2 KORINTO 8

1Taari, ti tangiringkami bwa kam na ataa ana aakoi te Atua are e noonooraki arona n ekaretia nako i Mwaketonia: 2bwa e boni ngae ngke a kataaki n te rawaawata ae e bati, ao a aki kaubwai, ma ibukin nanoia ae e on rake n te kimwaareirei, ao a anga ae bati ma te tituaraoi. 3I kakoauaa aroia bwa a anga n ai aron aia konaa, ao a karakai riki, ibukin nanoia ni kan anga; 4ao a kakorakoraia ni butiira bwa ti na butimwaaea nanoia ni kani buokiia ake a itiaki ake i Iutaia. 5Tiaki aei are ti kaantaningaia; ma a anga ngaiia moa nakon te Uea, ao i mwiina nakoira, n ai aron nanon te Atua. 6Ma ngaia ae ti butiia Tito, bwa ngkai ngaia are e moana karaoan te mwakuri n aakoi aei, ao e bon riai naba ni katiaa i buakomi. 7A rianako aromi ni bwaai ni kabane: n te onimaki, n te taetae, n te atatai, n te nano ae e korakora ni kan ibuobuoki, ao n ami tangira i bukira; ao taraia bwa e na rianako naba aromi n te mwakuri n aakoi aei. 8Ae I taekinna bon tiaki te tua, ma I taekinna bwa e na kakoauaaki n aroia temwaangina ae e korakora ni kan ibuobuoki, bwa ngaia bon iai naba koauan ami tangira. 9Bwa kam ataa ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo, bwa ngke E kaubwai, ao E riki n aki kaubwai i bukimi, bwa kam aonga ni kaubwai n ana aki-kaubwai. 10Ao I kaota nanou n te baei: bwa e bon riai aei iroumi, ngkai kam aki ti tabeka moani karaoana, ma kam a kamani kani karaoia naba man te ririki are e nako. 11Ma ngaia ae kam na katiaa karaoana; bwa ngkai bon iai nanomi ae e korakora ni kani karaoia, ao e na boni katiaaki ni baika iai iroumi. 12Bwa ngkana iai te nano ae e korakora ni kan anga ao e butimwaaeaki te bwai n aakoi n ai aroni mwaitin are e anga te aomata, ma tiaki n ai aron aekan ana bwai. 13I aki nanonna n ae a na kabeebeteaki aomata temwaangina ao ngkami kam na karawaawataaki; ma a na bo raoi aromi; 14bwa ngkai a bati ami bwai n te tai aei, ao e raoiroi bwa kam na buokiia te koraki ake iai kain nanoia; ao ngkana iai kain nanomi, ao ngaiia a bati aia bwai, ao a na manga buokingkami; ao a kabooraoaki aromi n te aro aei, 15n ai aron are e koreaki ni kaangai: Ane e rikoriko ni kabatiaa, ao akea nikirana; Ane e rikorikoa ae ti teutana, ao e aki kai nanona. 16Ma E na katituaraoaki te Atua, are e kaaki i nanon Tito te nano ae ti te bo ma nanora ibukini buokami. 17Bwa e aki ti butimwaaea ara buubuti, ma bon iai nanona ni kani buokingkami, ma ngaia are e a tia ni baaireia n oin nanona bwa e na nakoimi. 18Ti kanakoa nakoimi Tito ma raona temanna ae te tia onimaki ae e rangi n ataaki n ekaretia nako ibukin arona n tataekina te euangkerio; 19ao tiaki ti aei, ma e a tia n rineaki naba irouia taian ekaretia bwa raora ni mwamwananga n te mwakuri n aakoi aei, ae ti tabe iai ngkai ibukin neboan te Uea, ao ni kaotira iai bwa ti kan ibuobuoki. 20Iai nanora bwa ti aki kanibukinaki iroun temanna ibukin arora ni kaawakina te bwai n tituaraoi ae e mwaiti aei. 21Bwa nanora bon te kani karaoi baika a raraoi, tiaki ti i matan te Uea ma i mataia naba aomata. 22Ao ti kanakoa ma ngaiia tarira, are ti rangi ni kakoauaa i mwiini kataakina iroura n taai aika a bati bwa iai irouna te nano ni kan ibuobuoki n aaro nako; ao ngkai iai irouna onimakinakimi, ao e a rangi ni korakora riki nanona ni kan ibuobuoki. 23Ao ibukini ngkanne Tito, bon raou ae e mwakuri ma ngai ibukini buokami; ao i bukiia taari ake a na mwananga ma Tito, bon aomata aika a kamwanangaaki ibukin taian ekaretia; taan neboa Kristo n aia mwakuri. 24Ma ngaia ae kam na kaota nakoia aron ami tangira ma bukini kamoamoaara i bukimi bwa a na nooraki irouia taian ekaretia.

will be added

X\