2 IOANE 1

1Mai iroun te unimwaane nakon te aine ae e karineaki ae e rineaki ma natina akana I tangiriia ni koaua; ma tiaki ti ngaia, bwa a tangiraki naba irouia ni kabaneia ake a ataa te koaua; 2ti tangiringkami ibukin te koaua ae e mena i nanora, ao e meemena i nanora n aki toki. 3E na mena iroura te akoi, ma te nanoanga, ma te raoi, mai iroun te Atua ae te Tama ao mai iroun Iesu Kristo are Natin te Tama; a na mena baikai iroura ngaira aika ti ataa te koaua aika ti i tangitangiri. 4I bati ni kimwaareirei ngke I nooriia natim temwaangina bwa a bwaabwaina te koaua ni maiuia, n toua mwiin te tua ae ti anganaki mai iroun te Tama. 5Ao I butiiko ngkai, ngkoe ae te aine ae ko karineaki, bwa ti na i tangitangiri: I aki koroia nakoim bwa te tua ae e boou, ma bon te tua are e reke iroura ma ngke ti moa n riki bwa Kristian. 6Aio te tangira, bwa ti na tou mwiin ana tua nako te Atua. Aio te tua, bwa kam na bwaabwaina te tangira ni maiumi, n ai aron are kam ongo ngke kam moa n riki bwa Kristian. 7Bwa a bati taani mwaamwanaa te aba ake a tia ni waakin aia mwakuri i aonnaba, ake a aki kakoauaa Iesu Kristo bwa E roko n rabwata. Te aomata ae arona aei boni ngaia te tia mwaamwanaa te aba ao ana kairiribai Kristo. 8Kam na tarataraingkami bwa kam na tai kabuai baike kam mwakuri i bukiia; ma kam na karekei kaniwangami aika a bwanin raoi. 9Ane e aki toua mwiin ana taeka n reirei Iesu ma e kiitanna n tannako, ao akea te Atua irouna; ane e toua mwiin ana reirei, ao bon iai irouna te Tama ma te Nati. 10Ngkana e kawaringkami temanna ao e aki uota te taeka n reirei aei, ao kam na tai butimwaaia ni karinna i nanon ami auti, ao kam na tai kamauria. 11Ane e kamauria ao e buokanibwai ma ngaia n ana mwakuri aika a bubuaka. 12Ngkai a bati au taeka aika I kani koroi nakoimi, ao I aki kani koroi n te beebwa ma te anto. 13A kani kamauriko natin tarim ae e rineaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\