 13Ao ngkami, taari, a na aki bwara nanomi mani karaoan ae e raoiroi; 14aongkana e aki ongeaaba temanna nakon ara taeka n te reta aei, ao kam na kanikinaaea, bwa kam na aki i raorao ma ngaia, bwa e aonga ni maamaa. 15Kam na aki iangoiia bwa ami kairiribai, ma kam na reireiia n ai aron te tari. 16E na anganingkami te raoi n aki toki n aaro nako te Uea are e reke te raoi mai irouna. E na mena te Uea iroumi ni kabaneingkami. 17Aio arou ni koroboki n oin taboni baiu: Kam na mauri mai irouni Bwauro. Aei arou n tiainai au reta, ao arou ni koro reta. 18E na mena iroumi ni kabaneingkami ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo.

will be added

X\