2 KORINTO 7

1Raou aika kam tangiraki, ngkai ara bwai ma ngkami taeka n aakoi aikai, ao ti na kaitiakira mani kamwaraan nako te rabwata ma te taamnei, ao ti na kakororaoa aroni maiura n reitaki ma te Atua n arora ni maaka te Atua. 2Kaota ami tangira nakoira; akea temanna ae ti karaoa ae e kaairua nakoina; akea ae ti urua maiuna ae e raoiroi, ao akea ae ti burebureia. 3I aki atonga aei bwa N na kabuaakakaingkami iai, bwa I a tia n taku rimoa bwa kam meemena i nanora, ngkana tao ti mate ke ti maiu. 4I rangi n onimakiningkami, ao I rangi ni kamoamoa iroumi; e rangi n rau nanou, ao moan te bati kakatongau i buakon rawaawatara ni bane. 5Bwa ngke ti roko i Mwaketonia, ao a aki motirawa rabwatara, ma ti karawaawataaki n aaro nako, n taiani kauntaeka ma aomata, ao n taiani maaku i nanora. 6Ma te Atua are e karau nanoia akana a bwara nanoia E karau naba nanora n rokon Tito. 7Tiaki n ti rokon Tito ae a karauaki nanora iai, ma n ana rongorongo naba i bukimi n aromi ni karaua nanona. E kaongoira aron ingaingan nanomi ni kan noorai, ma tangimi, ma nanomi aika a korakora i bukiu; ao boni moan te kakatonga riki ngai. 8Bwa e boni ngae ngke I karawaawataingkami n au reta arei, ma I aki nanokaawaki iai, e ngae ngke I bon nanokaawaki iai ngkoa ngke I ataia bwa kam karawaawataaki iai i nanon tabeua te tai. 9Ma I kukurei ngkai, tiaki ibukina ngke kam a tia ni karawaawataaki, ma ibukina ngke e riki rawaawatami bwa karikani bitakin nanomi. Bwa kam karawaawataaki n aron nanon te Atua, bwa kam na aki kabua-nibwai n te aro teuana iroura. 10Bwa te rawaawata are e kaeti ma nanon te Atua e karika rairan te nanon nakon te maiu, ao akea te nanokaawaki ae e na reke i mwiina; ma rawaawatan aon te aba e karika te mate. 11Bwa noora te baei, ae karawaawataami n reitaki ma nanon te Atua; ai tera arona ni karika te nano ae e korakora, ma te nano ni kani kaota ae kam aki bure, ma te nano n un, ma te nano ni maaku, ma te nano n ingainga, ma te nano ni kani kareke kai. Kam kaotingkami ni bwaai ni kabane bwa kam itiaki n te baerei. 12Ma ngaia aei, ngke I koroboki nakoimi, ao I aki koroboki ibukin teuare e karaoa are e buaakaka, ao I aki naba ibukin teuare e karaoaki ae e buaakaka nakoina; ma I koroboki bwa e na kaotaki nakoimi i matan te Atua, aron nanomi ae e korakora i bukira. 13Ma ngaia ae a karauaki nanora. Ao i rarikin raun nanora aei, ao e a kabatiaaki riki kakatongara ni kakatongan Tito, ibukina ngke e a tia n karauaki taamneina iroumi ni kabaneingkami. 14Bwa ngke I kamoamoaingkami nakon Tito n te bwai teuana, ao I aki maamaa; ma ngkai a koaua bwaai ni kabane ake ti taekin nakoimi, ao ai aron naba ara taeka are ti kamoamoaingkami iai nakon Tito, bwa e ataaki bwa e boni koaua. 15E rikirake tangirami irouna, ngkae e uringa aromi ni kabaneingkami n ongeaaba nakoina, ma aromi ni mwaneia n akoia ma te rurubenebene ni maaku. 16I rangi ni kukurei bwa I a konaa n onimakiningkami ni karaoan bwaai ni kabane ake kam riai ni karaoi.


Copyright
Learn More

will be added

X\