2 KORINTO 9

1Tiaki te bwai ae e kainnanoaki bwa N na koroboki nakoimi ibukin taekan te mwakuri are e karaoaki i bukiia ake a itiaki i Iutaia; 2bwa I ataa nanomi ni kan anga, are I kamoamoaingkami iai nakoia I-Mwaketonia ngke I taekina ae a a kaman tauraoi taan onimaki i Akaia ni kan ibuobuoki man te ririki are e nako; ao a bati i buakoia aika a kaungaaki nanoia n nanokorakorami. 3Aei bukin ae N na kanakoa iai Tito ma taari aika uoman nakoimi, bwa e kaawa n akea nanoni kamoamoaara iroumi n te baei, ao bwa kam aonga n tauraoi; n ai aron are I taekinna bwa kam na bon tauraoi; 4bwa ngkana tao a irai I-Mwaketonia, ao a noora ae kam tuai n tauraoi, ao ti na bon rangi ni maamaa—n aki taekina maamaami—ibukin arora n onimakiningkami. 5Ma ngaia are I taku bwa e riai bwa N na butiia taari aikai bwa a na ri moau nakoimi, ni katauraoa i mwaaiu te bwai n tituaraoi are kam a tia n kabwakaa ami taeka iai bwa kam na karekea, bwa e aonga n tauraoi bwa te bwai ae e aki kairoroaki ma te bwai ae e nako man nanomi. 6Ao uringa aei: ane e kamaaea n unika ae ti teuana, ao e na taia ae ti teutana; ao ane e kamaaea n unika ae e bati, ao e na taia ae e bati. 7E na angabwai te aomata n ai aron are e taku, tiaki ma te nano ae e rawaawata ke n te aro ni kairoro; bwa te Atua E tangira te aomata ae e anga ma nanona ae e kukurei. 8Ao E konaa te Atua ni kabatii bwaai n aakoi ni kabane nakoimi, bwa e aonga n reke iroumi n tai nako te toronibwai ni bwaai ni kabane, bwa kam aonga ni kabatii mwakuri nako aika a raraoi; 9n ai aron are e koreaki ni kaangai: E anga ma te nano n aakoi nakoia akana akea aia bwai; E teimatoa arona n tituaraoi n aki toki. 10Ao Teuare e angan te tia unuuniki te koraa ma te amwarake bwa kanana, E na anganingkami te koraa ni kamwaitia bwa kam na unikia, ao E na kabatii uaan ami tituaraoi. 11Kam na kaubwai ni bwaai nako bwa kam aonga n teimatoa n aromi n tituaraoi n tai nako, bwa a aonga ni bati aomata aika a na katituaraoa te Atua ibukin ami bwai n aakoi aika karekei mai iroura. 12Bwa te mwakuri ae kam karaoia aei e aki ti katoki kain nanoia ake a itiaki, ma e kariki naba katituaraoan te Atua aika a mwaiti. 13I bukin te mwakuri aei, are e a kakoauaaki iai aromi, ao kam na neboa te Atua ibukin tataekinan euangkerioni Kristo iroumi ma ongeaabami nakoia, ao ibukin naba ami tituaraoi n aromi ni buokanibwai ma ngaiia ao aomata nako; 14ao ngaiia a tataro i bukimi ao a nooringkami, ibukin ana aakoi te Atua ae e rangi ni bati i aomi. 15E na katituaraoaki te Atua ibukin ana bwai n tituaraoi are e aki konaaki ni kabwarabwaraaki arona.

will be added

X\