2 BETERO 1

1Mai iroun Timon Betero, ae ana toro ma ana tia tuatua Iesu Kristo, nakoia akana a reke irouia te onimaki ae e kakaawaki ae ti te arona ma ara onimaki, ae e reke n ana raoiroi Atuara ma ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo. 2E na kabatiaaki nakoimi te aakoi ma te raoi n ataakin te Atua ma Iesu are ara Uea. 3E a tia te Atua n oini mwaakana n anganiira bwaai ni kabane ibukin te maiu ni Kristian, n ataakin Teuare e weteira bwa ti na buokanibwai ma Ngaia n arona ma kateina ae e raoiroi; 4ake E anganiira iai taeka n aakoi ake a kakaawaki ma ni moani kakannato, bwa kam aonga ni biri nako man te kaibwabwaru ae e kamaamate ae i aon te aba, ao kam riki bwa taani buokanibwai n te aro n Atua. 5Ma ngaia ae kam na kataa ami kabanea ni konaa n raona ami onimaki n te raoiroi, n raona ami raoiroi n te atatai; 6n raona ami atatai n te taotaonaki n nano mani baika e tangiri te rabwata; n raona ami taotaonaki n nano mani baika e tangiri te rabwata n te nanomwaaka; n raona ami nanomwaaka ni maiumi ni Kristian; 7n raona maiumi ni Kristian n akoaia raomi n onimaki; n raona akoaia raomi n onimaki n te tangira. 8Bwa ngkana a reke iroumi baikai, ni bati, ao kam naa riki ni boongana ma n uaanan ataakin ara Uea are Iesu Kristo. 9Ma ane akea irouna baikai, ao e reme ana taratara n te aro are e aki konaa n noora ae e raroa, ao e mwaninga are e a tia ni kaitiakaki man ana bure ake nikawai. 10Ma ngaia aei, taari, kam na rangi ni kekeiaki mwaaka ni kaotingkami ni maiumi bwa kam boni weteaki ma n rineaki; bwa ngkana kam karaoa aei, ao kam na bon aki bwaka. 11N te aro aei, ao kam na anganaki ni kabatiaaki te konaa n rin n uean ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, are ueana are e aki toki. 12Ma ngaia ae iai nanou bwa N na kauringngkami n tai nako ni baikai, e boni ngae ngkana kam a kaman atai ao kam nene ni matoa n te koaua ane e a tia n reke iroumi. 13I taku bwa e bon riai, ngkai I teimatoa ni maiu, bwa N na kaakaraoa ae kam na ururing iai baikai; 14ngkai I ataia bwa e a kaan te tai are N na kiitana iai te maiu aei, n ai aron are e kaotaki nakoiu iroun ara Uea are Iesu Kristo. 15Ao N na kataa au kabanea ni konaa ni karekea te anga are kam na konaa iai n ururing baikai n tai nako i mwiini mateu. 16Bwa ti aki taekini karaki aika a oteaki n te aro n rabakau, ngke ti tuangkami mwaakan ma rokon ara Uea are Iesu Kristo; ma ti bon noora kakannatona. 17Bwa E anganaki te karineaki ma te neboaki mai iroun te Atua are te Tama, ngke e roko te bwanaa nakoina mai iroun te Mimitong are Moan te Tamaroa, are e kaangai, Natiu ae E tangiraki Teuaei, ae I kakatonga irouna. 18Ao ti ongo te bwanaa anne are e roko mai karawa, bwa ti mena ma Ngaia i aon te maunga are e tabu. 19Ma ngaia ae ti aki nanokokoraki riki n te rongorongo are a taekinna buraabeti. E raoiroi iroumi bwa kam na ongo iai, ibukina bwa ai aron te taura ae e ura n te tabo ae e roo ni karokoa ae e nang oti taai ao e oota te itoi ni ngaina i nanomi. 20Te bwai ae e moamoa riki bwa kam na ataa aei: bwa akea te taetae ni buraabeti n te Baibara ae e konaaki ni kabwarabwaraaki nanona iroun te aomata temanna n ti ngaia; 21bwa bon akea te taetae ni buraabeti ae e roko n te tai teuana man oin nanon te aomata; ma aomata a taekina te taeka are e roko mai iroun te Atua, ni kairaia iroun te Taamnei are e Raoiroi.


Copyright
Learn More

will be added

X\