2 KORINTO 3

1Ti a manga moanna naba n tabeki taekani kamoamoaara? Ke ti kainnanoi, n ai aroia temwaangina, reeta nakoimi ke mai iroumi, aika a na kaoti arora? 2Bon ara reta ngkami ae e koreaki i nanora, ae e ataaki ma ni warekaki irouia aomata ni kabaneia; 3ao e teretere bwa bon ana reta Kristo ngkami, ae ti uotia, ae e koreaki tiaki n te ingke, ma n Taamnein te Atua ae e maiu; ae e koreaki tiaki i aoni baaba aika atiibu, ma i aoni baaba aika iriko aika nanomi. 4Ti atonga aei ibukina bwa iai iroura te aki nanokokoraki iroun te Atua i nanoni Kristo. 5Akea iroura te bae ti na taku iai bwa ti konaa ni karaoa te bwai teuana i bon iroura; ara konaa ni karaoia boni mai iroun te Atua, 6are e karaoira bwa taani beku aika iai aia konaa ibukin te booraraoi ae e boou, are kanoana tiaki te bwai ae e koreaki, ma te Taamnei; bwa e tiritiri te bwai ae e koreaki, ma E kakamaiu te Taamnei. 7Ngkae e roko ma arona ni mimitong te Tua are e uota te mate, ao a koreaki taekana i aoni baaba aika atiibu n te aro are a aki konaa iai tibun Iteraera n taraa ubuni Mote ibukin raneaneana, e boni ngae ngke e a tabe ni mauna raneaneana, 8ao tiaki e na kabatiaaki riki mimitongin ana mwakuri te Taamnei? 9Bwa ngkana iai mimitongin te mwakuri ni kabuaakaka, ao ai mwaiti ra riki mimitongin te mwakuri ibukini karaoan nanon te Atua. 10Bwa te baere e kamimitongaki ngkoa e a tia n aki kamimitongaki ibukin te mimitong ae e raka arona. 11Bwa ngkana iai te mimitong n te baere e aki tei maan arona, ao ai mwaiti ra riki te mimitong n te baere e tei maan arona. 12Ma ngaia ae ngkai iai irouia te kaantaninga aei, ao ti rangi n ninikoria, 13tiaki n ai aroni Mote, are e karabaa matana n te rabuna ni mata, bwa a aonga tibun Iteraera n aki tarataraa tokin te raneanea are e tabe ni mauna. 14Ma a kamatoatoaaki nanoia; bwa man te tai arei ni karokoa te bong aei, ao e tuai meni mauna te rabuna ni mata ngkana a wareka te Booraraoi Nikawai, bwa ti Kristo ae E mauna irouna. 15Ao ma ngkekei ni karokoa ngkai, ngkana e warekaki ana Tua Mote, ao bon iai te rabuna ni mata i aon nanoia. 16Ma ngkana e rairaki te aomata nakon te Uea, ao e na uotaki nako te rabuna ni mata. 17Ao te Uea bon te Taamnei; ao ike E mena iai Taamnein te Uea, ao e mena iai te aro n inaomata. 18Ao ngaira ni bane ma matara aika a aki rabunaki, aika a ti noora mimitongin te Uea kaanga n te tirotaam, ti tabe n onikaki nakoni katootoongana man te mimitong teuana nakon teuana; ao e riki aei mai iroun te Uea ae te Taamnei.

will be added

X\