2 TETARONIKE 2

1Ngkana E roko ara Uea are Iesu Kristo, ao ti na bane n ikotaki n uotaki rake nakoina; ma ngaia ae I butingkami, taari, 2bwa kam na tai kamwaeieiaki n ami iango, ao kam na tai kakiriweeaki irouia aomata aika a taku bwa e a tia n roko ana bong te Uea. A konaa n taku bwa tao a ongo aei mai iroun te Taamnei are e Raoiroi, ke mai iroun temanna, ke a boni warekia n ara reta teuana. 3E na tai burebureingkami temanna n te aro teuana: bwa e bon aki konaa n roko te bong arei ngkana e tuai n roko moa te tai are a na eekaanako iai te Atua aomata aika a bati, ao ngkana e tuai ni kaoti teuare e buaakaka, are kanan te mate. 4E na ekiia nako akana a atongaki bwa atua ni kabaneia ma baika a taromauriiaki, ao e na rin n tekateka n umwantabun te Atua ma n taetae ni kaotia bwa aongkoa te Atua ngaia. 5Kam aki uringnga bwa ngke I mena iroumi ao I tuangkami baikai? 6Ao kam bon ataa te bwai ae e tuutuuka teuare e buaakaka bwa e aonga ni kaotaki n ana tai. 7Bwa e a kamani waaki te mwakuri n riri-aon te tua n te aro ae e aki konaaki ni kabwarabwaraaki raoi taekana; ma te baere e na riki e na aki konaa n riki ni karokoa e uotaki nako teuare e tutuutuukia bwa e na aki riki, 8ao i mwiina ngkanne, e na kaotaki teuare e te tia ri aon te tua, are e na kamateaki iroun te Uea are Iesu n ikeni wina, ma ni kamaunaaki ni mimitongin rokona. 9E na roko te tia ri aon te tua ma mwaakan Tatan ao e na karaoi taiani kanikina ma kamiimii ni kewe. 10Ao e na kamanenaai aaro ni mwaamwanaa i ni kabane aika a buaakaka nakoia te koraki ake a nangi boni mate, ibukin aroia n rawa n anganaki tangiran te koaua are a na kamaiuaki iai. 11Ma ngaia ae te Atua E kanakoa mwaakan te kaairua bwa e na mwamwakuri i nanoia bwa a aonga ni kakoauaa te kewe; 12ao bwa a aonga ni bane n atongaki bwa a bure akana a rawa nakon te koaua, ma a kukurei n te buaakaka. 13Ma e riai, taari, bwa ti na katituaraoa te Atua n taai nako i bukimi, ngkami akana kam tangiraki iroun te Uea, ibukina bwa E a ti n rineingkami te Atua bwa moan aomata 14E weteingkami nakon aei te Atua n te euangkerio are ti taekinna, bwa kam aonga ni buokanibwai ma ara Uea are Iesu Kristo n neboakina. 15Ma ngaia ae kam na tei matoa, taari, ao kam na tauu taian taeka ake kam reireiaki iai, tao n ara taeka, ke tao n ara reta; 16ao ara Uea are Iesu Kristo ma te Atua ae Tamara are e tangiriira, ma n akoira n anganiira kabeebetean te nano ae e aki toki, ma te kaantaninga ae e raoiroi, 17E na kaninikoriai ma ni kateimatoai nanomi ni mwakuri ni kabane aika a raraoi, ma taeka nako aika a raraoi.

will be added

X\