2 BETERO 3

1Ngkami aika kam tangiraki, aio ngkai au kauoua n reta ae I koroia nakoimi; ao i nanon reeta aika uoua aikai ao I a tia ni kataia ni kauungaingkami n te aro ni kauring bwa a na eti ami iango: 2bwa kam aonga n uringi taeka ake a taekinaki ngkoa irouia buraabeti ake ana aomata te Atua, ao bwa kam aonga n uringi naba ana tua te Uea are te Tia Kamaiu, are te tua are e taekinaki nakoimi irouia taan tuatua. 3Aio moa ae e na ataaki, bwa ni boong aika kabaneani boong, ao a na roko taani kakaniko ni kakaniko n aroni kairaia n oin nanoia ni kaibwabwaru, 4ao ane a na kaangai, E ngaa rokona ae e taekinaki? Bwa man te tai are a mate iai ara bakatibu, ao a teimatoa n tiku bwaai ni kabane n aroia ma ngke a moani karikaki aonnaba. 5Bwa bon nanoia bwa a na mwaninga taekan te koaua aei: ae karawa e riki ma ngkoangkoa n ana taeka te Atua, ao E karika aon te aba man te ran ao n te ran; 6are e uruaki iai aon te aba are ngkekei, ngke e iekaki n te ran. 7Ma karawa ma aon te aba aika iai ngkai a kaawakinaki naba n ana taeka te Atua bwa kanan te ai. A kaawakinaki ni karokoa te bong are a na motikaki iai taekaia aomata aika a akea reitakiia ma te Atua ao a na kamateaki. 8Ma aei te koaua teuana ae kam na aki mwaninga taekana, ngkami aika kam tangiraki: bwa ti te bo te bong ae ti te bongina ma ririki aika tengaa iroun te Uea, ao ti te bo te ngaa te ririki ma te bong ae ti te bongina iroua naba. 9E aki baenikai te Uea ni karaoa nanon ana taeka n akoi, n ai aron are a taku temwaangina n aia iango; ma E taotaona nanona nakoimi ibukina bwa E aki tangira temanna i buakomi bwa e na mate, ma E tangiriia aomata ni kabaneia bwa a na rairi nanoia. 10Ma ane e na roko ana bong te Uea n ai aron rokon te tia ira; n te bong anne ao e na mauna iai karawa ma te rurunga ae e korakora, ao a na bue bwaai ma ni mauna nako aroia; ao aonnaba ma kanoana a na kuneaki. 11Ma ngaia aei, ngkai a nangi mauna nako aroni bwaai ni kabane n te aro aei, ao aaro ra aromi aika a riai bwa kam na maeka n itiaki iai, ao n reitaki ma te Atua, 12ngkai kam tataningaa ana bong te Atua ma ni bareka rokon te bong are e na bue iai ma ni mauna nako karawa, ao a na riki n ran bwaai n te kabuebue! 13Ma, n ai aron ana taeka n akoi, ti a tiku ni kaantaningai karawa aika a boou ma te aonnaba ae e boou, ike e mena iai karaoan nanon te Atua. 14Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki, ngkai kam tiku ni kakaantaninga, ao kam na kakorakoraingkami bwa kam aonga n nooraki irouna bwa akea baarekami ke te bae e buaakaka iroumi, ao kam rau ni maiumi 15Kam na taraa taotaonan nanon ara Uea bwa te kawai ibukini kamaiuami, n ai aron are e koroia naba nakoimi tarira are e tangiraki are Bwauro, n ai aron te rabakau are e anganaki. 16Aei te bae e taekinna n ana reta ni kabane ngke e koroi taekani baikai iai. Iai bwaai tabeua n ana reta aika a aki kai ataaki, aika a kabwaraaki ni kabwaouaaki nanoia irouia aomata aika a nano roo ma aika a nano tiotio, n ai aron naba are a karaoia nakon taekan te Baibara tabeua. Karaoan aei irouia boni karekeani mateia. 17Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki, ngkai kam a kaman atai baikai, ngkai a tuai n roko, ao kam na tarataraingkami bwa kam kaawa ni bwaka man teimatoami n anaakin nanomi n aia bure akana a buaakaka. 18Ma kam na rikirake n te aakoi ao n ataakin ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo. Ana bwai te neboaki ngkai, ao n aki toki. Amene.


Copyright
Learn More

will be added

X\