2 TETARONIKE 1

1Mai irouni Bwauro, ma Tirouano, ma Timoteo, nakoia kaain te ekaretia i Tetaronike aika ana bwai te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo; 2Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua ae Tamara ma te Uea are Iesu Kristo. 3Taari, ti bon riai ni katituaraoa te Atua n taai nako i bukimi, ngkae e rikirake ni matoatoa ami onimaki, ao e kabatiaaki ami i-tangitangiri ni kabaneingkami. 4Ma ngaia ae ti kamoamoaira i bukimi i buakoia ana ekaretia te Atua, ibukin taonan nanomi ma ami onimaki ri buakon taiani bwainikiriinaki ma rawaawata ni kabane aika kam taonaki iai. 5E a kaotaki ni baikai bwa e eti ana moti te Atua bwa kam aonga n atongaki bwa kam tau n anganaki uean te Atua, are kam bwainikiriinaki ibukina. 6Bwa te bwai ae e riai iroun te Atua bwa E na karawaawataiia te koraki ake a karawaawataingkami; 7ao E na anganingkami, ngkami akana kam karawaawataaki, kabeebeteami ma ngaira, ngkana E kaoti ara Uea are Iesu mai karawa ma ana anera aika a mwaaka, 8ma te ai ae e ura mwaaka. E na kareke kaiia ake a aki ira nanon euangkerion ara Uea are Iesu Kristo. 9Te rekenikai nakoia bon te mate are akea tokina, ao a na kararoaaki mai matan te Uea ao mani mwaakana ae e kamiimii arona, 10ngkana E roko te bong arei bwa E na neboaki irouia ana aomata aika a itiaki, ma ni kamoamoaaki irouia aika a onimaki. Ngkami naba i buakoia, ibukina ngkai kam a tia ni kakoauaa te rongorongo are ti taekinna nakoimi. 11Anne bukin ae ti aki toki iai n tataro i bukimi, bwa E na karaoingkami Atuara bwa kam na tau nakon te maiu are E a tia ni weteingkami nako iai bwa kam na bwainna; ao E na kaboonganaa mwaakana ni kakororaoa nanomi n tangira te raoiroi, ma ni katiai baika kam karaoi ibukin ami onimaki; 12bwa e aonga n neboaki aran ara Uea are Iesu Kristo iroumi, ao ngkami kam na neboaki irouna n ai aron ana aakoi Atuara ma te Uea are Iesu Kristo.

will be added

X\