2 KORINTO 6

1Ao ngkai raon te Atua ni mwakuri ngaira, ao ti butingkami bwa kam na aki butimwaaea ana aakoi te Atua n te aro ae akea boonganana; 2bwa E kaangai te Atua, I ongo iroum n te tai ae e riai, Ao I buokiko n te bongi ni kamaiu. Noria, ngkai te tai ae e riai; nooria, ngkai te bongi ni kamaiu. 3Ti aki kani karika te aro ni kabwakabwaka nakon temanna, bwa e kaawa ni kabuaakakaaki ara mwakuri ibukin te euangkerio; 4ma ti kaotira bwa ana taani mwakuri ni koaua te Atua ngaira n aaro nako: n te nanomwaaka ae e bati, n taian rawaawata, n taiani kainnano, n taiani maraki, n taian oro, 5n taiani kabureaki, n taiani kiriwe, n taiani mwakuri, n taian aki-mamatuu raoi, n taian aki-mamatam, 6n te maiu ae e itiaki, n te atatai, n te taotaonaki n nano, n te atataiaomata, iroun te Taamnei are e Raoiroi, n te tangira ae e aki mwaamwanaa te aba, 7n taekan te koaua ni mwaakan te Atua, ni bwaai ni buaka aika kanoan ana kaantaninga te Atua aika a mena ni baira ae te angaatai ao te angamaing, 8n te karineaki ao n te aki-karineaki, n te uaraoaki ao n te kamoamoaaki; ngke ti atongaki bwa taani bureburea te aba, ma bon taan taekina te koaua ngaira; 9ngke ti taekinaki bwa ti aki ataaki, ma ti bon ataaki irouia aomata nako; ngke aongkoa ti tabe ni mate, ao nooria, ae ti boni maiu; ngke kaanga ti kataereaki n reireiaki, ma ti aki mate; 10ngke ti taonaki n te rawaawata n nano, ma ti aki toki ni kukurei; ngke ti riki bwa kangaa aomata aika akea aia bwai, ma ti karikirakei aroia aomata aika a bati bwa a na kaubwai; ngke ti riki bwa ai aroia akana akea aia bwai, ma ti bwaini bwaai nako. 11I-Korinto, ti aki wi-makiikii n taetae nakoimi, ao ti aki karabai nanora. 12Ti aki tiatian nanora nakoimi, ma boni ngkami aika kam tiatian nanomi. 13Kam na karaoa naba nakoira ae ti karaoia nakoimi—I taetae nakoimi kangaa ataei—kam na aki karabai naba nanomi. 14Kam na tai reitaki ni mwakuri ma akana tiaki taan onimaki. Bwa e na kangaa ni buokanibwai te raoiroi ma te buaakaka? Ke e na kangaa n i raorao te oota ma te roo? 15Ao tera ae e bo iai nanoni Kristo ma Beriara? Ke tera te bwai aei iai iroun te tia onimaki ao iai naba iroun ae tiaki te tia onimaki? 16Ao tera reitakin ana umwantabu te Atua ma bouananti? Bwa ngaira bon ana umwantabu te Atua ae e maiu, n ai aron ana taeka te Atua are e kaangai: N na mamaeka i buakoia ao N na nakonako i buakoia; N na riki bwa Atuaia, ao a na riki bwa au aomata. 17Ao E kaangai naba te Uea: Ma ngaia ae kam na mwaawa mai buakoia, kam na kaokoroingkami; Kam na aki riinga te bae e kamwaraa, Ao N na butimwaaingkami; 18N na riki bwa Tamami, ao ngkami kam na riki bwa natiu mwaane ma natiu aine, bon ana taeka te Uea are Moan te Mwaaka.

will be added

X\