2 KORINTO 4

1Ma ngaia aei, ngkae e reke iroura te mwakuri aei n ana nanoanga te Atua, ao a aki bwara nanora; 2ma ti aki maiuakini baika a raba aika bwaai ni kamamaa, ao ti aki bwaina te maiu ni bureburea te aba; ao ti aki naba kabwaouaa ana taeka te Atua. Ma ti kaotioti arora aika a raraoi, ni kaotiotan te koaua nakoni mataniwiin nanoia aomata ni kabaneia i matan te Atua. 3Ao ngkana e rabunaki ara euangkerio, ao e rabunaki nakoia ake a nangi mate; 4bwa a a tia n rabunaki nanoia aomata aika tiaki taan onimaki iroun atuan te aonnaba aei, bwa a na aki noora ootan euangkerioni mimitongini Kristo, are katootoongan te Atua. 5Bwa ti aki taekinira, ma ti taekina Kristo Iesu bwa te Uea, ao ngaira bwa ami toro ibukin Iesu. 6Bwa bon te Atua, are e kaangai: 4.6: Karikani-Bwaai 1.3 E na oota te oota mai buakon te roo. Bon te Atua naba aei are kaota ana oota i nanora, bwa ti na ataa mimitongin te Atua bwa e oota man ubun Iesu. 7Ma iai iroura ngaira aika ai aroia mwangko taano, te bwai ae e kakaawaki aei, bwa e aonga n ataaki bwa te mwaaka ae e korakora boni mwaakan te Atua, ao tiaki mwaakara. 8Ti kaaitara ma te rawaawata n aaro nako, ma ti aki konaaki iai; ti babanga arora, ma a aki bwara nanora; 9ti bwainikiriinaki, ma ti aki kiitanaki; ti kabwakaaki, ma ti aki kamateaki; 10ao ti uouota n taai nako maten Iesu i aon rabwatara, bwa e aonga ni kaotaki naba maiun Iesu i aon rabwatara. 11Bwa ngkai ti maiu ao ti aki toki ni kaaitara ma te kaangaanga ae e kaan ae ti na mate iai ibukin Iesu, bwa e aonga ni kaotaki maiun Iesu i nanon rabwatara aika a maamate. 12Ma ngaia ae e mwamwakuri te mate i nanora, ma te maiu i nanomi. 13Bwa e koreaki ae e kaangai: I onimaki, ma ngaia are I taetae. Ngkai iai iroura te onimaki ae ti te bo arona ma aei, ao ngaia ae ti taetae naba; 14bwa ti ataia bwa Teuare E a manga maiu ara Uea are Iesu irouna, ti na maiu naba irouna ni bootaki ma Iesu, ao E na kaotira ma ngkami i matan Iesu. 15Bwa bon i bukimi baikai ni kabane; ao ngkai a bati riki aomata aika a kamaiuaki n ana aakoi te Atua, ao a na kabatii riki tataro ni katituaraoi ibukin neboan te Atua. 16Ma ngaia ae a aki bwara nanora; bwa ngkana e tabe ni mamaara aomatara ae i aora, ma e boni kakorakoraaki aomatara ae i nanora n te bong ae koraki. 17Bwa rawaawatara ngkai ae e beebete e na uotira nakon te mimitong ae e raka arona ae e aki tootoki ae akea aroni kabootauana. 18Bwa ti aki taratarai baika a noonooraki, ma ti taratarai baika a aki noonooraki; bwa baika a noonooraki a kai toki, ma baika a aki noonooraki a aki tootoki.


Copyright
Learn More

will be added

X\