2 BETERO 2

1Ma bon iai buraabeti ni kewe i buakoia aomata ngkekei, ao ai bon arona naba bwa a na iai i buakomi taan reirei ni kewe, aika a na uoti n te aro ni karaba taiani koaua aika a kaairua aika a na urua te onimaki, ao a na kaakeaa te Toka are e kainaomataiia; ao n te aro aei a na karoko mateia iai ni waekoa. 2Ao ane a na mwaiti aomata aika a na kakairi irouia n tamware; ao ibukin aroia anne, ao e na kabuaakakaaki iai te koaua ni Kristian. 3I bukin aroia ni kani bwaibwai ao ane a na karekei aia bwai mai iroumi n taeka n reirei ni kewe. E a kaman tauraoi ma ngkoa i bukiia motikan taekaia ni kabuaakakaaki, ao ae e teimatoa naba n tiku n taningaia te aro are a na kamaunaaki iai. 4Bwa E aki kamaiuiia anera te Atua ake a bure, ma E teweia nako taritaruti ike a kabaeaki iai n taurekereke i nanon te roo bwa a na kaawakinaki iai ni karokoa motikan taekaia. 5E aki kamaiuiia kaain aonnaba ake ngkoangkoa te Atua, ma E ti kamaiua Nooa are te tia tataekina nanon te Atua nakoia aomata, ao itiman riki raona, ngke E karokoa te ieka i aoia kaain te aba ake a buaakaka. 6E motiki-taekaia kaawa ake Totom ma Komora te Atua bwa a na uruaki n te ai, ao E karaoi bwa banna ni kakairi n aron te bwai ae e na riki nakoia aomata aika a iangoia bwa a na aki reitaki ma te Atua ni maiuia. 7E kamaiua Rota ae te aomata ae e raoiroi, are e rawaawata nanona n aroia n tamware aomata aika a buaakaka. 8Ao te aomata ane e raoiroi anne e maeka i buakoia, ao n te bong ae koraki e taonaki maiuna n te rawaawata ae moan te korakora, n nooran ma n ongona n aroia aika a bubuaka. 9Ma ngaia ae te Uea E ataa aroni kamaiuiia man te kariiriiaki, aomata aika a reitaki ma Ngaia, ao te aro ae E na tauia iai akana a buaakaka i aan te karawaawataaki i mwaain te bongi ni motiki-taeka; 10ai moara riki te koraki ake a iri nanon rabwataia ni karaoi mwakuri ni kaibwabwaru aika a kamwaraa, ma n rawa n tauaki aroia: te koraki n ninikoria aika a kainikatonga, aika a aki maaku n taetaebuakaia akana a neboaki. 11Ao anera, aika a korakora riki ma ni mwaaka riki, a aki kabuaakakaia n taetaebuakaia taan reirei ni kewe aikai i matan te Atua. 12Ma te koraki aei, aika kaanga maan aika a aki wanawana, aika a bungiaki bwa a na tauaki ni kamateaki, a taetaebuakai baika a aki atai. A na boni kamateaki n ai aroia maan aika a aki wanawana; 13ao a na kammarakaki bwa booni mwiin te kammaraki are a a tia ni karaoia nakoia temwaangina. Bon te bwai ni kakukurei nakoia karaoan te bwai ae e buaakaka ae a na kukurei iai rabwataia i nanon te ngaina; a buaakaka aroia ma n aki tau ngkai a raoningkami n ami baka n amwarake, ao a maiu nanoia n aroia ni mwaamwanaa te aba. 14Nanoia bon ti te kani wene ni bure ma aine aika a nooriia; a aki konaa n rauaki nanoia ae e kani buubure. A kariiriiia aomata aika a mamaara ni maiuia bwa a na kamwaneiia. Bon iai nanoia aika a kataneiaaki bwa a na kani bwaibwai. A na bon reke kaiia; 15a kiitana te kawai ae e eti, ao a tiotio nako, ao a karaoa are e karaoia Bwaraam are natini Beora, are e tangira boon te mwakuri ae e kaairua are e karaoia; 16ma e boaaki ibukin ana bure. Te aati are e aki konaa n taetae e taetae ni bwanaan te aomata, ao e katoka te buraabeti man ana mwakuri ni baba. 17Boni kaanga mwanibwa aika akea te ran i nanoia te koraki aei, ao kaanga mabubu aika a buti bwa a ukaki n te ang ae e baibati; e kaawakinaki i bukiia nneia n te roo ae e rootongitong. 18Bwa ngke a atongi taeka ni kainikatonga aika a ria nako aika akea manenaia, ao a kamanenaa ni kabatiai kaibwabwarun te rabwata bwa kaanga abeaia ibukini kamwaneaia akana a moanna ni buutaki nako mai buakoia akana a maeka i buakon te buaakaka. 19A tuangiia bwa a na inaomata, ma ngaiia bon ana toro te buaakaka ae e kamaamate: bwa e toronaki te aomata iroun ane e kataenikaiaki irouna. 20Bwa ngkana a a tia ni buutaki nako mani kamwaraani bwain te maiu aei, n ataakin te Uea are te Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ao ngkana a manga mangao i buakoia ma n tae aia kai iai, ao n tokiia a buaakaka riki aroia nakon are rimoa. 21Bwa e raoiroi riki irouia ngke a aki ataa te aro are E tangiria te Atua bwa a na maiu iai nakon ae a ataia, ao a rairaki nako man taekan te tua ae e tabu are a anganaki. 22E a kaotaki n te baere e riki nakoia bwa a koaua iai taeka n rabakau aika a kaangai: E a manga okiramumutana te kamea; ao, te beeki ae e a tia n tebokaki, e a manga okira rabinobinona i nanon te bokaboka.


Copyright
Learn More

will be added

X\