2 KORINTO 5

1Bwa ti ataia bwa ngkana e uruaki te umwa n rianna ae i aon te aba ae nnera ni maeka, ao bon iai te auti mai iroun te Atua, ae te nne ni maeka ae aki karaoaki ni baiia aomata, ae te auti ae e aki konaa n uruaki, are i karawa. 2Bwa ti ngirangira i nanoni nera ni maeka aei, ngkae e bati i nanora kani karinan ara auti mai karawa i aora; 3bwa ngkana ti kunnikaiaki iai, ao ti na aki kuneaki n akea karabaara. 4Bwa ngkai ti boni mena naba n te umwa n rianna aei, ao ti ngirangira ngkai ti rawaawata; tiaki ngkai ti kani kaaki mai aora karabaara, ma ngkai ti kani manga karina karabaara teuana i aora, bwa e aonga n oongaki te baere e maamate n te maiu. 5Ao Teuare e katauraoira nakon te oneaki aei bon te Atua, are anganiira te Taamnei bwa kakoauaan te oneaki aei bwa e na bon riki. 6Ma ngaia ae a kakorakoraaki nanora n taai nako, ao ti ataia bwa ngkai ti maeka ni mwengara ae te rabwata, ao ti raroa mani mwengara are iroun te Uea. 7Bwa ti nakonako n te onimaki, ma tiaki n ane e nooraki. 8A kakorakoraaki nanora, ao ti tangira riki te kiitana mwengara ae te rabwata ma n nako ni maeka ma te Uea. 9Ma ngaia aei, bwa ti mena ni mwengara aei ke ti kiitanna, ma nanora bon ti te kani kakukureia te Atua. 10Bwa ti na boni bane ni kateaki i matan ana kaintoka ni motiki-taeka Kristo, bwa e aonga n anganaki temanna ma temanna booni mwiin ana mwakuri ni kabane ake e a tia ni karaoi n rabwatana, aika baika a raraoi ke a bubuaka. 11Ma ngaia aei, bwa ngkai ti ataa mwaakan te Uea, ao ti anai nanoia aomata; ma a ataaki arora iroun te Atua; ao bon au kaantaninga bwa ti ataaki raoi iroumi ni mataniwiin nanomi. 12Ti aki manga kani kamoamoaira riki nakoimi; ma ti kani kaota nakoimi bukin te bae kam na kamoamoa iai i bukira, bwa kam aonga ni konaa ni kaekaia te koraki ake a kainikatonga ibukin aron taraan te aomata, ma tiaki n aron anuana. 13Bwa ngkana ti rangirang ao bon ibukin te Atua, ke ngkana ti nano n aomata ao bon i bukimi. 14Bwa e tautaekaniira ana tangira Kristo; ao ngkai ti kakoauaa bwa E mate i bukiia aomata ni kabaneia, ao nanona bwa a bane aomata ni buokanibwai ni matena; 15ao E mate i bukiia ni kabaneia, bwa a aonga n aki manga kabane maiuia akana a maiu, bon i bukiia; ma a na kabane maiuia ibukin Teuare e mate i bukiia, ao are E a manga maiu naba i bukiia. 16Ma ngaia ae ma ngkai ao akea temanna ae ti na baairea taekana man te iango n aomata; e boni ngae ngke ti a tia n te taina ni baairea taekani Kristo iai, ma ti aki konaa ni manga karaoia riki nakoina. 17Ma ngaia aei, ngkana e reitaki te aomata ma Kristo, ao e riki bwa te aomata ae e boou; a nako aaro nikawai; nooria, a roko aika a boou. 18Baikai ni kabane boni mai iroun te Atua, are e raoiakinira nakoina irouni Kristo, ao E anganiira te nakoa n raoi; 19ae nanona, bwa te Atua irouni Kristo, E raoiakinia kaain aonnaba nakoina, n aki tau mwiin aia bure; ao E mwiokoira n taekan te raoi. 20Ma ngaia ae taan taetae ngaira ibukini Kristo, ao kangaa E taetae ni buubuti te Atua iroura: ti butingkami ibukini Kristo, bwa kam na raoi ma te Atua. 21Teuare e babanga karaoan te bure, E karaoia te Atua bwa kaanga ai aron te tia bure i bukira; bwa ti aonga n riki bwa aomata aika a karaoa nanon te Atua n arora n reitaki ma Kristo.


Copyright
Learn More

will be added

X\